වර්ඩ් පදනම සඳහා සහයෝගය දෙන්න
පර්සිවාල් පොත් ලෝක ජනතාවට ලබා දීමේ මෙහෙවර දිගටම කරගෙන යාමට ඔබේ දායකත්වය වර්ඩ් පදනමට උපකාරී වේ. හැරල්ඩ් ඩබ්ලිව්. පර්සිවාල්ගේ මනුෂ්‍යත්වයට ඇති උරුමයේ වැදගත්කම ඔබ හඳුනාගෙන, මේ සඳහා අපට සහාය වීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබගේ පරිත්‍යාගය ඔහුගේ කෘති විශාල පිරිසක් සමඟ බෙදා ගැනීමට අපට උපකාරී වනු ඇත. වර්ඩ් ෆවුන්ඩේෂන්, ඉන්කෝපරේටඩ් වෙත කරන සියලුම පරිත්‍යාග සඳහා බදු අඩු කළ හැකිය.


තැපැල් මගින් දායක වීමට ඔබ කැමති නම්, අපගේ ලිපිනය:

වර්ඩ් පදනම, ඉන්කෝපරේටඩ්
තැ.පෙ. 17510
රොචෙස්ටර්, NY 14617