වර්ඩ් පදනම
මෙම පිටුව බෙදා ගන්න


එම

වචනය


ප්‍රකාශන හිමිකම 1907-1908 HW PERCIVAL විසිනි

දැනීම තුළින් සිහිය