වර්ඩ් පදනම
මෙම පිටුව බෙදා ගන්න


එම

වචනය


ප්‍රකාශන හිමිකම 1906-1907 HW PERCIVAL විසිනි

රාශි චක්‍රය