වර්ඩ් පදනම අමතන්න
ඔබගේ විමසීම්, අදහස් සහ යෝජනා අප සාදරයෙන් පිලිගනිමු:

වර්ඩ් පදනම, ඉන්කෝපරේටඩ්
තැ.පෙ. 17510
රොචෙස්ටර්, NY 14617

දුරකථන: (585) 544-6790
ෆැක්ස්: (585) 544-6975
විද්යුත් තැපෑල: logos@thewordfoundation.org