පොත්, විද්‍යුත් පොත් සහ ශ්‍රව්‍ය

Thinking and Destiny, Man and Woman and Child, Democracy Is Self-Government සහ Masonry and Its Symbols අපගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ආකාරයෙන් ද ඇත විද්‍යුත් පොත් පිටුව.

Thinking and Destiny මෙට්සර්වර්ඩ්

එ.ජ. ඩොලර් 26.00

 

USA නොවන

ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Thinking and Destiny වයස දොළහයි

එ.ජ. ඩොලර් 36.00

 

USA නොවන

ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Thinking and Destiny ඕඩියෝබුක් (USB ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව්, MP3 ආකෘතිය)

එ.ජ. ඩොලර් 22.00

Man and Woman and Child

එ.ජ. ඩොලර් 14.00

 

USA නොවන

ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Democracy Is Self-Government

එ.ජ. ඩොලර් 14.00

 

USA නොවන

ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Masonry and Its Symbols

එ.ජ. ඩොලර් 10.00

 

USA නොවන

ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Monthly Editorials From THE WORD 1904–1917 Part I

එ.ජ. ඩොලර් 22.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Monthly Editorials From THE WORD 1904–1917 Part II

එ.ජ. ඩොලර් 20.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Moments With Friends From THE WORD 1906–1916

එ.ජ. ඩොලර් 14.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Brotherhood / Friendship

එ.ජ. ඩොලර් 8.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Christ / Christmas Light

එ.ජ. ඩොලර් 8.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Cycles / Birth-Death—Death-Birth

එ.ජ. ඩොලර් 8.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Glamour / Food / The Veil of Isis

එ.ජ. ඩොලර් 8.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Twelve Principles of the Zodiac

එ.ජ. ඩොලර් 8.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

The Zodiac

එ.ජ. ඩොලර් 11.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

I in the Senses / Personality / Sleep

එ.ජ. ඩොලර් 8.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Consciousness Through Knowledge

එ.ජ. ඩොලර් 8.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Psychic Tendencies and Development / Doubt

එ.ජ. ඩොලර් 8.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Karma

එ.ජ. ඩොලර් 11.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Mirrors / Shadows

එ.ජ. ඩොලර් 8.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Adepts, Masters and Mahatmas

එ.ජ. ඩොලර් 11.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Atmospheres / Flying

එ.ජ. ඩොලර් 8.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Hell / Heaven

එ.ජ. ඩොලර් 8.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Hope and Fear / Wishing / Imagination

එ.ජ. ඩොලර් 8.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Living / Living Forever

එ.ජ. ඩොලර් 8.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Intoxications

එ.ජ. ඩොලර් 8.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

Ghosts

එ.ජ. ඩොලර් 17.00


ඇමේසන් වෙතින් ඇණවුම

සාමාජිකත්වය

The Word Foundation හි සියලුම සාමාජිකයින්ට, ඔබ තෝරාගත් සහයෝගය කුමක් වුවත්, අපගේ කාර්තුමය සඟරාව ලැබෙනු ඇත, වචනය, සහ Percival පොත් සඳහා 25% ක වට්ටමක්. ඔබ සාමාජිකයෙකු වී ඔබේ ඇණවුමේ වට්ටම ලබා ගැනීමට කැමති නම්, හෝ ඔබ දැනටමත් සාමාජිකයෙකු නම් සහ වට්ටම් අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර අප අමතන්න ඔබගේ ඇණවුම චෙක්පත්, දුරකථන හෝ ෆැක්ස් මගින් ලබා දීමට.

ආශ්රිත සාමාජිකත්වය

US $25.00

දායක සාමාජිකත්වය

US $50.00

අනුගාහකත්වය සැපයීම

US $100.00

ජ්යෙෂ්ඨ හෝ ශිෂ්ය සාමාජිකත්වය

US $15.00

ඩිජිටල් සාමාජිකත්වය

US $10.00

පරිත්යාග

ඔබේ දායකත්වය වර්ඩ් පදනමට පර්සිවල් පොත් ලෝකයේ මිනිසුන්ට ලබා දීමේ මෙහෙවර දිගටම කරගෙන යාමට උපකාරී වේ. ඔබ හැරල්ඩ් ඩබ්ලිව්. පර්සිවල්ගේ මානව වර්ගයාගේ උරුමයේ වැදගත්කම හඳුනාගෙන මෙම ප්‍රයත්නය සඳහා අපට සහාය වීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබේ පරිත්‍යාගය ඔහුගේ කෘති වැඩි සංඛ්‍යාවක් සමඟ බෙදා ගැනීමට අපට උපකාරී වනු ඇත. The Word Foundation වෙත ලැබෙන සියලුම පරිත්‍යාග බදු අඩු කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.

කරුණාකර මාසික හෝ වාර්ෂික පරිත්‍යාගයක් කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න.

පරිත්යාග

වෙනත් ආකාරවලින් අපට සහාය වීමට, කරුණාකර මෙහි ක්ලික් කරන්න.