වර්ඩ් පදනම

එම

වචනය


ප්‍රකාශන හිමිකම, 1907-1908, HW PERCIVAL විසිනි.

දැනුමෙන් සංවර්‍ධනය කිරීම.