වර්ඩ් පදනම

මැසනරිං සහ එහි සංකේත

ආලෝකයේ චින්තනය හා ඉරණම

හැරල්ඩ් වෝල්ඩ්වින් පර්සිවල්