වර්ඩ් පදනම

එම

වචනය


ප්‍රකාශන හිමිකම, 1909-1910, HW PERCIVAL විසිනි.

ඇඩප්ට්ස්, මාස්ටර්ස් සහ මහත්මාස්.