වර්ඩ් පදනම

එම

වචනය


ප්‍රකාශන හිමිකම, 1911, HW PERCIVAL විසිනි.

සෙවනැලි.