වර්ල්ඩ් සඟරාව


මිතුරු මිතුරියන් සමඟ Word සඟරාව

"මිතුරන් සමඟ මොහොතින්" Q & A විශේෂාංගයකි වචනය සඟරාවයි. 1906 සහ 1916 අතර, පහත සඳහන් ප්රශ්න පාඨකයන් විසින් මතු කරන ලදි වචනය “මිත්‍රයෙක්” යන අභියාචනය යටතේ පර්සිවාල් මහතා විසින් පිළිතුරු සපයන ලදී. කාලයත් සමඟම, ඔහුගේ නම පිළිතුරු කතුවරයා ලෙස තැබීමට අපි තීරණය කර ඇත්තෙමු. Historical තිහාසික සත්‍යතාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා, එම කාලය තුළ ජනප්‍රිය වූ විරාම ලකුණු භාවිතය සමඟ ඕනෑම යතුරු ලියන දෝෂයක් රඳවාගෙන ඇත.

1986 හි, The Word Foundation තවමත් ප්රකාශයට පත් කර ඇති The Word සඟරාවේ ත්රෛමාසික අනුවාදයක් නිර්මාණය කර ඇත. අපගේ පාඨකයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ප්රශ්න ඇතුළත් "මිතුරන් සමඟ ඇති වූ ප්රවනතා" කොටසක්ද මෙහි ඇතුළත් වේ.

මිතුරන් සමඟ මොහොත


ඔක්තෝබර් - මාර්තු, 1906 යන සඟරාව ආවරණය කරයි

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු


එම දිනය යටතේ ලැයිස්තුගත කර ඇති සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා ගැනීමට පහත මාසික දිනයන් මත ක්ලික් කරන්න.

එම ප්‍රශ්නයට පිළිතුර වෙත යාමට ප්‍රශ්නයක් මත ක්ලික් කරන්න.

මත ක්ලික් කරන්න PDF මුල් ආකෘතියේ අනුරූකරණය සඳහා.

මාර්තු 1906
PDF
අප්රේල් මස 1906
PDF
මැයි 1906
PDF
ජූනි මස 1906
PDF
ජූලි 1906
PDF
ඔක්තෝබර් 1906
PDF
නොවැම්බර් 1906
PDF
දෙසැම්බර් 1906
PDF
මාර්තු 1907
PDF
ඔක්තෝබර් 1907
PDF
නොවැම්බර් 1907
PDF
මාර්තු 1908
PDF
මැයි 1908
PDF
ජූනි මස 1908
PDF
ජූලි 1908
PDF
අගෝස්තු 1908
PDF
දෙසැම්බර් 1908
PDF
මාර්තු 1909
PDF
ජූනි මස 1909
PDF
ජූලි 1909
PDF
අගෝස්තු 1909
PDF
සැප්තැම්බර් 1909
PDF
ඔක්තෝබර් 1909
PDF
නොවැම්බර් 1909
PDF
දෙසැම්බර් 1909
PDF
ජනවාරි 1910
PDF
පෙබරවාරි 1910
PDF
මාර්තු 1910
PDF
අප්රේල් මස 1910
PDF
මැයි 1910
PDF
ජූනි මස 1910
PDF
ජූලි 1910
PDF
අගෝස්තු 1910
PDF
සැප්තැම්බර් 1910
PDF
ඔක්තෝබර් 1910
PDF
මැයි 1912
PDF
ජූනි මස 1912
PDF
ජූලි 1912
PDF
ඔක්තෝබර් 1912
PDF
නොවැම්බර් 1912
PDF
දෙසැම්බර් 1912
PDF
ජනවාරි 1913
PDF
පෙබරවාරි 1913
PDF
මාර්තු 1913
PDF
අප්රේල් මස 1913
PDF
මැයි 1913
PDF
ජූනි මස 1913
PDF
ජූලි 1913
PDF
අගෝස්තු 1913
PDF
සැප්තැම්බර් 1913
PDF
ඔක්තෝබර් 1913
PDF
නොවැම්බර් 1913
PDF
අප්රේල් මස 1915
PDF
මැයි 1915
PDF
ජූනි මස 1915
PDF
ජූලි 1915
PDF
අගෝස්තු 1915
PDF
සැප්තැම්බර් 1915
PDF
ඔක්තෝබර් 1915
PDF
නොවැම්බර් 1915
PDF
දෙසැම්බර් 1915
PDF
ජනවාරි 1916
PDF
ජූනි මස 1916
PDF