වර්ඩ් පදනම

එම

වචනය


ප්‍රකාශන හිමිකම, 1908-1909, HW PERCIVAL විසිනි.

තමයි ඒ භික්ෂුව.