වර්ඩ් පදනම
මෙම පිටුව බෙදා ගන්නඑම

වචනය


ප්‍රකාශන හිමිකම 1906-1907 HW PERCIVAL විසිනි

රාශි චක්‍රය