වර්ඩ් පදනම
මෙම පිටුව බෙදා ගන්න


එම

වචනය


ප්‍රකාශන හිමිකම 1909-1910 HW PERCIVAL විසිනි

ප්‍රවීණයන්, ශාස්ත්‍රපතිවරුන් සහ මහත්මාවරුන්