ගීච්ට් ලේසර්,

Graag bieden wij u deze vertaling aan van Hoofdstuk I van Harold W. Percival's boek සිතීම සහ ඉරණම. හෙට් ඊර්ස්ටේ හූෆ්ඩ්ස්ටුක් යනු ඊන් හඳුන්වාදීමේ වැන් එන්කෙලේ ඔන්ඩර්වර්පන් ඩයි ඩැරින් වර්ඩන් හැසිරීම් රටාවයි. චින්තනය සහ දෛවය හෙට් බොක් හැසිරීම ඩෙල් එන් වෙලේ ඇන්ඩරේ ඔන්ඩර්වර්පන් ඔප් ඊන් ග්‍රොන්ඩිජ් මැනියර්. ඩෝර් ඩි ජැරන් හීන් හෙබන් ලේසර් ඔන් ස්ටීඩ්ස් ලේටන් තෙත් ඩැට් ඩිට් බොක් හන් ලෙවන් ඉන්ග්‍රිජෙන්ඩ් හෙෆ්ට් වෙරන්ඩර්ඩ්.


 

HOOFDSTUK I.

INLEIDING

Dit eerste hoofdstuk van De Wet van het Denken leidt maar een paar van de onderwerpen die in dit boek worden behaviorndeld, bij u in. Veel onderwerpen zullen vreemd aandoen. සොමිගේ සිජ්න් මිස්චියන් ඔප්සියන්බෙරෙන්ඩ්. මිස්චියන් වින්ඩ්ට් යූ ඩැට් සී ඇලෙමාල් ටොට් නාඩෙන්කන් ස්ටෙමන්. නර්මාට් යූ ඩී ඩෙන්ක්බීල්ඩන් වර්ට්‍රෝඩ් රාක්ට්, එන් අල් ඩෙන්කෙන්ඩ් යූ වෙග් ඩෝර් හෙට් බොයික් වින්ඩ්ට්, කොම්ට් එර් මීර් හෝල්ඩර්හයිඩ් එන් ඔන්ට්වික්කෙල්ට් යූ ඊන් බිග්‍රිප් වැන් බෙපාල්ඩ් ෆන්ඩමන්ටෙල්, මාර් ටොට් නු ටූ අබිරහස් සෙකන් -

හෙට් බොක් වර්ක්ලාර්ට් හෙට් ඩොයෙල් වැන් හෙට් ලෙවන්. ඩැට් ඩොයෙල් යනු නියට් ඇලීන් මාර් හෙට් වින්ඩෙන් වැන් ගෙලුක්, ටිජඩන්ස් ඔෆ් නා ඩිට් ලෙවන් ය. හෙට් යනු ඕක් නියට් හෙට් “රෙඩ්ඩන්” වැන් ඩි සීයෙල් ය. හෙට් වර්කෙලිජ්කේ ඩොයෙල් වැන් හෙට් ලෙවන්, හෙට් ඩොයෙල් ඩැට් සෝවෙල් වෝර් හෙට් ජෙවොයෙල් අල්ස් හෙට් වර්ස්ටෑන්ඩ් බෙව්‍රෙඩිජෙන්ඩ් යනු, වේ: ඩැට් අයිඩරීන් සිච් ස්ටීඩ්ස් ටෝනෙමන්ඩේ සහකරු බියුස්ට් වර්ඩ්, ඩැට් විල් සෙග්ගන්, බුවස්ට් වැන් ඩි නටුර්, එන් එන් ඩෝ එන් . Met de natuur wordt bedoeld: alles waarmee iemand zich via de zintuigen bewust kan zijn.

Het boek laat u kennis maken මුණගැසුණේ uzelf. Uzelf ට වඩා බ්‍රෙන්ට් ඊන් බූඩ්ස්චැප්: uw අභිරහස zelf dat in uw lichaam woont. මිස්චියන් හෙබ්ට් යූ සිච් අල්ටිජ්ඩ් යූ ලයිචම් ජීඩෙන්ටිෆයිසර්ඩ් එන් ගෙඩාච් ඩැට් යූ ලිචාම් බෙන්ට්, එන් ඩෙන්ක්ට් යූ ආන් හෙට් යාන්ත්‍රික වැන් යූ ලයිචම් අල් යූ ආන් uzelf ප්‍රොබෙර්ට් ටෙ ඩෙන්කන්. Gewoontegetrouw duidt u uw lichaam aan “ik”, “mijzelf” හමුවිය. යූ බෙන්ට් ග්වෙන්ඩ් uitdrukkingen te gebruiken als “toen ik geboren werd”, “als ik sterf”, “ik zag mezelf in de spiegel”, “ik rustte uit”, “ik heb me gesneden”, enzovoort, terwijj uk uw lichaam heeft. Om te begrijpen wat u bent, moet u eerst duidelijk het verschil zien tussen uzelf en het lichaam waarin u leeft. Het feit dat u de uitdrukking “mijn lichaam” net zo gemakkelijk gebruikt als een van de zojuist genoemde, suggereert dat u niet helemaal onvoorbereid bent om dit belangrijke onderscheid te maken.

U zou moeten weten dat u uw lichaam niet bent; u zou moeten weten dat uw lichaam niet hetzelfde als u. U zou dit moeten weten omdat, als u erover nadenkt, u zich realiseert dat uw lichaam vandaag de dag heel anders is dan in uw kinderjaren, toen u zich voor het eerst van dat lichaam bewust werd. අල් ඩයි ජැරන් ඩයි යූ ඉන් ලයිචාම් හීෆ්ට් ඩෝර්ජ්බ්‍රාච්ට්, හෙෆ්ට් යූ ජෙමර්ක්ට් ඩැට් හෙට් වෙරන්ඩරින්ගන් හෙෆ්ට් ඔන්ඩර්ගන්: වනාෆ් ඩි කින්ඩර්ටිජ් එන් ඩෝ ඩි නව යොවුන් විය එන් ඩි ටියනර්ජරන් හීන් ටොට් නු ටු හෙට් ස්ටර්ක් වෙරන්ඩර්ඩ්. En u ziet dat met het rijpen van uw lichaam zich geleidelijk veranderingen hebben voorgedaan in uw kijk op de areld en uw levenshouding. Maar door al deze veranderingen heen ben u steeds u gebleven: dat wil zeggen, u bent zich ervan bewust dat u al die tijd dezelfde ik gebleven bent. De overdenking van deze eenvoudige waarheid doet u beseffen dat u inderdaad het lichaam niet bent en niet kunt zijn; dat uw lichaam eerder een fysiek organisme is waarin u leeft; een levend mechanisme van de natuur, dat u bedient; een dier dat u probeert te begrijpen, te trainen en de baas te worden.

U weet hoe uw lichaam in deze wasld kwam, maar hoe u uw lichaam kwam weet u niet. U kwam pas een tijdje nadat het was geboren, miskeien na een jaar of enkele jaren. මාර් හියර්වාන් වයිට් යූ වයිනිග්, ඔම්ඩාට් යූ සිච් උ ලයිචම් පාස් බිගොන් ටී හෙරිනරෙන් නඩාත් යූ ඉන් ලිචාම් ගෙකොමන් විය. U weet iets over het materialeral waaruit uw steeds veranderende lichaam is samengesteld - maar wat u නැමී වයිට් යූ නයිට්, යූ බෙන්ට් සිච් නොග් නියට් බුවස්ට් als datgene wat uw lichaam හි නැමී. යූ කෙන්ට් ඩි නාම් වර්ඩූර් uw lichaam wordt onderscheiden van de lichamen van anderen, en u hebt geleerd om die als uw naam te beschouwen. හෙට් යනු නියට් බෙලන්ග්‍රිජ් ඔම් තෙ තෙත් වී වයි බෙන්ට් අල්ස් පර්සූන්, මාර් වෙල් වොට් යූ බෙන්ට් අල් ඊන් තනි පුද්ගල - බුවස්ට් සිට uzelf, maar nog niet bewust වඩා uzelf, een onafgebroken identiteit. U weet dat uw lichaam leeft en redelijkerwijs verwacht u dat het zal sterven, want het is een feit dat elk levend menselijk lichaam na verloop van tijd sterft. Uw lichaam een ​​begin en heeft een eind, en van start tot eind is het onderworpen aan de wetten van de areld der verschijnselen, die van verandering en tijd. U bent echter niet op dezelfde manier onderworpen aan de wetten die van invloed zijn op uw lichaam. Hoewel uw lichaam vaker van materialiaal verandert waaruit het is samengesteld dan u wisselt van de kleding waarin u het hult, verandert uw identiteit niet. U blijft steeds dezelfde u.

Als u over deze waarheden nadenkt, merkt u dat, hoe u het ook probeert, u zich niet kunt indenken dat uzelf ooit zult ophouden te bestaan ​​- net zo min als u zich kunt voorstellen dat uw bestaan ​​ooit eens begonnen. Dit komt omdat uw identiteit geen begin en geen einde heeft: het werkelijke Ik, het Zelf dat u voelt, is onterfelijk en onveranderlijk, voor altijd buiten het bereik van de verschijnselen verandering, tijd en dood. Maar u weet niet wat uw අභිරුචි අනන්‍යතාවය.

Wanneer u zich de vraag stelt: “Wat weet ik, dat ik ben?”, Zorgt de aanwezigheid van uw identiteit er uiteindelijk voor dat u ongeveer het volgende antwoord geeft: “Wat het ook is dat ik ben, ik weet op zn. minst dat ik bewust ben; ik ben me er in ieder geval van bewust, dat ik bewust ben ”. En hierop voortbouwend zegt u misschien: “Daarom ben ik me bewust, dat ik ben. Ik ben me er bovendien van bewust, dat ik ik ben en niet een ander. ඉක් බෙන් මී අර්වාන් බුවස්ට්, ඩැට් ඩි අයිඩෙන්ටයිට් වෝර්වාන් ඉක් මිජ් බුවස්ට් බෙන් - ඩීස් බෙපාල්ඩ් ඉකයිඩ් එන් අයිජන්හයිඩ් ඩයි ඩුඩෙලිජ්ක් වොයෙල් - මිජ්න් හෙලේ ලෙවන් නීට් වෙරැන්ඩර්ට්, හෝවෙල් අල් හෙට් ඇන්ඩරේ වෝර්වාන් ඉක් මිජ් බුවස්ට් බෙන් ඉන් ටෙචෙන්ඩෙජ් වැන්ඩර් ටෙජන්ඩ් වෙන්ඩර් . Verder zegt u misschien: “Ik weet nog niet, wat dit mistieuze onveranderlijke ik. Maar ik ben me ervan bewust dat in dit menselijke lichaam, waarvan ik mij bewust ben in de tijd dat ik wakker ben, iets is dat bewust is; iets dat voelt en verlangt en denkt, maar dat niet verandert; een bewust iets dat iets kan willen en het lichaam tot handelen aanzet, maar klaarblijkelijk toch het lichaam niet. Wat dit bewuste iets ook is, het is duidelijk dat ik dit zelf ben ”.

Op deze manier, door na te denken, komt u ertoe uzelf niet langer te beschouwen als een lichaam met een naam en andere onderscheidende kenmerken, maar als het bewuste zelf in het lichaam. හෙට් ලිචාම් වර්ඩ්ට් හි ඩිට් බොක් ඩි හි බෙල්ස්ටේ සෙල්ෆ් doener-in-het-lichaam genoemd. ඩී ඩොනර්-ඉන්-හෙට්-ලිචාම් යනු හෙට් ඔන්ඩර්වර්ප් වෝර්මී ඩිට් බොයික් සිච් හි හෙට් බිජ්සොන්ඩර් බෙසිහවුඩ් ය. ඩාරොම් සල් හෙට් බිජ් හෙට් ලෙසන් වැන් ඩිට් බොයික් වැන් පාස් කොමන්, වන්නීර් යූ සිච් අල් ඊන් belichaamde doener ziet, een onsterfelijke doener in een menselijk lichaam. Als u zichzelf leert zien als een doener, als de doener in uw lichaam, doet u een belangrijke stap in de richting van het begrijpen van het අභිරහස් වෑන් uzelf en anderen.

 

දොර මිඩ්ල් වැන් ඩි සින්ටුයිජන් බෙන්ට් යූ සිච් බුවස්ට් වැන් යූ ලිචාම් එන් වැන් අල් හෙට් ඇන්ඩෙරේ ඩැට් ටොට් ඩි නටුර් බෙහූර්ට්. ඇලීන් ඩෝර් මිඩ්ල් වැන් ඩි සින්ටුයිගන් වැන් යූ ලිචාම් බෙන්ට් යූ ස්ටාට් ටී ෆැක්ටරෙන් ඩි මැටීරියල් වෙල්ඩ්. යූ ක්‍රියාකාරී දොර ඩෙන්කන්. Uw denken wordt tot actie aangezet door uw gevoel en uw verlangen. ලයිචමෙලිජ්කේ ඇක්ටිවයිටයිට් හි යූ ජුවොයෙල් එන් වර්ලන්ගන් එන් ඩෙන්කන් මැනිෆෙස්ටරන් සිච් ස්ටීවාස්ට්. Fysieke activiteit යනු slechts de expressie, de exteriorisatie, van uw internallijke activiteit. Uw lichaam met zijn zintuigen යනු හෙට් මෙවලමකි, het mechanisme dat door uw gevoel en verlangen wordt voortgedreven; het is uw eigen machine van de natuur.

Uw zintuigen zijn levende wezens, onzichtbare eenheden van natuur-materialie. සිජ් සෙටෙන් ක්‍රැක්ටන් බීවිං, ඩයි ඩි හෙලේ ස්ට්‍රක්චුවර් වැන් යූ ලිචාම් ඩෝර්ඩ්‍රින්ගන්. Hoewel ze niet බුද්ධිමත් zijn, zijn deze entiteiten bewust als hun functies. Uw zintuigen dienen als de centra voor het overbrengen van indrukken tussen objecten in de natuur en de menselijke machine die u bedient. ඩි සින්ටුයිජන් සිජ්න් ඩි අෆ්සසන්ටෙන් වැන් ඩි නටුර් නාර් යූ හොෆ්. Uw lichaam en zijn zintuigen hebben niet de macht om uit eigen beweging te functioneren, net zo min als de handschoen waardoorheen u kunt voelen en handelen. Dat vermogen heeft u wel: die macht bent u, de bediener er van, het bewuste zelf, de belichaamde doener.

Zonder u, de doener, kan de machine niets doen. ඩි ඔන්විල්කියුරිජ් ඇක්ටිවයිටෙන් වැන් යූ ලිචාම් - හෙට් වර්ක් වැන් ඔප්බෝව්, ඔන්ඩර්හවුඩ්, හර්ස්ටල් වෑන් වීෆ්සෙල්ස්, එන්සොවෝර්ට් වර්ඩන් ඔටෝමැටිස්ච් වෝර්ට්සෙට් ඩෝර් යූ ඇඩම්හාලිංස්මාචින්, ඔම්ඩැට් ඩිට් ෆන්ෂර්ට් දස බිහීව් වෑන්, එන් ඩ්‍රොමෙටෝර් මැට්. යූ ලිචාම් වර්ඩ් ඉච්ටර් වෝර්ට් ඩියුරන්ඩ් බෙලමර්ඩ් දොරටුවේ ඩිට් ඩේටිවර්ක් වැන් ඩි නටුර් verlangens hun gang gaan zonder dat u ze bewust onder control hebt. Om de natuur de kans te geven uw machine weer op te knappen zonder de inmenging van uw gedachten en Emoties, is ervoor gezorgd dat u het op gezette tijden loslaat. U n lichaam zorgt ervoor හි dat natuur, dat de band die u en de zintuigen bij elkaar houdt, gedeeltelijk ontspannen හි nu en dan geheel. ලොස්ලැටෙන් වැන් ඩි සින්ටූජෙන් හි ඩිට් ඔන්ට්ස්පැනන් යනු ඩි ස්ලැප් ය.

Terwijl uw lichaam slaapt, heeft u er geen contact me. Zeker opzicht in bent u uit uw lichaam. මාර් ස්ටීඩ්ස් වැනියර් යූ යූ ලයිචම් වකර් මාක්ට්, බෙන්ට් යූ එර් සිච් ඔන්මිඩෙලිජ්ක් බිවුස්ට් වැන් ඩැට් යූ ප්‍රීසීස් ඩෙසෙල්ෆ්ඩ් “අයික්” බෙන්ට් ඩයි යූ වොර්ඩැට් යූ යූ ලයිචම් ස්ලැපන්ඩ් අචර්ලියට්. ස්ලැප්ට් හි uw lichaam nu waakt, het යනු zich nooit bewust van iets ය. U bent degene die zich bewust is, degene die denkt: u, de doener in uw lichaam. Dit wordt duidelijk wanneer u nagaat, dat u niet denkt terwijl uw lichaam slaapt. එල්ක් ජෙවාල් හි, අල්ස් වෙල් ඩෙන්ක් ටිජ්ඩෙන්ස් ඩි ස්ලැප් වීට් යූ නා හෙට් වෙකෙන් වැන් ඩි සින්ටුයිජන් නීට් මීර් වොට් යූ ගෙඩාච්ට් හෙෆ්ට්.

Er is een diepe slaap en een droomslaap. ඩි ඩයිපේ ස්ලැප් යනු ඩි ටොස්ටැන්ඩ් වොරින් යූ සිච් ටෙරුග්ට්‍රෙක්ට් යූසෙල්ෆ් එන් ජීන් ස්පර්ශය හෙෆ්ට් මෙට් ඩි සින්ටුයිජන්; het is de toestand waarin de zintuigen niet meer functioneren als gevolg van het feit dat zij niet meer verbonden zijn met de kracht die hen doet functioneren - en die kracht bent u, de doener. ඩි ඩ්‍රූම් යනු ඩි ටොස්ටෑන්ඩ් වැන් ගෙඩෙල්ටෙලිජ්කේ ඔන්ටෙචින්ටිං ය; ඩි ටොස්ටැන්ඩ් වොරින් යූ සින්ටූජන් ඇෆ්ගෙවෙන්ඩ් ඩි නටුර් එන් නාර් බින්නන් ගෙකර්ඩ් සිජ්න්, වෝර්බිජ් හුන් වර්බන්ඩ් ස්ටාට් මෙට් ඩි ඕබෙක්ටෙන් ඩයි ටිජඩෙන්ස් ඩි වක්ටෝස්ටැන්ඩ් වර්ඩන් වර්ජෙනොමන්. Wanneer u na een පෙරියෝඩ් වැන් ඩයිප් ස්ලැප් වීර් uw lichaam binnengaat, wekt u meteen de zintuigen en begint u weer via hen te functioneren als de බුද්ධිමත් බෙඩියනර් වැන් යූ මැෂින්, ස්ටීඩ්ස් ඩෙන්කෙන්ඩ්, ස්ප්‍රෙකෙන්ඩ් එන් හැන්ඩ්ලෙන්ඩ් අල්ස් හෙට් ජෙවොයෙල්-එන්-වර්ලන්ට් ඩැට් . Uit levenslange gewoonte identifier u zichzelf onmiddellijk als en met uw lichaam: “Ik heb geslapen ”, zegt u,“ nu ben ik wakker ”.

මාර් ඔෆ් යූ නු බිනෙන් බියුටෙන් යූ ලිචාම් බෙන්ට් - නු ඊන්ස් වකර්, ඩෑන් වීර් ස්ලැප්, ඩැග් ආන් ඩැග්, ලෙවන් එන් ස්ටර්වන් එන් ටිජඩන්ස් ඩි ස්ටැඩියා නා ඩි ඩූඩ්, එන් වැන් හෙට් එන් ලෙවන් නාර් හෙට් ඇන්ඩරේ, දොර අල් උ ලෙවෙන්ස් හීන් Geuw හැඳුනුම්පත en gevoel van හඳුනාගැනීමේ දොරටුව. Uw හැඳුනුම්පත යනු iets heel werkelijks en altijd bij u, maar is een mysterie dat voor iemands බුද්ධිය niet te bevatten. Hoewel die niet begrepen kan worden met de zintuigen, bent u zich niettemin bewust van de aanwezigheid ervan. U bent zich ervan bewust als een gevoel. U hebt een gevoel van identiteit, een gevoel van ikheid, van eigenheid. යූ දැනෙනවා, zonder dat te betwijfelen of te beredeneren, dat u een duidelijk identiek wezen bent dat uw hele leven voortduurt.

Dit gevoel van de aanwezigheid van uw identiteit is zo duidelijk, dat u zich niet kunt voorstellen dat de u uw lichaam ooit iemand anders dan uzelf zou kunnen zijn. U weet dat u altijd dezelfde bent, steeds hetzelfde zelf, dezelfde doener. Wanneer u uw lichaam rust geeft en het laat slapen, kunt u zich niet voorstellen dat uw identiteit zal ophouden te bestaan ​​als u uw greep op uw lichaam verslapt en het loslaat. U verwacht natuurlijk dat u nog steeds dezelfde u, hetzelfde zelf, dezelfde doener zult zijn, wanneer u zich weer bewust wordt in uw lichaam en daarin een nieuwe dag van activiteiten begint.

මෙට් ඩි ඩූඩ් ගාට් හෙට් නෙට් අල්ස් මෙට් ඩි ස්ලැප්. ඩි ඩූඩ් යනු මාර් ඊන් ලැන්ග්ඩුරිජ් ස්ලැප්, වොරින් යූ සිච් ටිජ්ඩෙලිජ්ක් යූට් ඩෙස් මෙන්සෙලිජ්කේ වෙල්ඩ් ටෙරග්ට්‍රෙක්ට් ය. Als u zich op het moment van doodgaan bewust bent van uw gevoel van ikheid, van eigenheid, dan zult u zich er tegelijkertijd van bewust zijn dat de lange doodsslaap net zo min de Continïteit van uw identiteit beïnvloacht als ela nap. U zult aanvoelen dat u in de onbekende toekomst voortleeft, net zoals u dat dag aan dag hebt gedaan in het leven dat nu wordt afgesloten. Dit zelf, deze u, waarvan u zich heel uw huidige leven door bewust bent, is hetzelfde zelf en dezelfde u die zich dag aan dag precies zo bewust was van zijn Continïteit in elk van uw vorige levens.

Hoewel uw lange verleden nu een mysterie voor u is, zijn uw vorige levens op aarde geen groter wonder dan dit leven. එල්කේ ඔක්ටෙන්ඩ් යනු එර් හෙට් මිස්ටී වැන් යූ ටෙරුකර් යව් ස්ලැපෙන්ඩ් ලිචාම්, සොන්ඩර් ඩැට් යූ වීට් වෝර් යූ වැන්ඩන් කොම්ට් එන් හෝයි යූ හෙට් ලිචාම් බින්නෙන්ගාට්, එන් යූ සිච් වීර් බුවස්ට් වර්ඩ් වැන් ඩීස් වෙල්ඩ් වැන් ජෙබෝර්ට් එන් ඩූඩ් එන් ටිජ්. Maar dit යනු zo vaak gebeurd en zo lang zo natuurlijk geweest, dat het geen secretie lijkt. හෙට් යනු ඊන් ඇලෙඩාග්ස් ජෙබුර්ටෙනිස් ය. Toch verschilt het feitelijk niet van de process die u volgt, wanneer u aan het start van elk herbestaan ​​een nieuw lichaam ingaat dat de natuur voor u heeft gevormd, en dat door uw uders of verzorgers getraind en gereedhhew nieuwe verblijfplaats in de weld, een nieuw masker als persoonlijkheid.

ඊන් පර්සූන්ලිජ්කයිඩ් යනු ඩි පර්සෝනා, හෙට් මාස්කර්, වෝර්ඩූර්හීන් ඩි ඇක්ටියුර්, ඩි ඩොනර්, සිච් යූට් ය. Een persoonlijkheid යනු daarom meer dan het lichaam ය. Om een ​​persoonlijkheid te wezen moet het menselijk lichaam geactiveerd zijn door de aanwezigheid daarin van de doener. හෙට් ස්ටීඩ්ස් හි විස්ලෙන්ඩෙ ලෙවෙන්ස්ඩ්‍රාමා නියම්ට් ඩී ඩොනර් ඊර් පර්සූන්ලිජ්කයිඩ් ඔප් සිච්, වර්චිජන්ට් ඩැරින් එන් ස්පීල්ට් හරහා ඩයි පර්සූන්ලිජ්කයිඩ් අල් හැන්ඩලෙන්ඩ් එන් ස්ප්‍රෙකෙන්ඩ් සිජන් රෝල්. Fungerend als die persoonlijkheid denkt de doener die persoonlijkheid te zijn. Dat wil zeggen, de gemaskerde denkt dat hij de roll is die hij speelt en vergeet dat hij het bewuste, onsterfelijke zelf achter het masker.

හෙට් යනු නූඩ්සාකෙලිජ්ක් අයිට්ස් ටෙ බිග්‍රිජ්පෙන් වැන් වොට් හර්බෙස්ටාන් එන් ලොට්ස්බෙස්ටිං ඉන්හවුඩන්, ඇන්ඩර්ස් යනු හෙන්ට් ඔන්මොගෙලිජ්ක් ඊන් වර්ක්ලරින්ග් ටෙ වින්ඩෙන් වෝර් ඩි වර්චිලන් ඉන් මෙන්සිලිජ් ජියාර්ඩිඩ් එන් කරක්ටර් ය. ඩි බෙවරිං ඩැට් ඔන්ගෙලිජ්කෙඩෙන් බිජ් ඩි ජෙබෝර්ට්, ස්ටෑන්ඩ්ස්වර්චිලන්, රිජ්කොම් එන් ආමොයිඩයේ වර්චිලන්, ජෙසොන්ඩ්හයිඩ් එන් සීක්ට් ඔප් ටොවල් බෙරුස්ටන්, ඊන් බෙලෙඩිජිං වැන් රෙක්ට් එන් ජෙරෙච්ටිගයිඩ් ය. එන් ඕක් හෙට් ටොස්ක්‍රිජ්වන් වැන් එර්ජිජිඩ්ස් බුද්ධිමත්, ජෙනියලයිට්, ඉන්වෙන්ටිවයිට්, බිගාෆ්හයිඩ්, ටැලන්ට්, වර්මොජන්ස්, ඩියුග්සාම්හයිඩ්, ඇන්ඩර්සිජ්ඩ්ස් ඔන්වෙටෙන්හයිඩ්, ඩ්වාෂීඩ්, ෂ්වාහීඩ්, ලුයිහයිඩ්, ඔන්ඩියුග්ඩ්, එන් ඩී ග්‍රෙහෙයිඩ්, verstand en de redelijkheid. Erfelijkheid heeft te maken met het lichaam, maar het karakter wordt door het iemands denken gevormd. Recht en gerechtigheid regeren deze wereld van geboorte en dood wel degelijk, want anders kon die wereld zijn loop niet vervolgen; renselt en gerechtigheid hebben ook de overhand in menselijke aangelegenheden. Maar een oorzaak gaat niet altijd onmiddellijk vooraf aan het gevolg. හෙට් zaaien wordt niet ogenblikkelijk gevolgd door het oogsten. Evenzo kan het zijn dat de resultaten van een daad of van een gedachte pas na een lange tussenliggenderiode te zien zijn. Net zo min als we kunnen waarnemen wat er in de grond gebeurt tussen de zaaitijd en de oogst, kunnen we zien wat er gebeurt tussen de gedachte en een daad en de resultaten daarvan. Maar ieder zelf in een menselijk licham schrijft door wat het denkt en doet zichzelf de wet als lotbestemming voor, hoewel het misschien niet beseft wanneer het zoiets doet, en niet weet of aan dat voorschrift in dit leven dan wel worden voldaan.

වෙසන් හෙට්සෙල්ෆ්ඩ් හි ඊන් ඩග් එන් ඊන් මෙන්සෙන්ලෙවන් සිජ්න්: ටෙරග්කෙරෙන්ඩේ පෙරිඩන් ඉන් ඊන් කොන්ට්‍රින් බෙස්ටාන්, වොරින් ඩි ඩොනර් සිජ්න් ලොට්ස්බෙස්ටිමිං යූට්වර්ක්ට් එන් සිජ්න් මෙන්සිලෙක් රෙකෙනින් හමුවූ හෙට් ලෙවන් වෙරෆන්ට්. Ook de nacht en de dood lijken heel veel op elkaar: wanneer u er tussenuit knijpt om uw lichaam te laten rusten en slapen, ervaart u iets dat vergelijkbaar is met wat u ondergaat wanneer u bij de dood het lichaam verlaat. Bovendien zijn uw nachtelijke dromen te vergelijken met de stadia na de dood, die u geregeld doorloopt: beide zijn fasen van subjectieve activiteit van de doener. බීඩ් ෆැසෙන් බීලෙෆ්ට් යූ ඔප්නිව් යූ ගෙඩාචෙන් එන් හැන්ඩලින්ජන් යූට් ඩි වක්ටෝස්ටෑන්ඩ්. Uw zintuigen functioneren daarbij nog in de natuur, maar dan op een inwendig vlak daarvan. එන් ඩි නැච්ටෙලිජ්කේ පෙරියෝඩ් වැන් ඩයිප් ස්ලැප් වොරින් ඩි සින්ටුයිජන් නියට් ලැන්ජර් ෆැක්ටරෙන් - ටොස්ටැන්ඩ් වැන් වර්ජෙටෙල්හයිඩ් වොරින් නයිට්ස් වර්ඩ්ට් හිනර්නර්ඩ් - වාර්තාකරු හමුවිය in een nieuw lichaam van vlees en bloed: het lichaam van de baby of het kind dat dat vor u gevormd.

Wanneer u een nieuw leven begint, bent u zich vaag bewust. U voelt dat u een duidelijk omschreven iets නැමී. අයිජන්හීඩ් හි ඩිට් ජෙවොයෙල් වැන් ඉක්හයිඩ් යනු වෝර්ස්චිජ්න්ලිජ්ක් හෙට් එනිජ් රීල් වෝර්වාන් යූ සිච් ලැන්ජ් ටිජ්ඩ් බෙස්ට් බෙන්ට් ය. අල් හෙට් ඇන්ඩරේ යනු අබිරහසකි. යූ බෙන්ට් ඊන් පූස්ජේ ඩි වෝර් ඔෆ් මිස්චියන් සෙල්ෆ්ස් ඩයිප් ඔන්ගෙලුක්කිග් දොර uw වර්ම්ඩේ, නියුව ලිචෑම් එන් ඩි ඔන්බෙකෙන්ඩ් ඔම්ගෙවිං. Maar naarmate u leert omgaan met uw lichaam en de zintuigen ervan leert gebruiken, krijgt u langzamerhand de neiging zich ermee te identifier. Bovendien wordt u door andere mensen erin getraind te voelen dat uw lichaam uzelf. U moet voelen dat u het lichaam නැමී.

Naarmate u dus meer en meer beheerst wordt door de zintuigen van uw lichaam, wordt u zich steeds minder bewust van het feit dat u iets anders bent dan het lichaam dat u bewoont. එන් නාර්මාට් යූ ඩි කින්ඩර්ජරන් ඔන්ට්ග්‍රොයිට්, වර්ලිස්ට් යූ හෙට් ස්පර්ශය මුණගැසුණේ බිජ්නා ඇලස් වොට් වෝර් ඩි සින්ටුයිජන් නියට් වෝර්නෙම්බාර් යනු සින්ටුයිග්ලිජ්කේ ටර්මන් ටී වටන් ය. U raakt geestelijk gevangen in deaterialile wld en bent zich slechts bewust van verschijnselen, van illusies. Onder deze omstandigheden moet u wel uw leven lang een අභිරහස් වෝර් uzelf blijven.

 

Uw ware Zelf is een groter අභිරහස - het grotere Zelf dat niet in uw lichaam, niet in van deze wld van geboorte en dood, maar dat bewust onsterfelijk in de Permanente Wereld die alles doordringt; dat altijd bij u aanwezig යනු, දොර අල් uw ලෙවන්ස් en al uw intermezzo's van slaap en dood heen.

De levenslange zoektocht van de mens naar iets dat hem voldoening kan schenken is is werkelijkheid de speurtocht naar zijn ware Zelf: de identiteit, de eigenheid en ikheid waarvan iedereen zich vaag bewust is en voelt en verlangt te. ඩාරොම් යනු හෙට් වෙයාර් සෙල්ෆ් ටෙ වෙරෙන්සෙල්විගන් සෙල්ෆ්කෙනිස් හමුවිය, හෙට් එචෙ ඩොයෙල් වැන් හෙට් සොකෙන් වැන් ඩි මෙන්ස්, හොවෙල් ඩැට් නීට් අල්ස් සොඩානිග් වර්ඩ් හර්කන්ඩ්. හෙට් යනු හෙට් ඩුර්සාම්, වොල්මාක්ට් එන් වෝල්ටූයිඩ්, ඩැට් වොට් ගෙසොච්ට් මාාර් නූයිට් ජෙවොන්ඩන් වර්ඩ්ට් ඔෆ් මෙන්සෙලිජ්කේ සම්බන්ධතා එන් ප්‍රෙස්ටේටිස් ය. වර්ඩර් යනු හෙට් වෙයාර් සෙල්ෆ් ඩි අල්ටිජ් ඇන්වෙසිජ් රාඩ්ස්මන් එන් රෙක්ටර් ඩයි ඉන් හෙට් හාර්ට් ස්ප්‍රීක් අල්ස් ඩි ස්ටෙම් වැන් හෙට් ගෙවෙටෙන් එන් ඩි වර්ප්ලිච්ටිං ඩයි මැන් හීෆ්ට්, ඩි ස්ටෙම් වැන් ජෙරෙච්ටිගයිඩ් එන් රෙඩ්, වැන් රෙක්ට් එන් රෙක්ට්වාර්ඩිගයිඩ් - සොන්ඩර් වෙල්ක් ඩී ඩෑන්ස් zou zijn.

සෝන් සෙල්ෆ් එර්. හෙට් යනු සෙල්ෆ් වෑන් හෙට් ය ඩ්‍රී-එනිග් සෙල්ෆ්, dat in dit boek zo wordt genoemd omdat het een තනි තනිව ඩ්‍රී-එන්හයිඩ් යනු en ඊන් කෙනර්, ඊන් ඩෙන්කර් එන් ඊන් ඩොනර් - ඩයි ඊන් ඔන්ඩෙල්බාරේ ඊන්හයිඩ් වර්ම්ට් ය. Slechts een gedeelte van de doener kan het dierlijke lichaam binnengaan en dat lichaam menselijk maken. ඩැට් බෙලිචාම්ඩ් ගෙඩෙල්ට් යනු වොට් හියර් ඩි ඩොනර්-ඉන්-හෙට්-ලයිචාම් ජෙනෝම්ඩ් වර්ඩ්ට් ය. අයිඩර් පිරිමි වල ඩි බෙලිචාම්ඩෙ ඩොනර් ඊන් ඔනාෆ්ෂයිඩෙලිජ්ක් ඩීල් වැන් සිජ්න් අයිජන් ඩ්‍රී-එනිග් සෙල්ෆ් ඩැට් ඊන් අපාර්ට් ඊන්හීඩ් වෝර්ම්ට් ටි මිඩන් වෑන් ඇන්ඩරේ ඩ්‍රී-එනිග් සෙල්වන්. ඩි ඇන්ඩෙරේ ට්වී ඩෙලන් වැන් එල්ක් ඩ්‍රී-එනිග් සෙල්ෆ්, ඩි ඩෙන්කර් එන් ද කෙනර්, බෙවින්ඩන් සිච් ඉන් ඩි ඊවිගිහයිඩ්, ඩි පර්මෙන්ටේ වර්ල්ඩ්, ඩයි ඔන්සේ මෙන්සෙලිජ්කේ වෙල්ඩ් වැන් ජෙබෝර්ට් එන් ඩූඩ් එන් ටිජ් ඩෝර්ඩ්රිංට්. ඩී ඩොනර්-ඉන්-හෙට්-ලිචාම් වර්ඩ් බෙහර්ස්ට් දොර ඩි සින්ටුයිජන් එන් ඩෝර් හෙට් ලිචාම්, එන් යනු ඩැරොම් නීට් ඉන් ස්ටාට් සිච් බෙවුස්ට් ටි සිජ්න් වැන් ඩි රියල්ටයිට් වැන් ඩි බීඩ් ඇන්ඩරේ ඩෙලන් වැන් සිජ්න් ඩ්‍රී-එනිග් සෙල්ෆ්, ඩි අල්ටිජ් ඇන්වේසිජ් ඩෙන්කර් එන් කෙන්නර්. ඩි ඩොනර් මීදුම කිකිළිය. ඩි ඕබෙක්ටෙන් වැන් ඩි සින්ටුයිජන් වර්බ්ලින්ඩන් හෙම්, හෙට් ව්ලෙසෙලිජ්කේ ලිචාම් හූඩ් හෙම් අති විශාලය. Hij kijkt niet verder dan de vormen van de objecten, is bang zich van die vleesklompen te bevrijden en op zichzelf te staan. Wanneer de belichaamde doener laat zien dat hij bereid en gereed is om de begoocheling van de zintuiglijke illusies te verdrijven, staan ​​zijn denker en kenner altijd klaar om Licht te verschaffen op zijn weg naar Zelfkennis. Maar de belichaamde doener die op zoek is naar de denker en de kenner kijkt niet naar binnen, maar naar buiten. එල්කර් බෙස්චේවිං හි වුර් ඩෙන්කෙන්ඩේ මෙන්සන් යනු අනන්‍යතාවය, හෙට් වෙයාර් සෙල්ෆ්, අල්ටිජ් ඊන් මිස්ට්‍රි ගෙස්ට් ය.

 

ප්ලේටෝ, වෝර්ස්චිජ්න්ලිජ්ක් ඩී මීස්ට් වර්මාර්ඩ් එන් නියෝජනය කරන ග්‍රීක්ස් ෆිලෝසොෆ්, හැන්ටීර්ඩ් අල්ස් රිච්ට්ලිජන් වූර් සිජ්න් වොල්ගෙලින්ගන් සිජ්න් පාසලේ වෝර් ෆිලෝසොෆි, ඩි ඇකඩමිය: “කෙන් උස්වෙල්” -gnothi seauton. Naar zijn geschriften te oordelen lijkt het erop dat hij een begrip had van het ware Zelf, hoewel geen enkel woord dat hij daarvoor gebruikte een bevredigender vertaling heeft gekregen dan “de ziel”. ප්ලේටෝ ජෙබ්රූක්ට් ඊන් මෙතෝඩ් වැන් වර්ගන් ස්ටෙලන් වාචිකව හමුවිය හෙට් වින්ඩෙන් වැන් හෙට් වෙයාර් සෙල්ෆ්. Op een zeer kunstzinnige manier maakt hij gebruik van zijn karakters en brengt hij dramatische effecten teweeg. සිජ්න් මෙතෝඩ් වෑන් ඩයලෙක්ටික් යනු ඊන්වුඩිග් එන් ඩයිප්සිනිග් ය. De geestelijk luie lezer die liever geamuseerd wil worden dan iets leren, zal zeer waarschijnlijk Plato saai vinden. සිජ්න් ඩයලෙක්ටිස් මෙතෝඩ් යනු ඩුයිඩෙලිජ් බෙඩොල්ඩ් ඔම් හෙට් ඩෙන්ක්වර්මොජන් ටී ට්‍රේනන්, ඩි ලූප් වැන් ඊන් රෙඩෙනරින් ටී කුනෙන් වොල්ජන් එන් ඩි වර්ගන් එන් ඇන්ට්වෝඩන් ඉන් ඩි ඩයලොග් ටෙ ඔන්ටූඩන් ය. ඇන්ඩර්ස් සූ අයිමන්ඩ් නීට් ඉන් ස්ටාට් සිජ්න් ඩි කන්කියුලීස් වැන් ඩි රෙඩෙනරින් ටී බියුර්ඩෙලන්. සෙකර් යනු ඩේට් ප්ලේටෝ නීට් ඩි බෙඩොලිං ඩී ලර්ලිං වීල් කෙනිස් ටී වර්චැෆෙන් ය. හෙට් යනු වෝර්ස්චිජ්න්ලිජ්කර් ඩැට් හිජ් හෙට් ඩෙන්ක්වර්මොජන් හික්මවීම වයිල්ඩ් බිජ්බ්‍රෙන්ගන්, සෝඩාට් අයිමන්ඩ් දොර සිජ්න් ඊජන් ඩෙන්කන් සූ වර්ඩන් වර්ලිච් එන් කෙනිස් ඕවර් සිජ්න් ඔන්ඩර්වර්ප් සූ කුන්නන් ක්‍රිජ්ජන්. ඩීස් සොක්‍රටිස් මෙතෝඩ්, ඊන් ඩයලෙක්ටිස් සිස්ටීම් වැන් ඉන්ටෙලිජෙන්ට් වර්ගන් එන් ඇන්ට්වර්ඩන්, හෙල්ප්ට් අයිමන්ඩ් බෙස්ලිස්ට් ඔම් හෝල්ඩර් ටී ලෙරන් නාඩෙන්කන්. හියර්මී හීෆ්ට් ප්ලේටෝ මිස්චියන් මීර් ගෙඩාන් ඩෑන් වෙල්ක් ඇන්ඩරේ ලෙරා ඕක්. Maar er zijn geen geschriften overgeleverd, waarin hij vertelt wat denken of het denkvermogen is, wat het ware Zelf is op of welke manier jedaarvan kennis kunt krijgen. අපි කිඩ්කන් වර්ඩර් කරන්නෙමු.

ඩී ඕඩ් ලීර් යූට් ඉන්දියා වර්ඩ් සමෙන්ගෙවාට් ඩි ඩි ක්‍රිප්ටිස් බෙවරිං: “ඩැට් සිජ්ට් ජිජ්” (tat tvam asi). De leer maakt echter niet duidelijk wat “dat” යනු “gij”, op welke manier “dat” en “gij” gerederdd zijn of geïdentificeerd moeten worden. Maar als deze woorden iets te betekenen hebben, moeten zij in begrijpelijke termen uit te leggen zijn. අල්ස් වි ඩි වෝර්නාම්ස්ටේ ස්කොලන් හන් ඇල්ගීමීන්හීඩ් බෙකිජ්කන්, ලිජ්ක්ට් ඩි එසෙන්ටි වැන් ඩි ගෙහෙලේ ඉන්දියාස් ෆිලෝසොෆි ටී සිජ්න්, ඩැට් ඉන් ඩි මෙන්ස් ඔන් ඔස්ටර්ෆෙලිජ් අයිට්ස් සිට් ඩැට් ඊන් හැරුණු විට zeewater een onderdeel යනු වැන් ඩි oceaan වන අතර, een vonk één හමුවන්නේ de vlam waarin het zijn oorsprong en wezen vindt; en verder, dat dit individualule iets, deze belichaamde doener - of, zoals het in de voornaamste scholen genoemd wordt: de අට්මාන් of පිරූෂාLe ස්ලෙච්ට්ස් වැන් හෙට් විශ්ව අයිට්ස් යනු ගෙස්චයිඩන් ඩෝර් ඩි ස්ලුවියර් වැන් ඩි සින්ටුයිග්ලිජ්කේ ඉලුසි, මායා, ඩයි එර් ඩි ඕර්සාක් වෑන් යනු ඩැට් ඩි ඩූනර් ඉන් ඩි මැන්ස් සිච්සෙල්ෆ් අල්ස් අෆ් අෆ්සොන්ඩර්ලිජ් වෙසන් එන් ඊන් තනි පුද්ගල බෙස්චවුට්, ටර්විජල් එර් වොල්ජෙන්ට් චර්ජන්ට් het groteiversele iets dat Brahman heet.

Voorts zegt de leer dat de belichaamde fragmenten van de විශ්වීය බ්‍රාහ්මණ ඇලමාමාල් onderworpen zijn aan het menselijke bestaan ​​en het daarmee gepaard gaande lijden, onbewust van hun vermeende identiteit met de විශ්වීය බ්‍රාහ්මණ; gebonden aan het rad van geboorte en dood en opnieuw een belichaming in de natuur, totdat na verloop van vele eeuwen alle fragmenten langzamerhand weer verenigd zijn in de විශ්වීය බ්‍රාහ්මණ. වෙට්සෙලිජ්කයිඩ් හි නූඩ්සාක් හි වොට් ඩි ඕර්සාක් යනු වැන් ඩි මොයිලිජ්කේ එන් පිජ්න්ලිජ්කේ වෙග් ඩයි බ්‍රාහ්මණ මොයෙට් බුවන්ඩෙලන් අල් ඩ්‍රැපල්ස් කැබැල්ලයි. Evenmin wordt aangetoond hoe de vermoedelijk volmaakte විශ්වය බ්‍රාහ්මණ ඩාර් බෙටර් වෑන් වර්ඩ්ට්; ඔප් වෙල්ක් මැනියර් ඕක් මාර් énn කැබැල්ල ඩර්වාන් ලාභය, හෝයි ඩි නටුර් එර් බාත් බිජ් වින්ඩ්ට්. හෙට් ගෙහෙලේ මෙන්සෙල්ජෙක් බෙස්ටාන් ලිජ්ක් ඊන් නට්ටෙලෝස් බීප්‍රොයිවිං සොන්ඩර් එනිජ් සින් ඔෆ් රෙඩෙන්.

ටෝච් වර්ඩ් ඊන් මැනියර් ඇන්ජෙගන් වේරෝප් ඊන් වොල්ඩොන්ඩේ ගෙක්වාලිෆීසර්ඩ් තනි පුද්ගල ඩයි සිච් ප්‍රොබියර්ට් “බෙව්රිජ්ඩන්” හි “හුදකලා” ontsnapping aan de natuur kan aanvoeren. Er wordt beweerd dat de vrijheid bereikt kan worden හරහා het beoefenen van යෝගා. ගිල්වන්නන්, සෙග්ට් මිනිසුන්, යෝග කන් හෙට් ඩෙන්කන් සෝ ජෙඩිසිප්ලිනර්ඩ් වර්ඩ්න් ඩැට් ඩි අට්මාන්එම පිරූෂා—De belichaamde doener— zijn gevoelens en verlangens leert onderdrukken of uit de weg ruimen, en de zintuiglijke illusies kan verdrijven waarin zijn denken lange tijd verstrikt geweest. අල්ස් හිජ් සෝ බෙව්රිජ් යනු වැන් ඩි නූඩ්සාක් ඔම් නොග් ලැන්ජර් ඊන් මෙන්සෙලිජ් බෙස්ටාන් ටෙ ලයිඩන්, වර්ඩ්ට් හිජ් යූටෙන්ඩෙලිජ්ක් වෙඩෙරොම් ඔප්ජෙනොමන් ඔෆ් ඩි විශ්ව විශ්ව බ්‍රහ්මන් ය.

ඩිට් ඇලස් සිජ්න් ස්පොරන් ටී වින්ඩන් වැන් වහර්හයිඩ්, එන් ඩාරෝම් වැන් වීල් ගොඩ්ස්. ඩි යෝගි ලර්ට් ඉන්ඩර්ඩාඩ් සිජ්න් ලිචාම් ඔන්ඩර් කන්ට්‍රෝල් ටී හූඩන් එන් සිජ්න් ජුවොලෙන්ස් එන් වර්ලන්ජන්ස් ටී බෙහීර්සන්. හිජ් කන් සිජ්න් සින්ටුයිජන් සොසීර් ලෙරන් බෙහර්සන්, ඩැට් හිජ් සිච් නාර් විශ්වාස කළ බිවුස්ට් කන් සිජ්න් වැන් ස්ටේඩියා වැන් ඩි මැටරි ඩයි ඔප් ඊන් මීර් ඉන්ටර්ලිජ්ක් ව්ලැක් ලිගන් ඩැන් ඩි ස්ටේඩියා ඩයි ගුවූන්ලිජ්ක් වර්ඩන් වෝර්ගොනොම් දොර ඩි ඔන්ජියෝෆෙන්ඩේ මැන්සිලේක් හියර්ඩූර් යනු ඩි නටුර් හි ස්ටාට් ඔම් බෙපාල්ඩ් ස්ටේඩියා, ඩයි වෝර් ඩි මීස්ටේ මෙන්සන් අබිරහස් සිජ්න්, ටෙ ඔන්ඩර්සොකෙන් එන් ටී ලෙරන් කෙනන් ය. Verder zou hij een hoge graad van meesterschap over sommige natuurkrachten kunnen bereiken. Ongetwijfeld onderscheidt een individualu zich door dit alles van de grote massa ongedisciplineerde doeners. හොවෙල් හෙට් සිස්ටීම් වැන් ඩි යෝග වෝර්ගෙෆ්ට් හෙට් බෙලිචාම්ඩ් සෙල්ෆ් ටී “බෙව්රිජ්ඩන්” ටෙ “අයිසොලරෙන්” වැන් ඩි ඉල්යුසීස් වැන් ඩි සින්ටුයිජන්, ලිජ්ක් හෙට් ඩුඩෙලිජ්ක් ඩැට් හෙට් ඉන් වර්කෙලිජ්කයිඩ් අයිමන්ඩ් නූයිට් වෝර්බිජ් ඩි ග්‍රෙන්ස් වැන් ඩි නැටුර් බ්‍රෙන්ට්. Dit යනු eenvoudig te wijten aan een වැරදියට වටහා ගැනීම omtrent het denkvermogen.

හෙට් ඩෙන්ක්වර්මොජන් ඩැට් ඉන් ඩි යෝගා වර්ඩ් ගෙට්රයින්ඩ්, හෙට් සින්ටුයිග්ලිජ්කේ ඩෙන්කන්, හෙට් බුද්ධිය. හෙට් යනු ඩැට් ස්පෙෆීක් මෙවලම වැන් ඩි ඩොනර්, ඩැට් වර්ඩෙරොප් අල්ස් හෙට් ලයිචම්-ඩෙන්කන් වර්ඩ් ඔම්ස්ච්‍රෙවන් ය. හෙට් වර්ඩ් හියර් ඔන්ඩර්ෂයිඩන් වැන් ට්වී ඇන්ඩෙරෙ ඩෙන්ක්වර්මොජන්ස් ඩයි වෝර්හීන් නියට් වර්ඩන් ඔන්ඩර්කෙන්ඩ්: ඩෙන්ක්වර්මොජන්ස් වෝර් හෙට් ජෙවොයෙල් එන් හෙට් වර්ලන්ගන් වැන් ඩි ඩොනර්. හෙට් ලයිචාම්-ඩෙන්කන් යනු ඩි එන්ජ් මැනියර් වේරොප් ඩි බෙලිචාම්ඩ් ඩොනර් හරහා සිජ්න් සින්ටුයිජන් කාන් ෆැක්ටරන් හරහා ය. Het functioneren van het lichaam-denken යනු uitsluitend beperkt tot de zintuigen, en dus louter tot de natuur. ඩාර්ඩූර් යනු ඩි මැන්ස් සිච් ඇලීන් මා බුවස්ට් වැන් හෙට් යුනිවර්සම් ඔෆ් සෝවර් ඩයි වෝර්නෙම්බාර් යනු: ඩි වෙල්ඩ් වැන් ටිජ් එන් මායාවන් ය. හොවෙල් ඩි ලර්ලිං සිජ් බුද්ධි බුද්ධිය, හෙට් ටෙගෙලිජ්කර්ටිජ් ඩුයිඩෙලිජ්ක් ඩැට් හිජ් නොග් ස්ටීඩ්ස් වැන් සිජ්න් සින්ටුයිජන් අෆන්කෙලිජ්ක් යනු එන් නෝග් අල්ටිජ්ඩ් ඔෆ් ඩි නැටුර් යනු වර්ස්ට්‍රික්ට්, නියට් වර්ලෝස්ට් වැන් ඩි නූඩ්සාක් ස්ටීඩ්ස් ඔප්නිව් ජෙබොරෙන්ස් ටෙමෙන්. ඕම් කෝර්ට් ටෙ ගාන්, හෝසීර් ඊන් ඩොනර් ඕක් බෙඩ්රෙවන් මැග් සිජ්න් හෙට් බෙඩියෙනන් වැන් සිජ්න් ලයිචමෙලිජ්කේ යන්ත්‍රය, ඇලීන් මුණගැසුණේ බෙජ්රිජ්ඩන් හි සිජ්න් ලිචාම්-ඩෙන්කන් කන් හිජ් සිච්සෙල්ෆ් නියට් වැන් ඩි නටුර් හුදකලා, එන් ගීන් කෙනිස් සික්සෙල්ට වඩා ඉහළින්. Dergelijke onderwerpen zijn voor altijd අභිරහස් vor het බුද්ධිය. Zij kunnen slechts begrepen worden, indien het functioneren van het lichaam-denken op de juiste wijze is afgestemd op de denkvermogens van het gevoel en verlangen.

හෙට් ලිජ්ක්ට් එර් නීට් ඔප් ඩැට් ඔස්ටර්ස් ඩෙන්ක්සිස්ටෙන් රෙකෙනින් හෙබන් ගෙහවුඩන් මෙට් ඩි ඩෙන්ක්වර්මොජන්ස් වැන් හෙට් ජෙවොයෙල් එන් වර්ලන්ගන්. හෙට් බෙවිජ්ස් හයර්වූර් යනු ඩි වින්ඩන් බොයිකන් වෑන් පතංජලීගේ ය යෝග ඇෆොරිස්මන් en in de vele commentaren op dat aloude werk. පතංජලී යනු වෝර්ස්චිජ්න්ලිජ්ක් ඩී මීස්ට් ජෙරෙස්පෙක්ටෙර්ඩ් එන් නිරූපණය ඉන්දියාස් ෆිලෝසොෆ් ය. Zijn geschriften zijn diepzinnig. Maar het lijkt erop dat zijn ware leer verloren is gegaan of geheim is gehouden. Want de uiterst subtiele soetra's die zijn naam dragen lijken juist het doel waarvoor zij bestemd zijn tegen te werken of onmogelijk te maken. හෝයි ඊන් ඩර්ගෙලිජ්කේ විරුද්ධාභාෂය ඩි ඊවෙන් දොර ඔන්බෙට්විස්ට් කෝන් බ්ලිජ්වන්, හෙට් ලිච්ට් වැන් වොට් හි ස්ලෙච්ට්ස් ටී වර්ක්ලරන් වේ. ඩීස් ඉන්ලයිඩින් එන් ඉන් ලැටරේ හූෆ්ඩ්ස්ටුකන් වර්ඩ් වර්කොන්ඩිග් ඕවර් හෙට් ජෙවොයෙල් එන් වර්ලන්ගන්.

Net als andere filosofieën gaat de Oosterse leer over het mysterie van het bewuste zelf in het menselijke lichaam, en over de relaie tussen dat zelf en zijn lichaam, over de natuur en het hele විශ්වය. මාර් ඩි ඉන්ඩියස් ලෙරරන් ලැටෙන් නීට් බ්ලිජ්කන්, ඩැට් සිජ් තෙත් වොට් හෙට් වර්ෂිල් යනු ටුසෙන් හෙට් බුවස්ටේ සෙල්ෆ් ඩි අට්මාන්, ද පිරුෂා, ඩි බෙලිචාම්ඩෙ ඩොනර් - එන් ඩි නටුර්: එර් වර්ඩ්ට් ජීන් හෝල්ඩර් ඔන්ඩර්ෂීඩ් ජෙමාක්ට් ටුසෙන් ඩි ඩොයිනර්-ඉන්-හෙම් het lichaam dat bij de natuur hoort. හෙට් ඔන්වර්මොජන් ඔම් ඩිට් ඔන්ඩර්ෂයිඩ් ටි සීන් යනු ඩියුඩෙලිජ් ටෙක් විජ්ටෙන් ඇන් විශ්ව විශ්වීය වැරදි වැටහීමකි: ඩි ඔන්ජුයිස්ට් ඔප්වාටිං වැන් හෙට් ජෙවොයෙල් එන් වර්ලන්ගන්. හෙට් යනු නූඩ්සාකෙලිජ්ක් ඩැට් හෙට් ජෙවොයෙල් එන් වර්ලන්ගන් නූ වර්ක්ලාර්ඩ් වර්ඩ්ට් ය.

 

Een beschouwing van het gevoel en verlangen හඳුන්වාදීම een van de meest belangrijke en verstrekkende onderwerpen van dit boek. හෙට් බෙලන්ග් එන් ඩි වෝර්ඩ් එර්වාන් කුනෙන් නීට් වර්ඩන් ඕවර්චැට්. හෙට් බිග්‍රිප් එන් ජෙබෘයික් වැන් හෙට් ජෙවොයෙල් එන් වර්ලන්ගන් කන් හෙට් කෙර්පන්ට් බීටෙකෙනන් ඉන් ඩි වෝරුයිට්ගෑන් වෑන් හෙට් තනි පුද්ගල එන් එන් මෙන්ෂීඩ්. හෙට් කන් ඩොයිනර්ස් බෙව්රිජ්ඩන් වැන් වෑල්ස් ඩෙන්ක්බීල්ඩන්, වැල්ස් ඕවර්ටූජින්ගන්, වැල්ස් ඩොල්ස්ටෙලින් වෝර්මි සිජ් ඉන් හෙට් ඩියුස්ටර් බ්ලිජ්වන් රස. Het weerlegt een illusie die lange tijd අන්ධ කිරීම් යනු ananard, een veronderstelling die nu zo diepgeworteld is het denken van de mensen, dat blijkbaar niemand op het idee is gekomen het in twijfel te trekken.

ඩිට් යනු වෝර් හෙට් ඔම් ගාට්: අයිඩරීන් යනු ඩිජ්ජෙබ්‍රැක්ට් ඩැට් හෙට් ලයිචම් විජ්ෆ් සින්ටුයිජන් හීෆ්ට්, එන් ඩැට් හෙට් ජෙවොයෙල් ඩාර් වෑන් ය. ඩිට් බොක් වර්ඩ්ට් ගෙස්ටෙල්ඩ් ඩැට් ඩි සින්ටූජෙන් නැටුරීන්හෙඩන් සිජ්න් හි, මූලද්‍රව්‍ය වෙසෙන්ස් මිය යයි. වඩා hun functies, maar niet බුද්ධිමත් zijn. Er zijn maar vier zintuigen: het gezichtsvermogen, het gehoor, de smaakzin en de reukzin. Voor elk zintuig යනු er een speciaal orgaan ය. මාර් එර් යනු ජීන් ස්පෙෂියාල් ඔර්ගන් වෝර් හෙට් ජෙවොයෙල්, ඔම්ඩාට් හෙට් ජෙවොයෙල් - හොවෙල් හෙට් හරහා හෙට් ලයිචම් වොල්ට් - නියට් ටොට් හෙට් ලයිචම් බෙහූර්ට්; het maakt geen deel uit van de natuur. හෙට් යනු වැන් ඩි ට්වී ඇස්පෙක්ටෙන් වැන් ඩි ඩොනර් ය. ඩයරන් හෙබ්බෙන් ඕක් ජෙවොයෙල් එන් වර්ලන්ගන්, මාර් ඩයිරන් සිජ්න් මොඩිෆිකේටිස් වැන් ඩි මෙන්ස්, සෝල්ස් පසුව වර්ඩ් යූට්ලෙග්ඩ්.

Hetzelfde moet gezegd worden van het verlangen, het andere feature van de doener. හෙට් ජෙවොයෙල් එන් හෙට් වර්ලන්ගන් කුන්නන් නීට් ලොස් ගෙසියන් වර්ඩන් වැන් එල්කාර්, අවශ්‍යයි zij zijn onafscheidelijk. ඩී කන් කාන් නීට් බෙස්ටාන් සොන්ඩර් ඩි ඇන්ඩර්; zij zijn als de twee polen van een elektrische stroom, de twee zijden van een munt. Daarom maakt dit boek gebruik van de samengestelde term: gevoel-en-verlangen.

හෙට් ජෙවොයෙල්-එන්-වර්ලන්ගන් වැන් ඩි ඩොනර් යනු බුද්ධිමත් ක්‍රැක්ට් ඩයි ඩි නටුර් එන් ඩි සින්ටූජන් ය. හෙට් ලිග්ට් බෙස්ලෝටන් ඩි ඩි ක්‍රියේටිව් එන්ර්ජි ඩයි ඕවරල් ඇන්වෙසිග් යනු; zonder die kracht zou al het leven ophouden. Gevoel-en-verlangen යනු hete scheppende vermogen dat geen begin en einde kent, datgene waardoor alle dingen worden waargenomen, ontworpen, gevormd, voortgebracht en bestuurd, dit nu gebeurt of doeners හරහා menselijke lichamen, door degreen බුද්ධි අංශ. Gevoel-en-verlangen ligt besloten in alle බුද්ධිමත් ක්‍රියාකාරීත්වය.

හෙට් මෙන්සෙලිජ් ලයිචම් යනු හෙට් ජෙවොයෙල්-එන්-වර්ලන්ගන් ඩි බෙවුස්ටේ ක්‍රාච්ට් ඩයි ඩී මැෂින් වැන් ඩි නටුර් බෙඩියන්ට් ය. නියෙට් ann න් වැන් ඩි වීර් සින්ටුයිගන් - වොල්ට්. හෙට් ජෙවොයෙල්, හෙට් පැසිව් ඇස්පෙක්ට් වැන් ඩි ඩොනර්, හෙට් ලයිචම් වොට් වොල්ට් හි ඩැට්ජීන්, ඩැට් සෝවෙල් හෙට් ලයිචාම් වොල්ට් අල්ස් ඩි ඉම්ප්‍රෙසීස් ඩයි ඩෝ ඩි වීර් සින්ටුයිජන් අල්ස් සංවේදීතාවන් ඇන් හෙට් ලයිචම් වර්ඩ්න් ඩෝග්ජෙවන්. වර්ඩර් කන් හෙට් ඉන් මයර්ඩෙයාර් සහකරු හෝ සහකාරිය බොවෙන්සින්ටුයිග්ලිජ්කේ වෝර්මන්, සෝල්ස් ඊන් ජෙමොයිඩෙස්ටොස්ටෑන්ඩ් සහ ඊන් වෝර්ජ්වොයෙල්ගේ ඊන් ස්ෆීර්. හෙට් කන් ඇන්වොලන් වොට් ගොඩ් එන් වොට් වර්කර්ඩ්, එන් වොලෙන් වන්නීර් හෙට් ගෙවෙටෙන් වෝර්ෂුවට්. හෙට් වර්ලන්ගන්, හෙට් ඇක්ටිව් පැතිකඩ, ඩි බෙවුස්ටේ ක්‍රාච්ට් ඩෙට් හෙට් ලයිචාම් බීජිං සෙට් ඔම් හෙට් ඩොයෙල් වැන් ඩි ඩොනර් ටී බෙරිකන් ය. De doener functioneert in beidepecten tegelijkertijd: zo ontstaat ieder verlangen uit een gevoel, en leidt elk gevoel tot een verlangen.

U neemt een belangrijke stap op weg naar kennis van het bewuste zelf in het lichaam, wanneer u zichzelf ziet als het බුද්ධිමත් gevoel dat door uw gehele somatische, willekeurige zenuwstelsel aanwezg ud al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al de bewuste kracht van het verlangen dat door uw bloed heen stroomt, maar toch dat bloed niet. හෙට් ජෙවොයෙල්-එන්-වර්ලන්ගන් සූ වැන් ඩි වීර් සින්ටුයිජෙන් ජෙහීල් මොයිටන් වෝර්මන්. Wie de plaats en de functie van het gevoel-en-verlangen begrijpt, laat de eeuwenlange over overuiging los waardoor de doeners in de mensen zichzelf uitsluitend als stervelingen beschouwden. ගෙවාපෙන්ඩ් ඩිට් බිග්‍රිප් වැන් හෙට් ජෙවොයෙල්-එන්-වර්ලන්ගන් ඩි ඩි පිරිමි, කුනෙන් අපි නු ඩි ෆිලෝසොෆි වැන් ඉන්දියාව හමු වී ඇන්ඩෙරේ ඕගන් ගාන් බෙකිජ්කන් හමුවිය.

 

ඩි ඕස්ටර්ස් ලීර් erkent dat, om kennis te krijgen van het bewuste zelf in het lichaam, je vrij moet zijn van de illusies van de zintuigen en van het onjuiste denken en handelen dat voortvloeit uit het niet kunnen en verhense ge verersge. මාර් ඩි විශ්වීය වැරැදි ඩැට් හෙට් ජෙවොයෙල් වන් ඩි සින්ටුජෙන් වැන් හෙට් ලිචාම් යනු, කොම්ට් සී නියෙට් ටී බොවන් ය. ඉන්ටෙජෙන්ඩීල්, ඩි ලෙරන් ස්ටෙලන් ඩැට් ඩි ටෙස්ට්සින් ඔෆ් හෙට් ජෙවොයෙල් ඊන් විජ්ෆ්ඩේ සින්ටුයිග් යනු, ඩැට් හෙට් වර්ලන්ගන් ඕක් බිජ් හෙට් ලිචාම් හෝර්ට්, එන් ඩැට් සෝවෙල් හෙට් ජෙවොයෙල් අල්ස් හෙට් වර්ලන්ගන් ඔන්ඩර්ඩීල් උයිට්මාක්ට් වැන් ඩි නටුර් හෙට් ලයිචාම් හි ය. හෙට් වර්ලෙන්ග්ඩ් වැන් ඩීස් හයිපොතීස් වර්ඩ් ඇන්ජ්වෝර්ඩ් ඩැට් ඩි පිරූෂා, වල අට්මාන්—De belichaamde doener, het gevoel-en-verlangen - het gevoel volledig moet onderdrukken en het verlangen helemaal moet vernietigen, “uitroeien”.

හෙට් ලිච්ට් වැන් වෝරොප් හියර් යනු ගෙව්සෙන් මුණගැසුණු අතර, ටොට් හෙට් ජෙවොයෙල්-එන්-වර්ලන්ගන්, ලිජ්ක්ට් ඩි ලීර් වැන් හෙට් ඕස්ටන් හෙට් ඔන්මොගෙලිජ්කේ ආන් ටෙ රේඩන්. හෙට් ඔන්වර්ගන්කෙලිජ්කේ, ඔන්ස්ටර්ෆෙලිජ්කේ සෙල්ෆ් ඉන් හෙට් ලිචාම් කන් සිච්සෙල්ෆ් නියට් වර්නිටිජන්. Als het menselijk lichaam zonder het gevoel-en-verlangen verder zou kunnen leven, zou het lichaam alleen maar een gevoelloos ademhalingsmechanisme zijn.

අෆ්ජෙසියන් වැන් හුන් හෙට් ජෙවොයෙල්-එන්-වර්ලන්ගන්, ගෙවන් ඩි ඉන්ඩියාස් ලෙරරන් ගීන් බ්ලිජ්ක් වැන් එනිජ් කෙනිස් ඔෆ් ඊන් සෙකර් බිග්‍රිප් වෑන් හෙට් ඩ්‍රයි-එනිග් සෙල්ෆ්. Uit de onverklaard gebleven bewering “gij zijt dat” moet geconcludeerd worden, dat de “gij” de atman of purusha is het individualule, belichaamde zelf - en dat het “dat” waarmee de “gij” wordt vereenzelvigd, heh විශ්වීය සෙල්ෆ් , වේ. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de doener en zijn lichaam. Ook ontbreekt een soortgelijk onderscheid tussen de විශ්වීය බ්‍රාහ්මණ එන් ද විශ්වීය ස්වභාව ධර්මය. ඩෝර් ඩි ලීර් වැන් ඊන් විශ්ව විශ්ව බ්‍රහ්මන් අල්ස් ඩි ඕර්ස්ප්‍රොන්ග් එන් හෙට් අයින්ඩ්පන්ට් වැන් ඇලෙ බෙලිචාම්ඩේ තනි තනිව සෙල්වන්, සිජ්න් ටලෝස් මිල්ජොනෙන් ඩෝනර්ස් ඔන්කුන්ඩිග් ජෙලටන් වැන් හුන් බඩු සෙල්වන්. Bovendien verwachten en ambiëren zij zelfs het meest kostbare dat iemand maar kan hebben in de විශ්වීය බ්‍රාහ්මණ ටී වර්ලීසන්: අයිමන්ඩ්ගේ භාණ්ඩ හඳුනාගැනීම, zijn eigen grote Zelf te midden van andere onsterfelijke Zelven.

හොවෙල් ඩි ඕස්ටර්ස් ෆිලෝසොෆි එර් ඩුයිඩෙලිජ්ක් ටෝ බිජ්ඩ්‍රැග්ට් ඩැට් ඩොනර් ගෙහෙච්ට් බ්ලිජ්ෆ්ට් අන් ඩි නටුර් එන් හිජ් ඔන්වෙටෙන්ඩ් බ්ලිජ්ෆ්ට් වැන් සිජ්න් වෝර් සෙල්ෆ්, ලිජ්ක් හෙට් ඔන්රෙලිජ්ක් te verhinderen de waarheid te vinden en hen op deze manier aan zich te onderwerpen. හෙට් යනු ඊර්ඩර් සීරර් වෝර්ස්චිජ්න්ලිජ්ක් ඩැට් ඩි බෙස්ටැන්ඩ් වෝර්මන්, හෝයි ඕඩ් සී ඕක් මොගන් සිජ්න්, ඇලීන් මාර් ඩි රූඩිමෙන්ටෙයාර් ඕවර්බ්ලිජ්ෆ්සෙලන් සිජ්න් වැන් ඊන් වීල් ඕඩර් සිස්ටීම් die mogelijkerwijs het gevoel-en-verlangen onderkende als de onsterfelijke doener-in-het-lichaam, en de doener de weg naar kennis van zijn eigen ware Zelf kon tonen. ඩි ඇල්ජෙමීන් කෙන්මර්කන් වැන් ඩි බෙස්ටැන්ඩ් වෝර්මන් මේකන් ඩැට් වෝර්ස්චිජ්න්ලිජ්ක්, එන් ඩොයින් වර්මොඩෙන් ඩැට් ඩි ඕර්ස්ප්‍රොන්කෙලිජ්කේ ලීර් ඉන් ඩි ලූප් ඩර් ඊයුවන් ඔන්මර්ක්බාර් ප්ලේට්ස් ඩි කාන්ට් සෙටෙන්.

Er is een schat die niet helemaal verborgen is gebleven: ද භගවත් ගීතාව, ඉන්දියාවේ කොස්ට්බාර්ස්ට් ජුවෙල්, ඊන් පරෙල් වැන් ඔන්චැට්බාර් වෝර්ඩ්. ඩී වෝර්හෙඩන් ඩයි ක්‍රිෂ්ණා ආන් අර්ජුන වර්කොන්ඩිග්ට්, සිජ්න් වර්හෙවන්, වැන් ග්‍රෝට් ෂූන්හයිඩ් එන් වැන් බ්ලිජ්වෙන්ඩේ වෝර්ඩ්. Maar zowel de ver achter ons liggenderiode in het verleden waarin het drama zich afspeelt als ook de aloude Vedische ධර්ම verhouden en welke functie de een heeft ten opzichte van de ander, binnen of buiten het lichaam. De leer die uit deze terecht vereerde tekst naar voren komt is vol betekenis en zou van grote waarde kunnen zijn. Tegelijkertijd is die zo vermengd met archaïsche theologie en schriftuurlijke ධර්මයන්, dat de betekenis ervan bijna helemaal verborgen is en haar werkelijke waarde is daardoor gedevalueerd.

ඔම්ඩාට් ඩි ඕස්ටර්ස් ෆිලෝසොෆි ඕවර් හෙට් ඇල්ජමීන් හෝල්ඩර්හයිඩ් මීදුම එන් සිච්සෙල්ෆ් ෂිජන්ට් ටෙගන් ටෙ ස්ප්‍රෙකන් අල්ස් ගිඩ්ස් ටෝට් කෙනිස් වැන් සිච්සෙල්ෆ් ඉන් හෙට් ලයිචාම් එන් වැන් අයිමන්ඩ්ස් වෙයාර් සෙල්ෆ්, ලිජ්ක් ඩි ඇලූඩ් ලීර් වැන් ඉන්දියා ඩුබියස් එන් ඔන්බෙට්‍රෝබාර්. Laten we weer teruggaan naar het Westen.

 

වැන් හෙට් ක්‍රිස්ටෙන්ඩම් zijn de feitelijke oorsprong en geschiedenis onbekend. Eeuwenlange inspaning heeft een omvangrijke literatuur opgeleverd ter verklaring van de inhoud of oorspronkelijke bedoeling van de leer. අල් වනාෆ් හෙට් ව්‍රොග්ස්ටේ ආරම්භය ඩි ලීර් වීල් ඔන්ඩර්රිච්ට්, මාර් එර් සිජ්න් ගීන් ගෙස්ක්‍රිෆ්ටන් ඕවර්ගෙලවර්ඩ් ඩයි ඇන්ටොනන් වොට් එර් හෙට් ඉන් ෆීටෙලිජ් වර්ඩ් බෙඩොල්ඩ් එන් ඔන්ඩර්වෙසන්.

De parabels en uitspraken in ඩි එවැන්ජලියන් getuigen van grootsheid, eenvoud en waarheid. Toch lijken zelfs diegenen aan wie de nieuwe boodschap het eerst werd gegeven, deze niet te hebben begrepen. De geschriften zijn direct te begrijpen en niet bedoeld om iemand op het verkeerde spoor te brengen. Maar tegelijkertijd wordt gesteld dat er een internallijke betekenis is die bestemd is voor de uitverkorenen, een verborgen leer die niet voor iedereen is bedoeld, maar voor “een ieder die gelooft”. ඩි එවැන්ජලියන් ස්ටැන් වෝල් අභිරහස්, එන් හෙට් මොයිට් වර්ඩ්න් ඇන්ජෙනොමන් ඩැට් සිජ් ඊන් ලීර් වර්බර්ජන් ඩයි මාර් ආන් එන්කෙලේ ඉන්ගෙවිජ්ඩන් බෙකන්ඩ් විය. ඩි වඩර්, ඩි සූන් එන් ද හෙලිගේ ගීස්ට් සිජ්න් ඇලමාමාල් අභිරහස්. ඩි ඔන්බෙව්ලෙක්ට් ඔන්ට්වාන්ගෙනිස් එන් ඩි ජෙබෝර්ට් එන් හෙට් ලෙවන් වෑන් ජෙසුස් සිජ්න් අබිරහස්, නෙට් අල්ස් සිජ්න් ක ru සිගිං, ඩූඩ් එන් ඔපන්ටිං. ඔන්ගෙට්විජ්ෆෙල්ඩ් සිජ්න් ඩි හෙමෙල් එන් ඩි හෙල්, ඩි ඩුවෙල් එන් හෙට් කොනික්‍රිජ්ක් වැන් දෙවියන්ගේ අභිරහස්, අවශ්‍ය නම් නව්ලිජ්ක්ස් වෝර්ස්චිජ්න්ලිජ්ක් ඩැට් ඩෙස් ඔන්ඩර්වර්පන් බිග්‍රෙපන් මොස්ටෙන් වර්ඩන් වැනියුට් ඊන් සින්ටුයිග්ලිජ්ක් ප්ලේට්ස් වැන් ඊන් සිම්බිලිෂ් ඕග්පුන්ට්. බොවෙන්ඩියන් කොමන් එර් අල් ඩෙස් ගෙස්ක්‍රිෆ්ටන් යූට්ස්ප්‍රකන් එන් ටර්මන් වෝර් ඩයි ඩුඩෙලිජ්ක් නියෙට් අල් ටී ලෙටර්ලිජ්ක් මාර් ඊර්ඩර් ඉන් ඊන් මිස්ටික් සින් ඔපෙගෙවාට් මොයිටෙන් වර්ඩන්, ටර්විජ්ල් ඇන්ඩරේ යූට්ස්ලූටෙන්ඩ් වෝර් ස්පෙෂියල් ග්‍රොපන් බීටෙකෙනිස් හෙබන්. Verder is het niet redelijk te veronderstellen dat de parabels en wonderen letterlijk moeten worden opgevat. සමස්ත අභිරහස් - maar nergens worden ze onthuld. වොට් හෙබ්බෙන් අල් ඩයි අභිරහස් ටී බීටෙකෙන්?

හෙට් පැහැදිලිව පෙනේ ඩි එවැන්ජලියන් de bedoeling hebben om begrip te kweken voor een internallijk leven en te laten weten hoe je een dergelijk leven moet leiden; een internallijk leven dat het menselijk lichaam zou regenereren, waarbij de dood zou worden overonnen doordat het fysieke lichaam het eeuwige leven terugkrijgt, de toestand waaruit het gevallen zou zije ”“ val ”. Eens moet er een duidelijk omschreven methode zijn geweest zijn, die precies voorschreef hoe men een dergelijk internallijk leven zou kunnen leiden, en hoe iemand op deze manier zijn ware Zelf zou kunnen leren kennen. හෙට් බෙස්ටාන් වැන් ඊන් ඩර්ගෙලිජ්කේ ගෙහයිම් ලීර් වර්ඩ්ට් ඉන් ඩි වර්ජ් ක්‍රිස්ටෙලිජ්කේ ගෙස්ක්‍රිෆ්ටන් ගෙසුගෙරර්ඩ් දොර වර්විජ්සිංගන් නාර් ගෙහයිමන් එන් අබිරහස්. බොවෙන්ඩියන් ලිජ්ක්ට් හෙට් වෝර් ඩි හෑන්ඩ් ටි ලිගන්, ජෙලිජ්කෙනිසන් හි ඩේට් ඩි පැරබෙල්ස් ඇලෙගොරියන්: ඊන්වුඩිගේ වර්හාලන් එන් ස්ටිජ්ල්ෆිගුරෙන් ඩයි ඩයිනන් වෝර් හෙට් ගෙවන් වැන් මෝර්ල් වෝර්බීල්ඩන් එන් එතිෂ් ලෙන්සෙන් systeem van onderricht. ඩි ඉවැන්ජලියන් ඉන් ඩි වර්ම් ඩයි විජ් වැන්ඩාග් ඩි ඩග් කෙනන්, මිසෙන් ඊචර් හෙට් වර්බන්ඩ් ඩැට් නෝඩිග් සූ සිජ්න් ඔම් ඊන් සිස්ටීම් ටී ෆෝමියුලරන්. වොට් ඕන්ස් අධික ලෙස ක්‍රියා කරයි, නියෙට් ජෙනොග් වේ. එර් යනු කේත බෙකෙන්ඩ් හි ස්ලූටෙල් ය, වෝර්මී අපි බීපාල්ඩ් අභිරහස් zouden kunnen ontsluiten of verklaren die toegang geven tot een verborgen leer.

ඩි බෙස්ට් එන් ඩුයිඩෙලිජ්ක්ස්ටේ විචාරක වැන් ඩි ව්‍රොජ් ලීර් යනු පෝල්ස් ය. Met zijn woorden probeerde hij zijn bedoeling duidelijk te maken aan degenen tot wie zij waren gericht. මාර් නු යනු හෙට් නොඩිග් සිජ්න් ගෙස්ක්‍රිෆ්ටන් ටී ඉන්ටර්පෙටරන් ඉන් ඩි ටාල් වැන් ඩීස් ටිජ්ඩ් ය. “ඩි ඊර්ස්ට් බ්‍රීෆ් වෑන් පෝල්ස් ආන් ඩි කොරින්තියර්ස්”, හෙට් විජ්ෆ්ටෙන්ඩෙ හූෆ්ඩ්ස්ටුක්, සින්ස්පීල්ට් ඔප් එන් ඩොයිට් ඩෙන්කන් ඇන් බෙපාල්ඩ් ලෙරින්ජන් එන් ඩුඩෙලිජ් ඔම්ෂ්‍රෙවන් උපදෙස් ඔම්ට්‍රන්ට් හෙට් ලීඩන් වැන් ඊන් ඉන්ටර්ලිජ් ලෙවන්. Marar we moeten aannemen dat die leringen ofwel niet op schrift waren gesteld - wat te begrijpen valt -, ofwel verloren waren gegaan of zijn weggelaten uit de geschriften die zijn overgeleverd. එල්ක් ජෙවාල් වචනයෙන් “ඩි වෙග්” නියට් ගුවේසන්.

වෝරෝම් වර්ඩන් ඩි වෝර්හෙඩන් ඉන් ඩි වර්ම් වෑන් අභිරහස් මීගෙඩීල්ඩ්? ඩී රෙඩෙන් සූ කුනෙන් සිජ්න්, ඩැට් හෙට් වර්ස්ප්‍රයිඩන් වැන් නියුවේ ධර්මයන් ඩයි ටිජ්ඩ් වර්බොඩන් විය. ඔම් හූප් ඔම්ලූප් බ්‍රෙන්ගන් වැන් ඊන් වර්ම්ඩේ ලීර් ඔෆ් ඩොක්ට්‍රින් ස්ටොන්ඩ් මිස්චියන් ඩි ඩූඩ්ස්ට්‍රාෆ්. වොල්ජන්ස් ඩි ඕවර්ලෙවරිං යනු ජෙසස් ඉන්ඩර්ඩාඩ් ඩි කෘයිස්ඩූඩ් ගෙස්ටෝර්වන්, ඔම්ඩාත් හිජ් සිජ්න් ලීර් වැන් ඩි වෝර්හයිඩ් එන් ඩි වෙග් එන් හෙට් ලෙවන් වර්කොන්ඩිග්ඩේ ය.

Maar vandaag de dag zou er vrijheid van meningsuiting zijn: iemand mag zeggen wat hij denkt over de අභිරහස් වැන් හෙට් ලෙවන්. වොට් අයිමන්ඩ් ඕක් ඩෙන්ක්ට් ඔෆ් වයිට් ඕවර් ඩි සමන්ස්ටෙලිං එන් වර්කින් වෑන් හෙට් මෙන්සෙලිජ් ලිචාම් එන් ඕවර් හෙට් බුවස්ටේ සෙල්ෆ් ඩැට් ඩැරින් වුන්ට්; වෙල්ක් ඔප්වාටින්ගන් මිනිසුන්ගේ රික් ටුසෙන් හෙට් බෙලිචාම්ඩේ සෙල්ෆ් එන් හෙට් වෙයාර් සෙල්ෆ්, එන් ඕවර් ඩි වෙග් නාර් කෙනිස් - හෙට් යනු ටෙගන්වුර්ඩිග් නියට් නෝඩිග් ඩයි ටු වර්ස්ටොපන් හි ගෙහයිම්සිනිගේ බුවර්ඩින්ගන් ඩයි ඊන් ස්ලූටෙල් ඔෆ් කෝඩ් වෙරිසෙන් ඔම් සී ටී බෙග්‍රීජ් ය. ඩීස් ටිජ්ඩ් සවුඩන් ඇලෙ “ඇන්විජ්සිංගන්”, “ඩෙක්මැන්ටල්ස්”, “ගෙහයිමන්” සහ “ඉන්විජිඩින්” යන ඊන් ස්පෙෂියල් ගෙහයිම්ටාල් ගෙටියුජන් වෑන් ඔන්වෙටෙන්හයිඩ්, වැන් ලාග්-බිජ්-ඩි-ග්‍රොන්ඩ්ස් කොමර්සි හි ඊගෝස්මේ.

ඔන්ඩෑන්ක්ස් ඩ්වාලිංගන්, ස්කිස්මාස්, සෙක්ටාරිස්මේ එන් ඊන් ඉමේජ් හොවෙල්හීඩ් යූටෙන්ලොපෙන්ඩ් අර්ථ නිරූපණයන් වැන් සිජ්න් මිස්ටික් මූලධර්ම, හෙට් හෙට් ක්‍රිස්ටෙන්ඩම් සිච් ඕවර් ඇලන් ඩෙලන් වැන් ඩි වෙල්ඩ් වර්ස්ප්‍රයිඩ්. ඩයි ලීර් හෙෆ්ට් ඩි වෙල්ඩ් වෙරන්ඩර්ඩ්, මිස්චියන් මීර් ඩෑන් වෙල්ක් ඇන්ඩර් ජෙලූෆ් ඕක්. Die leer moet waarheden bevatten, hoe verborgen die ook zijn; waarheden die al bijna tweeduizend jaar lang menselijke harten hebben aangesproken en de Menselijkheid daarin hebben doen ontwaken.

 

Eeuwige waarheden zijn innig verbonden මුණගැසුණේ D Menselijjheid, die gevormd wordt door het totale aantal doeners in menselijke lichamen. හෙලේමාල් වර්ජෙටෙන් වර්ඩෙන් හි ඩෙස් වෝර්හෙඩන් කුනෙන් නීට් ඔන්ඩර්ඩ්‍රක්ට්. එල්ක් ටිජ්ඩ්පර්ක් හි, ෆිලෝසොෆිෂ් සිස්ටෙම් ඔෆ් ජෙලෝෆ් සුලන් ඩීස් වෝර්හෙඩන් ටෙල්කන්ස් වෙර් ඔප්ඩුයිකන්, ඔන්ජියාච් ඩි විස්ලෙන්ඩේ වර්ම් වොරින් ඩැට් ජෙබියුර්ට්.

Eén vorm waarin sommige waarheden zijn gegoten, is de Vrijmetselarij. De Vrijmetselaarsorde යනු net zo oud als de mensheid en bevat een leer die heel waardevol. ඩි බෙෂර්මර්ස් එර්වාන්, ඩි වර්ජ්මෙට්සෙලාර්ස්, බෙසෆෙන් සෙල්ෆ්ස් නියට් හෝ ග්‍රූට් ඩයි වෝර්ඩ් ය. De orde heeft aloude stukjes inforatie van onschatbare waarde bewaard, inforatie over het bouwen van een eeuwig lichaam voor iemand die bewust onsterfelijk. හෙට් අබිරහස් නාට්‍යය ඩැට් සෙන්ට්‍රල් ස්ටාට්, හෙෆ්ට් ටී මේකන් මෙට් ඩි වෙඩෙරොප්බෝව් වැන් ඊන් ටෙම්පල් ඩයි වර්වොස්ට් විය. ඩිට් යනු බිජ්සොන්ඩර් වෙල්සෙජන්ඩ් ය. ඩි ටෙම්පල් යනු හෙට් සිම්බූල් වැන් හෙට් මෙන්සෙලිජ් ලයිචම් ඩැට් ඩෝර් ඩෙන්ස් පිරිමි මොයිට් වර්ඩ්න් හර්බවුඩ්, ජෙරෙජිනෙරර්ඩ්, ටෝට් ඊන් ෆයිසික් ලයිචම් ඩැට් නියට් වර්ගාට්, ඩැට් ඊවිග්, ඊන් ගෙස්චිකේ ජයග්‍රාහී වෝර් ඩි ඩෑන් බුවස්ට් ඔන්ස්ටර්ෆෙලිජ්කේ ඩොනර් ය. “හෙට් වුඩ්” ඩැට් “වර්ලෝරන්” යනු ඩි ඩොනර් ඩයි වර්ඩ්වාල්ඩ් යනු සිජ්න් මෙන්සෙලිජ් ලයිචාම් ඩි රූයින් වැන් ඊන්ස් ග්‍රූට්ස් ටෙම්පල් - මාර් ඩයි සිච්සෙල්ෆ් ටෙරුග් සල් වින්ඩෙන් අල්ස් හෙට් ලයිචම් වර්ඩ් ජෙරෙජිනෙරර්ඩ් එන් ඩී ඩොනර් ඩී පාලක පාලකය.

 

Dit boek brengt u meer Licht, werpt meer Licht op uw denken; Licht om uw “Weg” door het leven te vinden. Maar het Licht dat gebracht wordt, is geen licht dat in de natuur te vinden. හෙට් යනු ඊන් නියු ලිච්ට් ය. හෙට් යනු නියු, ඔම්ඩාත් එර් ගීන් වීට් වැන් හෙබ්ට් ගෙහාඩ් - හොවෙල් හෙට් ස්ටීඩ්ස් බිජ් යූ ගෙවෙස්ට් ය. ඩිට් බොක් හීට් හෙට්: හෙට් බෙවුස්ටේ ලිච්ට් වැන් බිනන්. Dit Licht kan u de dingen laten zien zoals zij zijn, en is het Licht van de Intelligentie waarmee u verbonden bent. ඩෝර් ඩි ඇන්වෙසිගයිඩ් වැන් ඩිට් ලිච්ට් බෙන්ට් යූ ස්ටාට් ඔම් ගෙඩචෙන් ටෙ ක්‍රෙරන්: ගෙඩාචෙන් වෝර්මි යූ සිච් බින්ඩ් ආන් ඕබෙක්ටෙන් වැන් ඩි නටුර් ඔෆ් යූ ඩර්වාන් බෙව්රිජ්ඩ් - නෙට් වොට් යූ වර්කියෙස්ට්. වර්කෙලිජ් ඩෙන්කන් යනු: හෙට් බෙවුස්ටේ ලිච්ට් වැන් බිනන් නියත ජෙරිච්ට් හවුඩන් එන් ගෙහීල් සාන්ද්‍රණය ඔප් හෙට් ඔන්ඩර්වර්ප් වැන් හෙට් ඩෙන්කන්. Met uw denken creëert u uw bestemming. De juiste manier van denken leidt naar kennis van uzelf. Datgene wat u de weg kan wijzen en u daarbij kan voorgaan, is het Licht van de Intelligentie, het Bewuste Licht van binnen. Latere hoofdstukken wordt verteld හි, hoe dit Licht gebruikt moet worden om meer Licht te krijgen.

හෙට් බොක් ලාට් සීන් ඩැට් ගෙඩචෙන් රීල් ඩිංගන් සිජ්න්, එච්ටේ වෙසන්ස්. හෙට් එනිග් වර්කෙලිජ්කේ ඩැට් ඩි මැන්ස් ක්‍රෙසර්ට්, සිජ්න් ඩි ගෙඩාචෙන් ඩයි හිජ් ඩෙන්ක්ට්. හෙට් බොක් ටූන්ට් ඩි මැන්ටේල් ප්‍රොසෙසන් වෝර්ඩූර් ගෙඩචෙන් වර්ඩ්න් ජෙක්‍රෙසර්ඩ්, එන් ලාට් සීන් ඩැට් වීල් ගෙඩාචෙන් ඊන් ලැන්ගෙරෙ ලෙවෙන්ස්ඩූර් හෙබ්බන් ඩෑන් හෙට් ලිචාම් ඔෆ් හෙට් බ්‍රයින් වෝර්ඩූර් සිජ් හි හෙට් ලෙවන් සිජ්න් ජෙරොපෙන්. හෙට් ලාට් සීන් ඩැට් ද ගෙඩචෙන් වැන් ඩි මෙන්ස් ඊන් දැවැන්ත විභවතාවයෙන් හෙබ්බන්: සිජ් සිජ්න් ඩි බ්ලවුඩ්රූකන්, මොඩලෙන් වොරූට් ඩි ටෙස්ට්බාරේ, ස්ටීට්සෙන් ගීෆ්ට්. ගෙඩචෙන් සිජ්න් ඩි අයිඩියන් ඔෆ් වෝර්මන් ඩයි ග්‍රොන්ඩ්ස්ලැග් ලිග්ගන් ආන් ඩි ඔපෝව්, හෙට් වෝර්ට්බෙස්ටාන් එන් ඩි ඔන්ඩර්ගාං වැන් බෙෂාවින්ගන්. හෙට් බොයික් සෙට් යූටීන් හෝ ඩි ඔන්සිච්ට්බෙරා ගෙඩාචෙන් වැන් ඩි පිරිමි සිච්ට්බාර් වර්ඩ්න් අල්ස් ඩි හැන්ඩලින්ජන් එන් ඕබෙක්ටෙන් එන් ජෙබියුර්ටෙනිසන් වැන් සිජ්න් තනි තනිව එකතුකරන්න ලෙවන්, එන් ටිජෙන්ස් අල් සිජ්න් ලෙවන්ස් ඔප් ආඩේ සිජන් ලොට්ස්බෙස්ටිං ක්‍රියේරන්. Maar het laat ook zien hoe de mens kan leren denken zonder gedachten voort te brengen, en op die manier zijn lot in eigen hand kan nemen.

 

වචනය සිතන්න wordt over het algemeen gebruikt als de alomvattende term die zonder onderscheid te maken wordt gebruikt voor alerlei soorten denken. Er wordt doorgaans verondersteld dat de mens maar énn denkvermogen heeft. Werkelijkheid maakt de belichaamde doener gebruik van drie duidelijk verschillende denkvermogens, dat wil zeggen: manieren om te denken met het Bewuste Licht. Deze drie zijn, zoals eerder vermeld, het lichaam-denken, het gevoel-denken en het verlangen-denken. ඩෙන්කන් යනු ක්‍රියාකාරී බුද්ධිමත් ද්‍රව්‍යයකි. Daarom functioneert het niet onafhankelijk van de doener. හෙට් ෆැක්ටරෙන් වැන් එල්ක් වැන් ඩි ඩ්‍රී ඩෙන්ක්වර්මොජන්ස් යනු අෆන්කෙලිජ්ක් වැන් හෙට් බෙලිචාම්ඩේ ජෙවොයෙල්-එන්-වර්ලන්ගන්, ඩි ඩොනර් ය.

හෙට් ලයිචාම්-ඩෙන්කන් වර්ඩ් ජුවූන්ලිජ්ක් හෙට් වර්ල්ඩ් ස්ටෑන්ඩ් ඔෆ් හෙට් බුද්ධි ජෙනෝමඩ්. හෙට් යනු ක්‍රියාකාරී වේන් හෙට් ජෙවොයෙල්-එන්-වර්ලන්ගන් අල්ස් ඩි බෙවෙගර් වැන් ඩි නටුර්, අල්ස් ඩි බෙඩියනර් වැන් ඩි මැෂින් වැන් හෙට් මෙන්සෙලිජ් ලයිචාම්, එන් වර්ඩ් ඩාරෝම් ඉන් ඩිට් බොක් හෙට් ලයිචම්-ඩෙන්කන් ජෙනෝම්ඩ් ය. හෙට් යනු හෙට් එනිජ් ඩෙන්ක්වර්මොජන් ඩැට් ඇෆ්ගෙස්ටෙම්ඩ් ඔප් ඩි සින්ටුයිජන් වැන් හෙට් ලිචාම් ය. හෙට් යනු ඩස් හෙට් මෙවලම වෝර්මී ඩි ඩොනර් සිච් බුවස්ට් යනු වැන් ඩි මැටීරී වොරූට් ඩි වෙල්ඩ් බෙස්ටාට්, එන් වෝර්මි ඩයි මැටීරී කන් වර්ඩන් බුවර්ක්ට් එන් ජෙබෘක්ට් ය.

හෙට් ජෙවොයෙල්-ඩෙන්කන් එන් වර්ලන්ගන්-ඩෙන්කන් කොමන් නීර් ඔප් හෙට් ෆැක්ටරෙන් වැන් හෙට් ජෙවොයෙල් එන් හෙට් වර්ලන්ගන්, අල් ඩෑන් නියට් ලොස් වැන් ඩි මැටීරියල් වෙල්ඩ්. Deze twee denkvermogens zijn vrijwel geheel ondergegaan in het lichaam-denken dat ze controlleert en aan zich ondergeschikt gemaakt heeft. Daarom heeft praktisch al het menselijk denken zich laten conformeren aan het denken van het lichaam-denken dat de doener bindt aan de natuur en voorkomt dat deze zichzelf beschouwt als iets dat anders is dan het lichaam.

ඩැට් වොට් ටෙගන්වුර්ඩිග් මනෝවිද්‍යා වර්ඩ් ජෙනෝම්ඩ් යනු ජීන් තෙත්චැප් ය. ඩි නූතන මනෝවිද්‍යාව යනු ගෙඩෙෆිනියර්ඩ් අල්ස් ඩි ස්ටූඩි වැන් හෙට් මෙන්සෙලිජෙක් ගෙඩ්රාග් ය. ඩිට් කන් නියට් ඇන්ඩර්ස් බෙටෙකෙනන් ඩෑන් ඩි ස්ටූඩි වැන් ඩි ඉන්ඩෘකන් ඩයි ඕබෙක්ටෙන් එන් ක්‍රාචෙන් යූට් ඩි නටුර් හරහා ඩි සින්ටුයිජන් ඔප් හෙට් මෙන්සෙලිජ් යාන්ත්‍රික නිෂ්පාදකයා, එන් වැන් ඩි ප්‍රතිචාර වැන් හෙට් මෙන්සෙලිජ් යාන්ත්‍රික ඔප් ඩයි ඔන්ට්වාන්ගන් ඉන්රුකන්. මාර් ඩැට් යනු මනෝ මනෝ විද්‍යාවයි.

Er kan geen sprake zijn van een psychology als wetenschap, voordat er een zeker begrip is van wat de psyche inhoudt en wat het denkvermogen; als er niet eerst een inzicht is de processen van het denken, de manier waarop het denkvermogen functioneert en in de oorzaken en gevolgen van dat functioneren. මනෝවිද්‍යා ge geen toe, dat zij dat alles niet weten. Voordat de psychlogie een echte wetenschap kan worden, moet er een zeker begrip zijn van het nauw met elkaar verbonden functioneren van de drie denkvermogens van de doener. Dit is de base waarop een echte wetenschap van het denken en van menselijke සබඳතා zich kan ontwikkelen. ඩිට් බොක් ලාට් සීන් හෝට් හෙට් ජෙවොයෙල් එන් වර්ලන්ගන් රෙක්ස්ට්‍රීක්ස් ටී මේකන් හෙබ්බන් ඩී බීඩ් සෙක්සන්, එන් ලෙග්ට් යූට් ඩැට් ඉන් ඊන් මෑන් ඩි ජෙවොල්ස්කාන්ට් වර්ඩ්ට් ගෙඩොමිනර්ඩ් ඩෝර් හෙට් වර්ලන්ගන්, ටර්විජ්ල් ඉන් ඊන් වර්ව් ඩි කාන්ට් වැන් හෙට් වර්ලෙන්ජෙන් වර්ඩ් ජෙලන්; en dat in ieder mens het nu overheersende lichaam-denken nader afgestemd is opéén van deze twee, overeenstemming met met de sekse van het lichaam waarin zij functioneren. Verder wordt aangetoond, dat alle menselijke සබඳතා afhankelijk zijn van het functioneren van het lichaam-denken tussen mannen en vrouwen.

නූතන මනෝවිද්‍යා ge ජෙබෘයිකන් හෙට් වෝර්ඩ් සියල් ලයිවර් නීට්, හොවෙල් හෙට් අල් ඊවෙන්ලන්ග් ඇල්ගීමීන් තල්ගේබ ru ක්. ඩී රෙඩෙන් හයර්වෝර් යනු ඩැට් ඇලස් වොට් ගෙසෙග්ඩ් හෙට් වෙසෙන් ඉක්මවා යමින්, හෙට් ඩොයෙල් වැන් ඩි සීයෙල් ටෙ ඔන්ඩූඩෙලිජ්ක්, ට්විජ්ෆෙලාච්ටිග් එන් වර්වර්රෙන්ඩ් යනු ගෙවෙස්ට් ඔම් ඩි තෙතෙන්ෂැපෙලිජ්කේ බෙස්ටූඩරින් වෑන් හෙට් ඔන්ඩර්වර්ප් ටෙ රෙක්ට්වාර්ඩිජන් ය. Daarom hebben de psychlogen de dierlijke machine van de mens en het gedrag daarvan als het onderwerp van hun studie genomen. අල් ලන්ජ් ටිජ්ඩ් යනු එච්ටර් ඩි ඔප්වාටිං ගන්ග්බාර්, ඩැට් ඩි මෙන්ස් යනු සමන්ගෙස්ටෙල්ඩ් යූට් “ලිචාම්, සීයෙල් එන් ගීස්ට්” ය. Niemand twijfelt eraan dat het lichaam een ​​dierlijk organisme is, maar over de geest en de ziel is er veel onenigheid en speculatie geweest. Over deze onderwerpen die van vitaal belang zijn, is dit boek duidelijk.

Dit boek laat zien dat de levende ziel letterlijk een feit. හෙට් ටූන්ට් ආන් ඩැට් හෙට් ඩොයෙල් එන් හෙට් ෆැක්ටරෙන් එර්වාන් වැන් ග්‍රූට් බෙලැන්ග් හෙට් ප්ලෑන් වැන් හෙට් යුනිවර්සම් හි ඇත, එන් ඩැට් හෙට් ඔන්වර්වොස්ට්බාර් වේ. Er wordt uitgelegd dat de ziel een eenheid van de natuur යනු iet iets elementairs, een eenheid van een element. එන් ඩැට් ඩිස් බුවස්ටේ, මා නයිට් බුද්ධිමත් එන්ටිටයිට් හෙට් වර්ස්ට් ජෙවෝර්ඩ් යනු වැන් ඇල අයින්හෙන්ඩන් වැන් ඩි නටුර්, ඩයි හෙට් ලයිචම් සමන්ස්ටෙලන්: ඩි හූග්ස්ටෙ එලේන්ටෙයාර් එන්හීඩ් ඉන් ඩි ඕර්ගනිසැටි වැන් හෙට් ලිචාම්, ඩයි ටොට් ඩීස් ෆන්ක්ටි ඔපෙක්ඩ්‍රෙමෙජ් ලෙ ඊන් ලජ් functies die samen de natuur omvatten. Als de som van alle natuurwetten is deze eenheid bevoegd om op te treden als de autoatische manager van de natuur in het mechanisme van het menselijk lichaam. අල්ස් සොඩානිග් හෙල්ප් හෙට් ඩි ඔන්ස්ටර්ෆෙලිජ්කේ ඩොයිනර් බිජ් එල්ක් බෙස්ටාන් ඉන් ඊන් මෙන්සෙලිජ් ලයිකාම් දොර රෙගල්මැටිග් ඊන් නියු ලයිචාම් වැන් ව්ලීස් එන් බ්ලූඩ් ටෙ බුවෙන් සොඩාට් ඩි ඩොනර් එර් කන් බින්නෙන්කොමන්, එන් ඩෝර් ඩැට් ලයිචාම් ටි ඔන්ඩර්හවුඩෙන් ඩෙන් ඩොයිටිං wat bepaald wordt door het denken van de doener.

Deze eenheid wordt de adem-vorm genoemd. හෙට් ඇක්ටිව් අංගය වැන් ඩි ඇඩම්-වර්ම් යනු ඩි ඇඩම් ය. ඩි ඇඩම් යනු හෙට් ලෙවන්, ඩි ගීස්ට්, වැන් හෙට් ලයිචම් එන් ඩෝඩ්‍රින්ග්ට් ඩි හෙලේ ව්‍යුහය. හෙට් ඇන්ඩියර් අංගය වැන් ඩි ඇඩම්-වර්ම්, හෙට් පැසිව් අංගය, හෙට් මොඩලයේ ඩි වර්ම්, හෙට් පැට්‍රූන්, ඩි මැට්‍රිජ්ස්, වෝර්නාර් ඩි ෆයිසෙක් ස්ට්‍රක්චර් වර්ඩ් යූට්ගෙබොව්ඩ් ටොට් අයිට්ස් සිච්ට්බාර්ස් එන් ටෙස්ට්බාර්ස් ඩෝ ඩි වර්කින් වැන් ඩි ඇඩම්. Op deze manier vertegenwoordigen de tweepecten van de adem-vorm leven en vorm, waardoor er structuur kan bestaan.

Dus de bewering dat de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest betekent dat het menselijk lichaam bestaat uit grove materialie; dat de geest het leven van het lichaam is, de levende adem, de adem van het leven; en dat de ziel de internallijke vorm of het onvergankelijke model van de zichtbare structuur. ඩි ලෙවෙන්ඩේ සයිල් යනු ඩස් ඩි ඊවිග්ඩුරෙන්ඩෙ ඇඩම්-වර්ම් ඩයි හෙට් මෙන්සෙලිජ් ලයිචම් වැන් ව්ලීස් එන් බ්ලූඩ් වර්ම් ගීෆ්ට්, ඔන්ඩර්හවුඩ්, හර්ස්ටෙල්ට් එන් ඔප්නිව් ඔප්බවුට් ය.

වොට් ඩි මනෝවිද්‍යා het onderbewuste en het onbewuste heeft genoemd, valt onder een bepaalde fase van het functioneren van de adem-vorm. De adem-vorm bestuurt het autonome zenuwstelsel, en doet dat ten gevolge van de indrukken die ze uit de natuur ontvangt. ඩී ඇඩම්-වර්ම් වර්රිච්ට් ඕක් ඩි විලේකියුරිජ් බෙවිජෙන් වැන් හෙට් ලයිචම්, ඩයි ඩෝර් හෙට් ඩෙන්කන් වැන් ඩි ඩොනර්-ඉන්-හෙට්-ලයිචම් වර්ඩ්න් වෝර්ගෙස්ච්‍රෙවන්. Op deze manier functioneert d adem-vorm als een buffer tussen de natuur en de onsterfelijke gast die in het lichaam verblijft: een autoaat die blindelings reageert op de invloeden van objecten en krachten van de natuur, en op het denken van de doener.

Uw lichaam යනු letterlijk het resultaat van uw denken. Hoe gezond en ziek het ook is, u maakt het zo door uw denken en gevoel en verlangen. Uw huidige lichaam van vlees en bloed is werkelijkheid een expressie van uw onvergankelijke ziel, uw adem-vorm. හෙට් යනු ඩස් ඊන් එක්ස්ටීරියරිසැටි, යූටර්ලිජ්කේ වර්ම් හි ඊන් වීර්ගව්, වැන් ඩි ගෙඩචෙන් වැන් වෙලේ ලෙවන්ස් ය. හෙට් යනු ඊන් සිච්ට්බාර් වර්ස්ලැග් වැන් යූ ඩෙන්කන් එන් යූ ඩොන් එන් ලේටන් අල්ස් ඊන් ඩොනර් ටොට් ඔප් හෙඩන් ය. හයිරින් ලිග්ට් ඩි කීම් වැන් ඩි වර්වොල්මාක්බාර්හයිඩ් එන් ඩි ඔන්ස්ටර්ෆෙලිජ්කයිඩ් වැන් හෙට් ලිචාම්.

 

හෙට් යනු tegenwoordig niet meer raar om te denken, dat de mens een bewust onsterfelijk zal worden; dat hij uiteindelijk weer een staat van volmaaktheid zal bereiken, die hij in eerste instantie වල verloren තිබුණා. වෙස්ට්න් හි ඊර් ඩර්ගෙලිජ්කේ ලීර් අල් බිජ්නා ට්වීඩූසෙන්ඩ් ජාර් යනු අසාත්මිකතා වෝර්මන් ඇල්ගීමීන් ගන්ග්බාර් ය. ඩයි පෙරියෝඩ් හීෆ්ට් ඩයි සිච් ඕවර් ඩි වෙල්ඩ් වර්ස්ප්‍රයිඩ්, සෝඩාට් හොන්ඩර්ඩන් මිල්ජොනෙන් ඩොනර්ස් ඩයි ඩෝ ඊ අයිවන් හීන් ඔප්නිව් ඔප් ඕර්ඩ් සිජ්න් ජෙබොරන්, ටෙන්කන්ස් වීර් ඇන්ආරැකිං සිජ්න් ජෙබ්‍රාච්ට් ඩීට් ඩෙන්ක්බීල්ඩ්, වෝර්ඩෝර් හෙට් වර්ඩ්රොව්ඩ් ය. ඔන්ඩෑන්ක්ස් හෙට් ෆීට් ඩැට් එර් නෝග් ස්ටීඩ්ස් හීල් වයිනිග් වැන් බිග්‍රෙපන් වර්ඩ් එන් එර් නෝග් වර්ඩ්ට් නගඩැච්ට්, එන් හෙට් ඩෙන්ක්බීල්ඩ් යනු වර්ඩ්රයිඩ් ඔම් ටෙගොමෙට් ටෙ කොමන් ආන් ඩි ජෙවොලෙන්ස් එන් වර්ලන්ජන්ස් වැන් ඇන්ඩරෙන්; en afgezien van het feit dat er vandaag de dag op verschillende manieren tegenaan gekeken wordt - onverschillig, lichtzinnig of met sentimentele eerbied -, maakt het denkbeeld deel uit van het algemene gedachtepatroon van de huidige mensel geschonken wordt.

හෙට් යනු echter heel goed mogelijk, dat sommige beweringen in dit boek vreemd of zelfs fantastisch aandoen, totdat er voldoende over nagedacht. බිජ්වූර්බීල්ඩ්: ඩි ඔප්වාටින් ඩැට් වැන් හෙට් මෙන්සෙලිජ් ලයිචම් ඊන් ඔන්වර්ගන්කෙලිජ්ක්, ඊවිග් ලිචාම් ජෙමාක්ට් කන් වර්ඩන්; dat het lichaam kan worden geregenereerd en hersteld in een staat van volmaaktheid en eeuwig leven, waaruit de doener het lang geleden liet degenereren; en verder, de gedachte dat die toestand van volmaaktheid en eeuwig leven niet na de dood in ergens in een vaag hiernamaals te verdienen is, maar tijdens het leven in de materialilele wld. Dit kan inderdaad heel vreemd aandoen, maar wanneer het op een බුද්ධිමත් manier wordt onderzocht zal het niet onredelijk overkomen.

Dat het lichaam van de mens moet sterven, wel onredelijk. Nog onredelijker is de bewering, dat men alleen door te sterven eeuwig kan leven. Wetenschappers beweren de laatste tijd, dat er geen reden is waarom het leven van het lichaam niet voor onbepaalde tijd kan worden verlengd, hoewel zij niet aangeven hoe dit verwezenlijkt zou kunnen worden. Ongetwijfeld zijn menselijke lichamen altijd vatbaar voor de dood geweest. Maar zij sterven gewoon omdat er geen redelijke poging යනු gedaan ze te regenereren. ඩිට් බොක්හි, හෙට් හූෆ්ඩ්ස්ටුක් හි ඩි ග්‍රෝට් වෙග්, wordt uiteengezet hoe het lichaam geregenereerd kan worden en in de oorspronkelijke staat van volmaaktheid kan worden gebracht als tempel voor het totale Drie-enig Zelf.

De seksuele kracht යනු een ander අභිරහස් dat door de mens opgelost moet worden. මිය යන්න ක්‍රාච්ට් සූ ඊජෙන්ලිජ්ක් ඊන් සීගන් මොටෙන් සිජන්. Maar de mens maakt daar heel vaak zijn vijand van, zijn duivel, die altijd bij hem is en waaraan hij niet kan ontsnappen. ඩිට් බොක් ලාට් සීන් හෝයි ඩයි ක්‍රාච්ට් දොර හෙට් ඩෙන්කන් ජෙබෘයික්ට් කන් වර්ඩන් අල්ස් ඩි ග්‍රෝට් ක්‍රාච්ට් දස ගොයිඩ් ඩයි සී හූට් ටී සිජන්; hoe door begrip en zelfbeheersing het lichaam geregenereerd kan worden en iemands doelstellingen en idealen steeds verder verwezenlijkt kunnen worden.

අයිඩර් පිරිමි යනු ඊන් ඩබල් අභිරහසකි: හෙට් අබිරහස් වැන් හෙම්සෙල්ෆ්, එන් හෙට් අබිරහස් වැන් හෙට් ලිචාම් වොරින් හිජ් සිච් බෙවින්ඩ්. Hij heeft het slot van dit tweevoudige අභිරහස, en is er de sleutel toe. හෙට් ලිචාම් යනු හෙට් ස්ලොට් එන් හිජ් යනු ඩි ස්ලූටෙල් හෙට් ස්ලොට් ය. Een van de bedoelingen van dit boek is te vertellen, hoe u uzelf kunt begrijpen als de sleutel tot het mysterie van uzelf; hoe u uzelf kunt vinden in het lichaam; hoe u uw ware Zelf als Zelfkennis kunt vinden en kennen; hoe u uzelf kunt gebruiken als de sleutel om het slot dat door uw lichaam gevormd wordt, te openen; en hoe u, het lichaam හරහා, de අභිරහස් van de natuur kunt begrijpen en kennen. U bedient uw eigen lichaamsmachine, waarin u zich bevindt. Deze machine werkt met en reageert op de natuur. Wanneer u het mysterie oplost van uzelf als de doener van uw Zelfkennis en de bediener van uw lichamelijke machine, bent u er gedetailleerd van op de hoogte dat de eenheden van uw lichaam fungeren als natuurwetten. Dan zult u zowel de bekende als de onbekende natuurwetten kennen, en in staat zijn om in harmonie samen te werken met de grote machine van de natuur, de afzonderlijke lichamelijke machine waarin u zich bevindt.

ඊන් ඇන්ඩර් අභිරහස ඩි ටිජ්ඩ් ය. ඩි ටිජ්ඩ් යනු ස්ටීඩ්ස් ඇන්වාසිග් අල්ස් ඊන් ඇලෙඩාග්ස් ඔන්ඩර්වර්ප් වෑන් ගෙස්ප්‍රෙක් ය. Maar wanneer iemand daarover probeert na te denken en te zeggen wat het werkelijk is, wordt het iets abstracts en onbekends. හෙට් බයිඩ් ජීන් හූවාස්ට්, ජෙ ක්‍රිජ්ට් එර් ගීන් ග්‍රීප් ඔප්, හෙට් ඔන්ට්ග්ලිප්ට්, ඔන්ට්ස්නැප්ට් එන් ගාට් හෙට් වර්ස්ටෑන්ඩ් ටී බෝවන්. හෙට් යනු නොග් ස්ටීඩ්ස් නියට් වර්ක්ලාර්ඩ් වොට් හෙට් ය.

ඩි ටිජ්ඩ් යනු හන් රිලේටි ටොට් එල්කාර් හි වැන් ග්‍රෝට් ග්‍රොපන් ඊන්හෙඩෙන්ගේ වැරන් එන්ඩෙන්ඩන් ය. Deze eenvoudige specificitie geldt overa en onder alle omstandigheden, maar moet worden overdacht en toegepast om die te kunnen begrijpen. De doener moet begrijpen wat tijd is, terwijl hij zich in wakende toestand in zijn lichaam bevindt. ඇන්ඩෙරේ වෙල්ඩන් එන් ටොස්ටැන්ඩන් ලිජ්ක්ට් ඩි ටිජ්ඩ් වර්චිලන්. වුර් ඩි බුවස්ටේ ඩොනර් ලිජ්ක්ට් ඩි ටිජ් අල් අජ් හිජ් වකර් යනු ටිජඩන්ස් ඩි ඩයිප් ස්ලැප් හි ඔපර්ස් හෙට් මොහොත ඩැට් හෙට් ලිචාම් ස්ටර්ෆ්ට්, ටිජ්ඩෙන්ස් හෙට් ඩෝර්ලොපන් වැන් ඩි ස්ටැඩියා නා ඩි ඩූඩ්, බිජ් හෙබ් වොච්ටන් en geboorte van het nieuwe lichaam dat hij op aarde zal erven. එල්ක් වැන් ඩයි ස්ටැඩියා කෙන්ට් ඊන් “ඉන් ඩෙන් ස්ටාර්ටීන්”, අයිට්ස් ඩැට් ඩාරොප් වොල්ගට්, එන් ඊන් අයින්ඩ්. ඩි ටිජර් ලිජ්ක්ට් ටු කෘපෙන්, ඩි කෙන්ඩර්ජරන්, ටී රෙනන් ඉන් ඩි ජෙගුඩ්, එන් ස්ටීඩ්ස් ස්නෙලර් ටෙ හොලන් ටෝට් ආන් ද ඩූඩ් වැන් හෙට් ලිචාම්.

ඩි ටිජ්ඩ් යනු හෙට් වෙබ් වැන් වෙරන්ඩරින්, ඩැට් ජුවෙවන් වර්ඩ් වැන් හෙට් ඊවිගේ නාර් හෙට් ආන් වෙරන්ඩරින් ඔන්ඩර්හෙවිජ් මෙන්සෙලිජ් ලිචාම් ය. හෙට් වීෆ්ගෙටෝ වෝරොප් හෙට් වෙබ් වර්ඩ් ගෙව්වන් යනු ඩි ඇඩම්-වර්ම් ය. හෙට් ලයිචම්-ඩෙන්කන් යනු ඩි මැකර් එන් බෙඩියනර් වැන් හෙට් වෙෆ්ටෙටෝව්, ඩි ස්පින්නර් වැන් හෙට් වෙබ් එන් ඩි වෙවර් වැන් ඩි ස්ලූයර්ස් මිය යන්නේ “වර්ලඩන්”, “ටෝකොම්ස්ට්” ජෙනෝම්ඩ් වර්ඩ්න් හි “හෙඩන්” ය. හෙට් ඩෙන්කන් මාක්ට් හෙට් වීෆ්ගෙටෝ වැන් ඩි ටිජ්ඩ්, ස්පින්ට් හෙට් වෙබ් වැන් ඩි ටිජ්ඩ් එන් වීෆ්ට් ඩි ස්ලූයර්ස් වැන් ඩි ටිජ් - එන් ඩිට් වර්ඩ් ගෙඩාන් දොර හෙට් ලයිචම්-ඩෙන්කන්.

 

BEWUSTZIJN යනු ook een අභිරහස, het grootste en geheimzinnigste van alle අභිරහස්. හෙට් වෝර්ඩ් “වි cious ානය” (බෙවුස්ට්සිජන්) එකමුතුව; ඇන්ඩර් ටේලන් හි එංගල්ස් ගෙස්මීඩ් වෝර්ඩ් බෙස්ටාට් ගීන් ජෙලිජ්ක්වාර්ඩිගේ පදය. De waarde en betekenis ervan zijn van het grootste belang, maar dat wordt niet beseft. ඩිට් යනු ටි සීන් ආන් මැනියර් වේරොප් හෙට් වෝඩ් වර්ඩ් ජෙබෘයික්ට් ය. Om enkele algemene voorbeelden van dit verkeerde gebruik te geven: het is te horen in uitdrukkingen als “mijn bewustzijn”, en “iemands bewustzijn”; ජාතික බියුස්ට්සිජ්න්, මෙන්සෙලිජ්ක් බෙවුස්ට්සිජ්න්, ලයිචමෙලිජ්ක්, මනෝවිශ්ලේෂණය, කොස්මිෂ් එන් ඇන්ඩෙරේ වෝර්මන් වැන් බෙවුස්ට්සිජන්. එන් හෙට් වර්ඩ් බෙස්ක්‍රෙවන් අල්ස් නොර්මාල් බෙවුස්ට්සිජන්, අල්ස් ග්‍රෝටර් එන් ඩයිපර්, හොගර් එන් ලාගර්, ඉන්ටර්ලිජ් එන් යූටර්ලිජ්, එන් අල්ස් වොලෙඩිග් එන් ගෙඩෙල්ටෙලිජ්ක් බෙවුස්ට්සිජන්. මිනිසුන් හෙට් ඔන්ට්ස්ටාන් වෑන් බෙවුස්ට්සිජන් එන් ඊන් වෙරන්ඩරින් වෑන් බෙවුස්ට්සිජන්. එර් වර්ඩ්ට් ගෙසෙග් ඩැට් අයිමන්ඩ් ඊන් ග්‍රෝයි, ටුවීග්බ්‍රාච්ට් හි වැන් හෙට් බෙවුස්ට්සිජන් හෙෆ්ට් එවරන්. Een veel voorkomend misbruik van het woord uitdrukkingen als හි ඇත: het bewustzijn verliezen, bij bewustzijn blijven, weer tot bewustzijn komen, het bewustzijn ontwikkelen. එන් වර්ඩර් හෝරන් අපි අසාත්මිකතා ස්ටැටෙන්, නයිවෝස්, ග්‍රේඩන් එන් ටොස්ටැන්ඩන් වැන් බෙවුස්ට්සිජන් හරහා ඉසිනු ලැබුවා. “බෙවුස්ට්සිජ්න්” යනු ටෙ වර්හෙවන් ඔම් සෝ ටෙඩෙන් ගෙක්වාලිෆීසර්ඩ්, බෙපෝල්ඩ් හි හිඟන්නා ය. Met het oog hierop maakt dit boek gebruik van de uitdrukking bewust zijn van, වඩා, වල in. Ter verduidelijking: alles wat bewust is, ofwel bewust සිට bepaalde dingen, ofwel වඩා dat wat het යනු සුන්දරයි in een bepaalde mate van bewust zijn.

බෙවුස්ට්සිජන් යනු වර්කෙලිජ්කයිඩ් නම් නියත ය. Bewustzijn යනු dat wat alle dingen bewust maakt. Dit අභිරහස් ඩර් අභිරහස් gaat ons begrip te boven. Zonder Bewustzijn kan niets bewust zijn, zou niemand kunnen denken en zou geen enkel wezen, geen enkele entiteit, kencht of eenheid kunnen functioneren. ටොච් හෙෆ්ට් බෙවුස්ට්සිජන් සෙල්ෆ් ජීන් ෆන්ක්ටි. හෙට් ඩූට් හෙලේමාල් අයිට්ස්; het is een aanwezigheid, overe. එන් ඩෙස් ඇන්වේසිගයිඩ් යනු එර් ඩි ඕර්සාක් වෑන්, ඩැට් ඇලෙ ඩිංගන් බුවස්ට් සිජ්න් ඉන් ඩි මේට් වොරින් සිජ් ඩැට් සිජ්න් ය. බෙවුස්ට්සිජන් යනු ගීන් ඕර්සාක් ය. ජෙබ්‍රැක්ට් වර්ඩ්න්, ජෙබෘක්ට් වර්ඩ්න්, ඔප් වොට් වෝර් මැනියර් ඩෑන් ඕක් ඩෝර් අයිට්ස් බෙන්වොල්ඩ් වර්ඩන් යන දෙඅංශයෙන්ම හෙට් කන් නියට්. Bewustzijn යනු niet het resultaat van wat dan ook, en is ook niet van iets afhankelijk. හෙට් කන් නියට් ටෝනමන්, ඇෆ්නිමන්, සිච් යූට්බ්‍රයිඩන්, වර්රුයිමන්, වර්නුවෙන්, ඔප එනිජ් විජ්ජේ වෙරන්ඩරන්ස් ඔෆ් විචරියන්. Hoewel er talloze gradaties zijn waarin iets bewust kan zijn, zijn er geen graden van Bewustzijn: geen niveau's, stadia, fasen, onderverdelingen of welke variatie dan ook. හෙට් යනු ඕවෙල් හෙට්සෙල්ෆ්ඩ් එන් ඇලෙ ඩිංගන්, වනෆ් ඩි ඔරීන්හයිඩ් වැන් ඩි නටුර් ටොට් ආන් ඩි හූග්ස්ටෙ බුද්ධි අංශය. බෙවුස්ට්සිජන් හෙෆ්ට් ගීන් අයිජන්ස්චැපන්, කෙන්මර්කන් හි ක්වාලයිටීන්; het bezit niets, kan niet in bezit genomen worden. Bewustzijn kent geen begin en geen einde. බෙවුස්ට්සිජන් අයි.එස්.

 

අල් uw ලෙවන්ස් ඔප් ආර්ඩ් බෙන්ට් ඔප් ඊන් නියට් නාඩර් ටෙ ඔම්ස්ක්‍රිජ්වන් මැනියර් ඔප් සොයික් ගෙවෙස්ට්, ඩි හූප් අයිමන්ඩ් ඩයි යූ මිස්ටේ ඔෆ් අයිට්ස් ඩැට් ඔන්ට්බ්‍රැක් ටී වින්ඩෙන්. U hebt het vage gevoel dat u tevreden en voldaan zou zijn, als u maar zou kunnen vinden waarnaar u verlangt. Vage herinneringen van eeuwen her doemen op; het zijn de huidige gevoelens van uw vergeten verleden. Zij wekken onvermijdelijk een steeds terugkerende levensmoeheid op, een verzadigd zijn van de altijd malende tredmolen van ervaringen en van de ledigheid en vruchteloosheid van menselijk handelen. හෙට් කන් සිජ්න් ඩැට් හෙබට් ජෙප්‍රොබීර්ඩ් ඩැට් ජෙවොයෙල් ටෙව්රෙඩන් ටෙ ස්ටෙලන් මුණගැසුණේ ඊන් ෆැමිලි, ඊන් හුවෙලිජ්, කරුණාවන්ත, ව්‍රෙන්ඩන්; හමු විය zaken doen, rijkdom, avontuur, het doen van ontdekkingen, het hebben van roem, gezag en macht om of om het even welk ander verborgen hartsverlangen. Maar niets zintuiglijks kan die hunkering echt stillen. ඩී රෙඩෙන් හයර්වෝර් යනු, ඩැට් යූ වර්ඩ්වාල්ඩ් බෙන්ට් ඩැට් යූන් වර්ලෝරන් ජෙරාක්ට්, මාර් ඔනාෆ්ෂයිඩෙලිජ්ක් ඔන්ඩර්ඩීල් වැන් ඊන් බුවස්ට් ඔන්ස්ටර්ෆෙලිජ්ක් ඩ්‍රී-එනිග් සෙල්ෆ් නැමී ය. ඊවෙන් ජෙලඩන් හීෆ්ට් යූ, අල්ස් හෙට් ජෙවොයෙල්-එන්-වර්ලන්ගන්, හෙට් ඩොනර් ඩීල්, ඩි ඩෙන්කර් එන් කෙනර් ඩෙලන් වැන් යූ ඩ්‍රී-එනිග් සෙල්ෆ් වර්ලැටෙන්. යූ යූසෙල්ෆ් ක්විජ්ට්, ​​ඔම්ඩාත් යූසෙල්ෆ්, යූ ඩයිප් වර්ලන්ගන් එන් ජෙවොයෙල් වැන් වර්ලෝරන්හයිඩ් නියට් කුන්ට් බිග්රිජ්පෙන් සොන්ඩර් එනිග් බිග්‍රිප් ට හෙබන් වැන් යූ ඩ්‍රී-එනිග් සෙල්ෆ්. Daarom hebt u zich soms eenzaam gevoeld. U bent de vele rollen vergeten die u zo vaak als persoon heeft gespeeld in deze weld; en u bent ook de echte schoonheid en kracht vergeten, waarvan u zich bewust was toen u met uw denker en kenner in de Permanente Wereld. මා යූ වර්ලාන්ග් අල් ඩොනර් නාර් ඩි හාර්මොනිෂ් වෙරෙන්ජිං වැන් යූ ජෙවොයෙල්-එන්-වර්ලන්ගන් ඉන් ඊන් වොල්මාක්ට් ලයිචාම්, සොඩාත් යූ සමන් යූ ඩෙන්කර් එන් කෙනර් ඩෙලන් වීර් හෙට් ඩ්‍රයි-එනිග් සෙල්ෆ් ඩි ඩි පර්මෙන්ටේ වර්ල්ඩ් බෙන්ට්. Aloude geschriften යනු “de erfzonde” en “de zondeval” ට වඩා op dat vertrek gezinspeeld als gesproken wordt, het verlaten van een toestand en een wld waarin het u aan niets ontbreekt. ඩයි ටොස්ටැන්ඩ් එන් ඩයි වෙල්ඩ් වොරූට් යූ වෙග්ගගන් බෙන්ට්, කන් නියට් ඔපූඩන් ටී බෙස්ටාන්; het kan opnieuw bereikt worden iet niet na de dood, maar tijdens het leven.

U hoeft zich niet alleen te voelen. Uw denker en kenner zijn bij u. වෝර් යූ ඕක් බෙන්ට්, ඔප් ඊන් ඕෂියන් ඔෆ් ඊන් බොස්, ඔප් ඊන් බර්ග් ඔෆ් ඊන් ව්ලැක්ටේ, හෙට් සොන්ලිච්ට් ඔෆ් ඩි ෂැඩූව්, ඊන් මෙනෙග්ටේ ඔප් ඊන් එන්සාම් ප්ලෙක්, uw වර්කෙලිජ් ඩෙන්කෙන්ඩේ එන් කෙනෙඩේ සෙල්ෆ් යනු බිජ් යූ. Uw echte Zelf zal u beschermen voor zover u zich laat beschermen. Uw denker en kenner zijn altijd voorbereid op uw terugkeer, hoe lang u er ook over doet om het pad te vinden en te volgen en eindelijk weer bewust bij hen thuis te zijn als het Drie-enig Zelf.

Intussen zal niets anders dan Zelfkennis u bevrediging kunnen schenken. යූ, හෙට් ජෙවොයෙල්-එන්-වර්ලන්ගන්, බෙන්ට් ඩි වෙරන්ට්වර්ඩෙලිජ්කේ ඩොනර් වැන් යූ ඩ්‍රී-එනිග් සෙල්ෆ්. En uit wat u tot uw bettemming hebt gemaakt moet u de twee grote lessen trekken, die uit alle levenservaringen getrokken moeten worden. Deze lessen zijn:

 

වොට් ටී ඩොයින්;
en
Wat niet te doen.

 

යූ මැග් ඩීස් නෙට් සෝවෙල් ලෙවෙන්ස් යූට්ස්ටෙලන් ඔෆ් නෙට් සෝ ස්නෙල් ලෙරෙන් අල්ස් යූ විල්ට් - ඩැට් මොයෙට් යූ සෙල්ෆ් බෙස්ලිසන්; maar in de loop van de tijd zult u die leren.