වර්ඩ් පදනම
මෙම පිටුව බෙදා ගන්නඑම

වචනය


ප්‍රකාශන හිමිකම 1911 HW PERCIVAL විසිනි

සෙවනැලි