වර්ඩ් පදනම

ප්රජාතන්ත්රවාදය යනු ස්වයං පාලනයයි

හැරල්ඩ් වෝල්ඩ්වින් පර්සිවල්