වර්ඩ් පදනම
මෙම පිටුව බෙදා ගන්න


එම

වචනය


ප්‍රකාශන හිමිකම 1913-1917 HW PERCIVAL විසිනි