වර්ඩ් පදනම

එම

වචනය


ප්‍රකාශන හිමිකම, 1913-1917, HW PERCIVAL විසිනි.