පොත් සහ ශ්රව්ය උපකරණ

පර්සිවලල් ග්රන්ථය ප්රධාන පොත් ප්රකාශකයන් වෙතින් විද්යුත් පොත් ලෙස ලබාගත හැකිය.

Thinking and Destiny මෙට්සර්වර්ඩ්

$26.00

Thinking and Destiny වයස දොළහයි

$36.00

Thinking and Destiny Audiobook

$22.00

Man and Woman and Child

$14.00

Democracy Is Self-Government

$14.00

Masonry and Its Symbols

$8.00

සාමාජිකත්වය

ඔබ තෝරාගන්නා උපකාරක මට්ටම කුමක් වුවත්, වර්ල්ඩ් පදනමෙහි සියලුම සාමාජිකයන්, පර්සිවල් පොත්වලට අපගේ ත්රෛමාසික සඟරාව, ද Word සහ 40% වට්ටමක් ලැබෙනු ඇත. ඔබ සාමාජිකයෙකු වීමට සහ ඔබේ ඇණවුමට වට්ටම් ලබා ගැනීමට කැමති නම්, ඔබ දැනටමත් සාමාජිකයෙකු නම් සහ වට්ටම් අයදුම් කිරීමට අවශ්ය නම් කරුණාකර අප අමතන්න චෙක්පත, දුරකථනය හෝ ෆැක්ස් හරහා ඔබගේ ඇණවුම ස්ථානගත කිරීම.

ආශ්රිත සාමාජිකත්වය

$25.00

දායක සාමාජිකත්වය

$50.00

අනුගාහකත්වය සැපයීම

$100.00

ජ්යෙෂ්ඨ හෝ ශිෂ්ය සාමාජිකත්වය

$15.00

පරිත්යාග

70 කට වැඩි කාලයක් පුරා, සත්ය සොයන අයට හැරල්ඩ් ඩබ්. පර්සිවල්ගේ කෘතීන් නිර්මානය කිරීමට The Word Foundation කැපවී ඇත. ඔබේ ප්රශංසාවට ලක්වූ පරිත්යාගයන් අපගේ පරාසය පුළුල් කර ගැනීමටත්, අපගේ සේවයෙහි වැදගත් ක්ෂේත්ර ගණනාවකටත් උපකාර කිරීමටත්, මුද්රණය, විද්යුත් ප්රකාශයට පත් කිරීම, ප්රචාරය කිරීම සහ නොමිලේ පොත් බන්ධනාගාර රැඳවියන්ට, පුස්තකාලවලට සහ ඔවුන්ට ලබා ගත නොහැකි පුද්ගලයින්ට නොමිලේ පොත් සැපයීමටත් හැකි වනු ඇත.

$500

$100

$50

$25

වෙනත් මාර්ගවලින් අපට උපකාර කරන්න

කරුණාකර අප අමතන්න පිළිබඳව:

  • වාර්ෂික අරමුදල් තෑගි කිරීම
  • කොටස් හෝ සුරැකුම්පත් දීමනා කිරීම
  • මගේ කැමැත්ත තුලින් වර්ල්ඩ් පදනමේ මතක තබා ගැනීම
  • මාසික, ත්රෛමාසික, වාර්ෂික හෝ වාර්ෂික පදනමක් මත පුනරාවර්තන ගෙවීම් සඳහා කටයුතු කිරීම