වර්ඩ් පදනම
මෙම පිටුව බෙදා ගන්න


එම

වචනය


ප්‍රකාශන හිමිකම 1908-1909 HW PERCIVAL විසිනි

තමයි ඒ භික්ෂුව