කාරා ලෙගන්ටෝ,

නි ĝoje oferas al vi la tradukon de la unua ĉapitro de චින්තනය හා ඉරණම (පෙන්සාඩෝ කජ් ඩෙස්ටිනැඩෝ) ඩි හැරල්ඩ් ඩබ්ලිව්. පර්සිවල්. ලා unua ĉapitro estas enkoduko al kelkaj temoj, kiujn traktas la libro. පෙන්සාඩෝ කජ් ඩෙස්ටිනැඩෝ donas al vi pli grandan komprenadon pri tio kaj tiu, kio kaj kiu vi estas, kiel vi ti tien venis, kaj kial vi ĉi tie estas. Enti entenas profundan පරිවර්ථනය pri tiuj kaj multaj aliaj subjektoj. ඩම් මල්ටාජ් ජරොජ්, ලෙගන්ටොජ් ඩාරේ ස්කයිගාස් අල් නි, කෙ ටියූ ලිබ්‍රෝ ප්‍රොෆුන්ඩේ ŝanĝis iliajn vivojn.

ĈAPITRO I.

එන්කොන්ඩුකෝ

Tiu ĉi unua ĉapitro de පෙන්සාඩෝ කජ් ඩෙස්ටිනැඩෝ celas enkonduki vin en nur malmulte da subjektoj, kiujn traktas la libro. මල්ටාජ් සබ්ජෙක්ටොජ් ŝajnos nefamiliaraj. කෙල්කාජ් ŝajnos surprizaj. Vi eble trovos, ke ili ĉiuj instigas pripensan konsideradon. Kiam vi familariĝas kun la pensado, kaj pensadas vian vojon tra la libro, vi trovos, ke ĝi pli kaj pli klariĝas, kaj ke vi estas en la පටිපාටිය evoluigi komprenadon pri certaj fundamentaj sed ĝis nu prite mem.

ලා ලිබ්‍රෝ ක්ලාරිගස් ලා සෙලෝන් ඩි ලා විවෝ. Tiu celo ne estas nur trovi la feliĉon, ĉu ĉi tie, postu post la vivo. Nek estas ĝi “savi” la animon. ලා වෙරා සෙලෝ ඩි ලා විවෝ, ලා සෙලෝ කියු සැටිගෝස් කජ් සෙන්ඩොන් කජ් රෙසොනොන්, එස්ටාස් ජීන්: කෙ ĉiu එල් නි එස්ටීනෝස් ප්‍රෝග්‍රෙස් කොන්සියා එන් ĉiam ප්ලී අල්ටාජ් ග්‍රැඩෝජ් ඩි කොන්සියාඩෝ; tio estas, konscia pri la naturo, kaj en kaj per kaj preter la naturo. ලා නැටුරෝ සිග්නිෆස් ලා ටුටන් ඩි ĉio, කියොන් ඔනි පොවාස් කොන්සි පර් ලා සෙන්සොජ්.

ලා ලිබ්‍රෝ අන්කා එන්කොන්ඩුකස් වින් අල් වී මෙම්. Ĝi venigas al vi la mesaĝon pri vi mem: mistera mem හරහා, kiu loĝas en korpo හරහා. කෝර්පෝ හරහා එබල් වී අයිඅම් හැඳුනුම් වින් මෙම් කුන් කජ් කීල්; kaj kiam vi penas pensi pri vi mem, vi tial pensas pri via korpa mekanismo. එක් මෝල්ටේ ඩා කුටිමෝ, vi parolis pri හරහා korpo kiel “mi”, kiel “mi mem”. Vi kutimas uzi tiajn esprimojn, ekzemple “kiam mi naskiĝis,” kaj “kiam mi mortos”; kaj “mi vidis min mem en la spegulo,” kaj “mi ripozigis min,” “mi tranĉis min”, kaj tiel plu, kiam vere, parolas pri හරහා korpo හරහා. Por kompreni tion, kio vi estas, vi antaŭe devas klare vidi la distingon inter vi mem kaj la korpo en kiu vi loĝas. Ke vi uzadas la terminon “mia korpo” tiel facile, kiel vi uzadas tiujn itus cititajn esprimojn sugestas, ke vi iom prepariĝis faradi tiun disti distingon.

Vi sciu, ke vi ne estas හරහා korpo; vi sciu, ke හරහා korpo ne estas vi. Vi tion sciu ĉar, kiam vi tion pripensas, vi realigos, ke via korpo hodiaŭ estas tre malsama de tio, kion ĝi estis tiam, kiam en infaneco vi unue ekkonsciis in. ඩම් ලා ජරොජ්, කියම් වී ලෝනාස් එන් කෝපෝ, වී කොන්සියස්, කේ අයි ŝanĝiĝadas: එන් ĝ පැසඩෝ ට්‍රා සියා ඉන්ෆැනෙකෝ කජ් ඇඩෝකාන්ටෙකෝ කජ් ජුනෙකෝ, කජ් අල් සියා නූනා කොන්ඩියානෝ, ගි මල්ටෙජ් ŝanĝiĝas. කජ් වී රෙකෝනාස්, කෝර් ඩු කෝපෝ මැටුරියාස්, එස්ටීස් ලාග්‍රඩාජ් ŝanŝiĝoj එන් හරහා විඩ්පුන්කෝ ප්‍රි ලා මොන්ඩෝ කජ් හරහා සින්ටෙනෝ ප්‍රි ලා වීවෝ. Sed dum tiuj ŝanĝiĝoj, vi restis vi: tio estas, vi konscias vin mem kiel la sama memo, la identa mi, dum tiu tuta tempo. පෙන්සෝ ප්‍රියෝ ටියූ simi සිම්ප්ලා වෙරානෝ පෙලස් වින් එක්සි, කේ වී නියෙටිව් නෙ එස්ටාස් කජ් නෙ පොවාස් එස්ටී වී කෝර්පෝ හරහා; පිරිමි, ke හරහා korpo estas fizika organismo en kiu vi loĝas; vivanta natura mekanismo kiun vi funkciigas; besto kiun vi penas kompreni, instoi, kaj primajstri.

Vi scias, kiel හරහා korpo iris en la mondon; sed kiel vi iris en vian korpon, vi ne scias. Vi ne iris en ĝin, ĝis iom da tempo post ĝia naskiĝo; eble jaro aŭ pluraj jaroj; sed pri tiu fakto vi scias malmulte aŭ nenion, memar memo pri pri හරහා korpo komenciĝis nur post tiam, kiam vi venas en vian korpon. Vi scias ion pri la materialo, el kio fariĝas via ĉiam anĝiĝanta korpo; sed kio vi estas, vi ne scias; vi ne jam konscias kiel tio, kio vi estas en හරහා korpo. Vi scias la nomon, per kiu හරහා korpo distingiĝas de aliaj korpoj; සහ ටියොන් වී ලර්නිස් ප්‍රිපෙන්සි කීල් හරහා නොමෝ. ට්‍රේ ග්‍රාවස්, කේ වී ස්කියු නෙ ටියුන්, කියු වී එස්ටාස් කීල් පර්සොනෙකෝ, සෙඩ් ටියොන්, කියෝ වී එස්ටාස් කීල් තනි පුද්ගල - කොන්සියාව pri vi mem, sed ne jam konscia කීල් vi mem, senrompa identeco. Vi scias, k vivas via korpo, kaj vi laŭrezone atendas, ke ĝi mortiĝos; Estar estas fakto, ke ĉiu vivanta homa korpo eventuale mortiĝas. ටමෙන් වයින් ne same regas la leĝoj, kiuj tuŝas vian korpon. Kvankam ŝanĝas හරහා korpo la materialon el kio ĝi fariĝas pli ofte ol vi ŝanĝas la kostumojn per kiuj vi in ​​vestas, identeco ne anĝiĝas හරහා. Vi estas ĉiam la sama vi.

Dum vi pripensas tiujn vei veraĵojn, vi trovas ke, kiel ajn vi penas, vi ne povas pensi, ke vi mem iam ajn finiĝos, egale kiel vi ne povas pensi, ke vi mem iam komenciĝis. ටියෝ එස්ටාස්, ĉar අනන්‍යතා එස්ටා සෙන්කොමෙන්කා සහ සෙන්ෆිනා හරහා; ලා වෙරා මයි, ටියූ මේමෝ කියුන් වී සෙන්ඩාස්, එස්ටාස් සෙන්මෝර්ටා සහ සෙනියානා, පෝර් ඉයාම් ප්‍රීටර් ලා ඇටින්ගෝ ඩි ලා ෆෙනොමෙනොජ් ඩි ලා ŝanĝiĝoj, ඩි ලා ටෙම්පෝ, ඩි ලා මෝටෝ. Sed kio tiu misi mistera identeco estas, tion vi ne scias.

Kiam vi demandas al vi, “Kion mi scias, ke mi estas?” La esteesto de via idento eventuale kauzos, ke vi responseos iel, kiel jene: “Kio ajn estas, kio mi estas, mi scias almenaŭ, ke mi konscias; mi almenaŭ konscias, ke mi konscias. ”Kaj eble vi plu diros:“ Tial mi konscias, ke mi estas. Mi krome konscias, ke mi estas mi; kaj ke mi estas neniu alia. Mi konscias, ke tiu mia identeco, kiun mi prikonscias i tiu disti distingita mieco kaj memeco, kiun mi klare sentas - ne ŝanĝiĝas dum mia tuta vivo, kvankam ĉio ajn pri kio mi koncias ŝa P Pĉĉĉĉĉ ඩි ටියෝ ĉi, vi eble diros, “Mi ankoraŭ ne scias, kio estas tiu mistera senŝanĝa mi; sed mi konscias, ke en tiu hoi homa korpo, kion mi konscias dum miaj vekiĝintaj temj, ekzistas io, kio konscias; io kiu sentadas kaj deziradas kaj pensadas, sed kio ne ŝanĝiĝas; io konscia, kiu voladas kaj peladas tiun ĉi korpon agadi, tamen evene ne estas la korpo. ක්ලාරේ ටියූ අයියෝ කොන්සියා, කියෝ අජ්න් එස්ටාස්, එස්ටාස් මයි මෙම්. ”

ටියෙල්, පර් පෙන්සාඩෝ, ඔකාසෝස් කේ වින් වින්ගාඩාස්, නෙ ප්ලූ කීල් කෝර්පෝ කුන් නොමෝ සහ කුන් සර්ටාජ් අලියාජ් ඩිස්ටින්ගොජ්, සෙඩ් කීල් කොන්සියා මේමෝ එන් ලා කෝර්පෝ. ලා කොන්සියා මේමෝ එන් ලා කෝර්පෝ නොමියාස්, එන් ටියූ ලිබ්‍රෝ, ලා faranto-en-la-korpo. ලා ෆැරන්ටෝ-එන්-ලා-කෝර්පෝ එස්ටාස් ලා සබ්ජෙකෝ, ප්‍රි කියු ලා ලිබ්‍රෝ ප්‍රෙසිපි තේමාස්. ටියල් වින් හෙල්පොස්, ඩම් වී ලෙගස් ටියුන් ĉi ලිබ්‍රොන්, ප්‍රිපෙන්සි වින් මෙම් කීල් enkorpiĝinta faranto; වින් මෙම් රිගාර්ඩි කීල් සෙන්මෝර්ටා ෆැරන්ටෝ එන් හෝමා කෝර්පෝ. ඩම් වී ලර්නාස් ප්‍රිපෙන්සාඩි වින් මෙම් කීල් ෆැරන්ටෝ, කීල් ලා ෆැරන්ටෝ එන් කෝපෝ හරහා, වී ෆාරෝස් ග්‍රවාන් පැඕන් අල් ලා කොම්ප්‍රෙනඩෝ ඩි ලා මිස්ටෙරෝ ඩි වී මෙම් කජ් ද අලියාජ්.

 

Vi konscias හරහා korpon, kaj ĉion alian en la naturo, per la sensoj. නූර් පර් ලා කෝර්පාජ් සෙන්සොජ් වී පොවාස් අයෝම් අජ්න් ෆන්ක්සියාඩි එන් ලා ෆිසිකා මොන්ඩෝ. Vi funkciadas per pensado. සෙන්ඩාඩෝ කජ් ඩෙසිරාඩෝ හරහා වියා පෙන්සඩොන් කාසස්. සෙන්ඩාඩෝ කජ් ඩෙසිරාඩෝ කජ් පෙන්සාඩෝ නෙප්රේ මැනිෆෙස්ටස් කෝර්පන් ඇක්ටිවෙකෝන් හරහා; fizika aktivado estas nur la esprimado, la eksteriĝado, de via interna aktivado. කෝර්පෝ කුන් සියාජ් සෙන්සොජ් එස්ටාස් ලා ඉන්ස්ටියුටෝ, ලා මෙකනිස්මෝ, කියුන් පෙලස් හරහා සෙන්ඩාඩෝ කජ් ඩෙසිරාඩෝ හරහා; Esti estas තනි තනිව නටුරෝමාසිනෝ හරහා.

Viaj sensoj estas vivantaj estuloj; nevideblaj eroj de naturomaterio; ili komencas fortojn, kiuj trapenetras la tutan strukturon de la korpo; ili estas entoj kiuj, kvankam neinteligentaj, konscias kiel siaj funkcioj. Viaj sensoj servas kiel la centroj, la dissendiloj de impresoj inter naturaj objektoj kaj la homa maŝino, kiun vi funkciadas. ලා සෙන්සොජ් එස්ටාස් ලා අම්බසැඩෝරොජ් ඩි ලා නැටුරෝ අල් හරහා කෝර්ටෙගෝ හරහා. Korpo kaj siaj sensoj havas neniun potencon de volonta funkciado හරහා; ganto, tra kiu vi povas sentadi kaj agadi හරහා එකම මල්හාවාස්. පිරිමි, tiu potenco estas vi, la funkciisto, la konscia memo, la enkorpiĝinta faranto.

සෙන් වී, ලා ෆැරන්ටෝ, ලා මැසිනෝ පොවාස් නෙනියන් එල්ෆාරි. ලා සෙන්වොලාජ් අක්ටිවොජ් ඩි කෝපෝ ලා ලාබොරෝ ඩි කොන්ස්ට්රූඩෝ, විව්ටෙනාඩෝ, රිපරාඩෝ ඩි හිස්ටොජ්, කජ් ටියෙල් ප්ලූ - ෆාරියාස් ඇටෝමෙට් ඩි ලා තනි පුද්ගල ස්පිරාන්ටා මැසිනෝ, කීල් funi ෆන්කියාඩාස් පෝර් කජ් කුනේ කුන් ලා ග්‍රැන්ඩා නාඩු. ටියූන් රුටිනන් ලැබ්රඩොන් ඩි ලා නැටුරෝ එන් හරහා කෝර්පෝ ටමෙන් ඩයර් ඉන්ටර්රොම්පාඩස් හරහා පෙන්සාඩෝ සෙනෙක්විලිබ්‍රා කජ් නෙරෙගුලා: ලා ලැබෝරාඩෝ ඩැමියාස් කජ් නූලියස් ටියොම්, කියෝම් වී කාජාස් ඩෙට්‍රුආන් කජ් මැල්ක්විජාජ් අල්ජෙරාජ් වෝජ් ටියල්, පෝර් කෙ ලා නැටුරෝ එස්ටූ ලසැටා රෙෆ්‍රෙසිගි වියාන් මැසිනොන් සෙන් ලා ඉන්ටර්රොම්පඩෝ ඩි වයිජ් පෙන්සොජ් කජ් ඉමොසියොජ්, එස්ටාස් ප්‍රොවිසයිට්, කේ වී perio පෙරියෝඩ් මෝල්ටෙනාස්; ලා නැටුරෝ එන් කෝපෝ ප්‍රොවිසාස්, කෙ ලා ලිගෝ, කියු කුන්ටෙනස් වින් කජ් වයිජ් සෙන්සොජ්, ෆොජ්ෆෝජේ මැල්ස්ට්‍රීනියාස්, ĉu ටියුට්, paru පාර්ට්. Tiu malstreĉiĝo aŭ maltenado de la sensoj estas dormado.

කෝර්පෝ ඩෝර්මාස් හරහා ඩම්, vi ne kontaktas; in; en certa senco, vi estas for de ĝi. සෙඩ් ĉiufoje, kiam vi vekas la korpon, vi tuj konscias esti la sama “mi”, kiu vi estis antaŭ ol vi iris for de via korpo en la dormo. කෝර්පෝ හරහා, veu vekiĝinta du dormanta, neniam ajn ion konscias. Tio, kio konscias, kio pensadas, estas vi mem, la faranto kiu estas en හරහා korpo. ටියෝ ŝajnas vere, kiam vi konsideras, ke vi ne pensadas dum via korpo dormadas; aŭ almenaŭ, se vi jes pensadas dum the dorma periodo, vi nek scias nek memras, kiam vi vekas la korpajn sensojn, tion kion vi pensadis.

Dormo estas aŭ profunda aŭ sonĝa. ලා ප්‍රොෆුන්ඩා ඩෝර්මෝ එස්ටාස් ටියූ ස්ටටෝ, එන් කියු වී රිටිරියාස් එන් වින්, කජ් එන් කියු වී නෙ කොන්ටැක්ටාස් ලා සෙන්සොජන්; Esti estas tiu stato, en kiu la sensoj ĉesis funkciadi, ĉar ili malkonektiĝis disde la potenco, per kiu ili funkciadas, kiu potenco estas vi, la faranto. ලා සොනෝ එස්ටාස් ලා ස්ටැටෝ ඩි පාර්ටා මල්කොනෙක්ටිනෝ; tiu stato, en kiu viaj sensoj forturniĝas de la eksteraj objektoj de la naturo, por funkciadi interne en la naturo, agante rilate al la subjektoj pri la objektoj, kiuj perceptiĝas dum la vekiĝinteco. Kiam, dum profunda dormo, vi reiras en vian korpon, vi tuj vekas la sensojn kaj ekfuncias per ili denove, kiel la inteligenta funkciisto de via maŝino, daure pensante, parolante, kaj agante kiel kai-vi. කජ් ප්‍රෝ ලා ඩුම්විවා කුටිමෝ, vi tuj identigadas vin kiel kaj kun හරහා korpo: “Mi dormis, ”vi diradas; “mi කන්‍යා සොහොයුරිය. ”

සෙඩ් එන් කෝපෝ කජ් එක්ස්ටර් හරහා කෝර්පෝ, ඇල්ටර්න් වේකිසින්ටා කජ් ඩොර්මන්ටා ජේ ටාගෝ පෝස්ට් ටාගෝ; dum la vivo kaj dum la morto, kaj dum la statoj post la morto; kaj de vivo al vivo dum ĉiuj viaj vivoj - persistas, identeco kaj හරහා sentado de identeco හරහා. අයිඩෙන්කෝ එස්ටාස් ට්‍රෙ රීලා එස්ටාඕ, කජ් ඉයාම් ඊස්ටාස් කුන් වී; sed tio estas mistero, kion onia inteleko ne povas kompreni.

Tiu senti sentado de la ĉeestado de via identeco estas tiel senduba, ke vi ne povas pensi, ke la vi en හරහා korpo iam ajn povus esti iu alia krom vi mem; vi scias, ke vi estas ĉiam la sama vi, daŭre la sama memo, la sama faranto. Kiam vi kuŝigas vian korpon por ripozo kaj dormo, vi ne povas pensi, ke via identeco finiĝos post vi malstreĉas vian tenon de via korpo kaj ĝin delasas; vi tute atendas, ke kiam vi denove konsciiĝos en via korpo kaj komencos novan tagon de aktiveco en ĝi, vi estos la sama vi, la sama memo, la sama faranto.

කීල් ප්‍රි ඩෝර්මෝ, ටියෙල් ප්‍රි මෝටෝ. මෝර්ටෝ එස්ටාස් නූර් ලොන්ගා ඩෝර්මෝ, ප්‍රොවිසෝරා රෙටිරිනෝ ඩි ටියූ හෝමා මොන්ඩෝ. සේ, ජෙ ලා මොමෙටෝ ඩි මෝර්ටෝ, වී කොන්සියස් වියාන් සෙන්ඩන් ඩි මයිකෝ, ඩි මෙමෙකෝ, වී සැම්ටෙම්පේ කොන්සියෝස්, කෙ ලා ලෝන්ගා ඩෝර්මෝ ඩි මෝර්ටෝ නෙ ටූඕස් ලා කොන්ටිනියුකෝන් ඩි අයිඩෙන්කෝ, අයි කීනා හරහා ඩියැන්ඩෝ ඩෝර්මාඩෝ ne නෙ ටුවාස්. Vi sentos, ke dum la nekonata estonteco, vi daŭros, kiel vi daŭris je tago post tago dum la vivo, kiu ĵus finiĝas. ටියූ මේමෝ, ටියූ වී, කියු කොන්සියස් ඩම් හරහා නුනා විවෝ, එස්ටාස් ලා සමා මේමෝ, ලා සම වී, කියු සිමයිල් කොන්සියස් ඩාරි ජේ ටාගෝ පෝස්ට් ටාගෝ ඩම් කියු එල් වයිජ් ඇන්ටාජ් විවෝජ්.

ක්වාන්කම් හරහා ලෝන්ගා එස්ටින්ටෙකෝ නුන් අල් වී එස්ටාස් මිස්ටෙරෝ, වයිජ් ඇන්ටාජ් විවෝජ් සර් ලා ටෙරෝ එස්ටාස් නෙ ප්ලී ග්‍රෑන්ඩ් මිරින්ඩාඕ ඔල් ටියූ නූනා විවෝ. Ĉiun matenon, ekzistas mistero de reveno en vian dormintan korpon de tie-vi-ne-scias-kie, reeniro en ĝin per tiel-vi-ne-scias-kiel, kaj denova konsciiĝo pri tiu moi mondo kaja. Sed tio okazis tiel ofte, kaj tiel longe estis nature, ke tio ne jajnas mistero; tio estas ofta okazo. ටමෙන් ටියෝ එස්ටාස් ප්‍රකායි නෙ මල්සාමා ඩි ලා ප්‍රොසෙසෝ කියුන් වී ස්පර්ටාස්, කියම්, ජෙ ලා කොමෙන්සියෝ ඩි අයි අයි රීක්සිස්ටෝ, වී ඉරාස් එන් නවන් කෝර්පන්, කියුන් ෆෝමිස් පෝර් වී ලා නැටුරෝ, කියුන් ඉන්ස්ටොක්සිස් කජ් ප්‍රෙටිගිස් වයිජ් ජෙපෙට්‍රෝවා ලෝජෝ ජෝජෙට්‍රෝවා , nova masko kiel personeco.

පර්සොනෙකෝ එස්ටාස් පර්සෝනා, මාස්කෝ, පර් කියු ලා රෝලුලෝ, ලා ෆැරන්ටෝ, පරෝලාඩාස්. අමතන්න esti estas pli ol korpo. Por esti personeco, la homan korpon devas veki la eestado en ĝi de faranto. එන් ලා ĉiam ŝanĝiĝanta dramo de la vivo, la faranto alprenas kaj portas personecon, kaj per i aktoradas kaj paroladas dum ĝi ludadas sian rolon. Kiel personeco, la faranto sin pripensas kiel personeco; tio estas, la maskeradanto sin pripensas kiel la rolo kiun li ludas, kaj forgesas sin kiel la konscia senmorta mem en la masko.

Necesas kompreni reekzistadon kaj destinadon; cetere ne eblas responsei pri la diferencoj en la homa naturo kaj karaktero. අසර්ටි, කෙ ලා නීගලසොජ් ඩි නස්කිඕජ් කජ් ඔෆිකොජ්, ඩි රිසෙකෝ කජ් මැල්රිසෙකෝ, සනේකෝ කජ් මල්සානෙකෝ, රිසුල්ටාස් ඩි හසාර්ඩෝ එස්ටාස් ඉන්සුල්ටෝ අල් ලා ජූරෝ කජ් ලා ජුස්ටෙකෝ. ක්‍රෝම්, ඇට්‍රිබුයි ඉන්ටෙලිජෙනෙකොන්, ජෙනියන්, ඉන්වෙන්ටෙමෙකොන්, ටැලෙන්ටොජන්, පොටෙන්කොජ්න්, වර්ටෝජන්; aŭ nescion, malkapablon, malfortecon, mallaboremecon, malvirtojn, kaj la grandecon aŭ malgrandecon de karaktero en tiuj ĉi, kiel venantaj de fizika heredo, oponas prudentecon kaj rezonadon. හෙරෙඩෝ රිලටාස් අල් ලා කෝර්පෝ; sed karakteron faras onia pensado. ලා ජුරෝ කජ් ජුස්ටෙකෝ ජෙස් රෙගස් ටියුන් mo මොන්ඩන් ඩි නස්කිඩාඩෝ කජ් මෝටඩෝ; cetere ĝi ne povus daŭri en siaj kursoj; kaj la juro kaj la justeco venkadas en la homaj aferoj. Sed efiko ne ĉiam tuj sekvas kaŭzon. සෙමඩොන් නෙ ටුජ් සෙක්වාස් රිකොල්ටෝ. සමාන, rezultoj de ago aŭ de penso eble aperos nur post longa intervena periodo. Ni ne povas vidi tion, kio okazas inter penso aŭ ago kaj siaj rezultoj, same kiel ni ne povas vidi tion, kio okazas en la tero inter semado kaj rikolto; sed ĉiu mem en homa korpo faras sian propran juron kiel destinon per tio, kion ĝi pensadas kaj faradas, kvankam ĝi eble ne konscias kiam ĝi receptas la juron; kaj ĝi ne scias ĝuste tiam, kiam la recepto plenumiĝos, kiel destino, enu en estanta ĉu en estonta vivo sur la tero.

ටාගෝ කජ් විවෝ එස්ටාස් එසෙන්ස් සමජ්; ili estas reokazantaj periodoj de kontinua ekzistado, en kiu la faranto elfaradas sian destinon kaj ekvilibrigadas sian homan konton je vivo. Ankaŭ nokto kaj morto estas tre similaj: kiam vi foriras por allasi al via korpo ripozi kaj dormi, vi havas sperton tre similan al tiu, kiun vi spertas, kiam vi foriras la korpon je la morto. ක්‍රෝම්, viaj ĉiunoktaj sonĝoj estas kompareblaj kun la postmortaj statoj, kiujn vi regule spertas: ambaŭ estas fazoj de subjektiva aktiveco de la faranto; en ambaŭ, vi respertadas viajn vekiĝintajn pensojn kaj agojn, viaj sensoj ankoraŭ funkciante en la naturo, sed en la internaj statoj de la naturo. කජ් ලා ĉ යුනොක්ටා ආවර්තිතා ඩි ප්‍රොෆුන්ඩා ඩෝර්මෝ, කියම් ලා සෙන්සොජ් නෙ ප්ලූ ෆන්කියාඩාස් - ලා ස්ටැටෝ ඩි ෆෝර්ගසඩෝ, එන් කියු එක්සිස්ටාස් නෙනියූ මතක සටහන් ඩි io අජ්න් - කොරෙස්පොන්ඩස් අල් ලා මැප්ලෙනා ආවර්තිතා, එන් කියු වී ඇටෙන්ඩාස් ලා ලා සොජ්ලෝ ඩි ලා ෆයිසෝ , kiam vi rekonektiĝas kun viaj sensoj en nova karna korpo: la beba korpo aŭ infana korpo, kiu fariĝas por vi.

Kiam vi komencas novan vivon, vi konscias kiel en nebulo. Vi sentas, ke vi estas distingita kaj difinita io. Tiu ĉi sento de mieco aŭ memeco verŝajne estas la sola vera afero, kiun vi konscias por iom longa tempo. Ĉio alia estas mistero. පෝර් අයෝම් ටෙම්පෝ, වින් කොන්ෆුසාස්, එබල් ඊ මැල්කොම්ෆෝර්ටිගාස්, ස්ට්‍රැංගා නෝවා කෝර්පෝ කජ් නෙෆමිලියාරාජ් ෂර්කානාසොජ් හරහා. සෙඩ්, කියම් වී ලර්නාදාස්, කීල් ෆන්ක්සිගි ලා කෝර්පොන් කජ් උසාඩි සියාන් සෙන්සොජන්, ලාග්‍රේඩ් වී අයිඩෙන්ටිමාස් කුන් අයි. ක්‍රෝම්, වින් ඉන්ස්ට්‍රස් අලියාජ් හෝමොජ් සෙන්ඩි, කේ කෝපෝ එස්ටාස් වී මෙම්; vi estas sentigata, ke vi estas la korpo.

Laŭ tio, kiam vin pli kaj pli regas viaj korpaj sensoj, vi malpli kaj malpli konsciiĝas, ke vi estas io distingita de la korpo, kiun vi okupas. කජ්, කියම් වී ක්‍රෙස්කාස් එල් ඉන්ෆැනෙකෝ, වී පර්ඩාස් කොන්ටැක්ටන් කුන් ප්‍රෙස්කාඕ, කියෝ නෙ එස්ටාස් පර්සෙප්ටෙබ්ලා පර් ලා සෙන්සොජ්, ඒ ŭ කොන්සෙප්ටෙබ්ලා පර් ලා සෙන්සොජ්; vi mense enkarceriĝas en la fizika mondo, konsciante nur fenomenojn, iluziojn. එන් ටියූජ් කොන්ඩිනොජ්, වී නෙප්රේ එස්ටාස් ඩුම්විවා මිස්ටෙරෝ අල් වී මෙම්.

 

ප්ලයි ග්‍රෑන්ඩ් මිස්ටෙරෝ එස්ටාස් හරහා වේරා මේමෝ i ටියූ ප්ලී ග්‍රෑන්ඩ් මේමෝ, කියු නෙ එස්ටාස් එන් කෝපෝ හරහා; nek en nek de tiu ĉi mondo de naskiĝado kaj mortado; sed kiu, konscie senmorta en la ĉion-trapenetra Regno de Permanenteco, estas ĉeesto kun vi tra ĉiuj viaj vivoj, tra ĉiuj la interludoj de dormado kaj mortado.

ලා ඩුම්විවා සේරෝ ඩි හෝමෝ පෝර්ඕ, කියෝ සැටිගෝස්, එස්ටාස් වෙර් සේරෝ පෝර් සියා වෙරා මේමෝ; la identco, la memeco kaj mieco, kiun ĉiu ete konscias kaj sentas kaj deziras koni. Tial la vera Memo estas identigota kun Memscio, la vera kvankam neekkonata celo de la homa serĉado. ලා ස්ථීර, ලා පර්ෆෙක්ටෙකෝන්, ලා ප්ලෙනුමියොන් ඔනි සේරදාස් සෙඩ් නෙනියම් ට්‍රොවාස් එන් හෝමාජ් රිලටෝජ් කජ් ක්ලෝපොඩෝජ්. ක්‍රෝම්, ලා වෙරා මේමෝ එස්ටාස් ලා අයිඅම් එස්ටැන්ටා කොන්සිලිස්ටෝ කජ් ජුසිස්ටෝ, කියු පරොලාදාස් එන් ලා කොරෝ කීල් කොන්සෙන්කෝ කජ් රෙස්පෙන්ඩෙකෝ, කීල් ප්‍රෙවෙකෝ කජ් රෙසොනාඩෝ, කීල් ජුරෝ කජ් ජුස්ටෙකෝ - සෙන් කියෝ ලා හෝමෝ එස්ටූ ඔර් ඔර්.

එක්සිස්ටස් ටියා මේමෝ. Esti estas la Triunua Memo, tiel nomata en tiu ĉi libro, ĉar ĝi estas nedividebla unuo de තනි පුද්ගල තිදෙනා: da scianta parto, pensanta parto, kaj faranta parto. නූර් පෝර්සියෝ ඩි ලා ෆරන්ටා පාර්ටෝ පොවාස් ඉරි එන් ලා බෙස්ටාන් කෝර්පොන් කජ් ෆාරි ලා කෝර්පන් හෝමා. Tiu enkorpiĝinta parto ĉi tie nomiĝas la faranto-en-la-korpo. එන් homoiu හෝමෝ, ලා එන්කෝර්පින්ටා ෆැරන්ටෝ එස්ටාස් නියපාර්ටිගෙබ්ලා පාර්ටෝ ඩි සියා ප්‍රොප්‍රා ට්‍රයූනියා මේමෝ, කියු එස්ටාස් ඩිස්ටිංගිටා ඊරෝ ඉන්ටර් අල් අල්යාජ් ට්‍රයූනුජ් මේජ්. ලා scianta සහ pensanta partoj de i Triunua Memo estas en la Eterneco, la Regno de Permanenteco, kiu trapentras tiun ĉi homan mondon de naskiĝado kaj mortado and tempo. ලා ෆැරන්ටන්-එන්-ලා-කෝර්පෝ රෙගස් ලා සෙන්සොජ් කජ් ලා කෝර්පෝ; tial ĝi ne povas konscii la realecon de la iam ĉeestantaj scianta and pensanta partoj de sia Triunua Memo. Senti sentas ilian mankon; la objektoj de la senso ĝin blindigas, la serpentoj de la korpo tenin tenadas. Nei ne vidas preter la objektaj formoj; Timi timas sin liberigi de la karnaj serpentoj kaj stari sola. Kiam la enkorpiĝinta faranto sin pruvas volema and preta dispeli la ikon de la iluzioj de la sensoj, iaj pensanto and scianto ĉiam pretas donadi al ĝi Lumon en la vojo al Memsciado. Sed la enkorpiĝinta faranto serĉanta por la pensanto kaj scianto rigardas malproksime. අයිඩෙන්ටෙකෝ, අ ලා වෙරා මේමෝ, අයිඅම් එස්ටාස් මිස්ටෙරෝ අල් පෙන්සමාජ් හෝමෝජ් එන් අයි අයි ශිෂ්ටාචාරෝ.

 

ප්ලැටෝනෝ, වර්ජාජ් ලා ප්ලෙජ් ෆමා කජ් රෙප්‍රෙසෙන්ටා එල් ලා ෆිලෝසොෆොජ් ඩි ග්‍රෙකියෝ, උසිස් කීල් ප්‍රෙසෙප්ටෝ පෝර් සියාජ් සෙක්වාන්ටොජ් එන් සියා ස්කොලෝ ඩි ෆිලෝසොෆියෝ, ලා ඇකඩමියෝ: “කොනු වින් මේම්” -gnothi seauton. ඩි ලියාජ් ස්ක්‍රිබොජ්, ŝajnas ke li havis komprenon de la vera Memo, kvankam neniuj vortoj, kiujn li uzis, tradukiĝis en la anglan pli adekvate ol la “soul” (animo). ප්ලැටෝනෝ uzis enketometodon pri la trovado de la vera Memo. එක්සිස්ටස් ග්‍රෑන්ඩ් ආර්ටෝ එන් ලා එක්ස්ප්ලූටාඩෝ ඩි ලියාජ් රෝලුලොජ්; en la produktado de liaj draj efikoj. Lia metodo de dialektiko estas simpla kaj profunda. ලා මෙන්ස් මල්ලබොරෙමා ලෙගන්ටෝ, කියු මනාප අමූසි ප්ලී ඔල් ලර්නි, අනුමාන මත, කේ ප්ලැටෝනෝ එස්ටාස් ලැසිගා. Evidente lia dialektika metodo estis por klerigi la menson, por povi sekvi trajnon de rezono, kaj ne forgesi la demandojn සහ responseojn en la dialogo; cetere oni ne kapablus juĝi la konkludojn atingitajn en la argumentoj. Certe Platono ne intencis prezenti al lernanto amason da scio. Pli probable li intencis හි විනයානුකූල ලා මෙන්සන් එන් පෙන්සාඩෝ, ටියෙල් කෙ, පර් සියා ප්‍රොප්‍රා පෙන්සාඩෝ, ඔනි ඉලුමිනිනෝස් සහ කොන්ඩුකියෝස් අල් ස්කියෝ ඩි සියා සබ්ජෙක්ටෝ. ටියෝ, ලා සොක්‍රටා මෙටෝඩෝ, එස්ටාස් ඩයලෙක්ටිකා සිස්ටෙමෝ ඩි ඉන්ටෙලිජෙන්ටජ් ඩිමාජොජ් සහ රෙස්පෝඩෝජ් කියු, සේ සේක්වාටා, සෙන්ඩියුබ් හෙල්පොස් ඔනින් ලර්නි කීල් පෙන්සි; kaj, per klerigi la menson por klare pensadi, Platono eble pli faris ol iu ajn alia instruciisto. Sed neniuj skribaĵoj devenis al ni, en kiuj li eksplikas tion, kio estas la pensado; aŭ tion, kio estas la vera Memo, aŭ la vojo al la scio pri i. එක් දේවාස් ප්ලූ සේරි.

ලා ඇන්ටික්වාන් ඉන්කියුකේෂන් ඩි හින්ඩියෝ සුමිගාස් ලා මිස්ටෙරා අසර්ටෝ: “ටියෝ සී එස්ටාස්” (tat tvam asi). සෙඩ් ලා ඉන්ස්ටොක්සියෝ ටමන් නෙ ක්ලැරිගාස් ටියොන්, කියෝ එස්ටාස් ලා “ටියෝ” අŭ කියෝ එස්ටාස් ලා “සී”; nek kiel rilatas la “tio” kaj la “ci”, nek kiel ili identiĝu. ටමෙන්, සේ ටියූජ් වෝර්ටොජ් හැවෝස් සිග්නිෆොන්, ඉලි ඉක්ස්ප්ලිකියු පර් කොම්ප්‍රීන්බ්ලාජ් කොන්සෙප්ටොජ්. ලා සබ්ස්ටැන්කෝ ඩි ලා ටුටෝ ඩි ලා හින්ඩා ෆිලෝසොෆියෝ - එල් ĝenerala rigardo de la efaj skoloj ŝ jajnas, ke en la homo ekzistas senmorta io, kio estas ĉiam estis individualu parto de komponigita aŭ විශ්වාලෝ io, pl ma Malli ඩි ලා ඕෂනියෝ, ඒ කීල් ෆජ්රෙරෝ එස්ටාස් යුනූසින්ටා කුන් ලා ෆ්ලමෝ එන් කියු ඔරිජිස් කජ් එස්ටාස්; kaj krome, ke tiu ĉi විශ්වාලෝ io, tiu ĉi enkorpiĝinta faranto - aŭ, laŭ la terminaro en la ĉefaj skoloj, la atmo (ඇට්මන්) aŭ ලා puruŝo (puruṣa), apartiĝis disde la Universityala io nur per la vualo de iluzio de la sensoj, මායා (māyā), kio kaaszas, ke la faranto en la homo pensas pri si kiel aparta kaj kiel individualuo; sed deklaras la instrucciistoj, ke ne ekzistas individualuco aparte de la granda විශ්වාලෝ io, nomita Brahmo (බ්රාහ්මණ).

ලා ඉන්ස්ටූක්සියෝ ප්ලූ එස්ටාස්, කේ ලා එන්කෝර්පින්ටැජ්න් ෆ්‍රෙග්ටොමොජන් ඩි ලා යුනිවර්සලා බ්‍රාහ්මෝ රෙගස් හෝමා එක්සිස්ටැඩෝ කජ් කොයින්සිඩා සුෆරාඩෝ, නෙ කොන්සියාජන් ප්‍රියා සියාජ් සුපොසාටා අයිඩෙන්කෝ කුන් ලා විශ්ව බ්‍රහ්මෝ; ligitajn al la rado de naskiĝoj kaj mortoj kaj reenkorpiĝoj en la naturo, ĝis, post longaj epokoj, ĉiuj la fragmentoj laŭgrade reunuiĝas en la Universityalan Brahmon. La kaŭzo aŭ la neceso aŭ la dezirebleco por ke Brahmo trairu tiun ĉi laborigan kaj doloran පටිපාටිය kiel fragmentoj aŭ gutoj tamen ne eksplikiĝas. නෙක් මොන්ට්‍රියස්, කීල් ලා සුපොසෙට් පර්ෆෙක්ටා විශ්ව විශ්ව බ්‍රහ්මෝ එස්ටාස් ඒ පොවස් පර් ටියෝ ප්ලිබොනිසි; nek kiel iuj ajn el siaj fragmentoj profitas; nek kiel pliboniĝas la naturo. ලා ටූටෝ ඩි ලා හෝමා එක්සිස්ටැඩෝ ŝajnus senutila tortuo sen celo aŭ rezono.

මැල්ග්‍රෑ ටියෝ, ඉන්ඩිකියාස් මෙටෝඩෝ, එක් කියු ටාජ් ක්වාලිෆිකා තනි පුද්ගල, සෙරැන්ටේ “ඉසොලියොන්” සහ “ලයිබීරියොන්” ඩි ලා නුනා මෙන්සා ස්කලෙවෙකෝ අල් ලා නැටුරෝ, පොවාස් පර් හීරෝ පෙන්ඩෝ ෆෝටෝරිෂී ඩි ලා අමසෝ, අ ලා ඉලුලූ ඉරෝජු eskapo for de la naturo. ලිබෙරෙකෝ ඇටින්ගිනෝස්, ලාඩයර්, පර් ලා ප්‍රක්ටිකාඩෝ ඩි ලා ජෝගෝ; ĉar, per la jogo, laŭdire, la pensado povas esti tiel හික්මිනා, ke la atmo, la puruŝo - la enkorpiĝinta faranto - lernas subpremi aŭ detrui siajn sentojn kaj dezirojn, kaj disigas la iluzioj; tiel liberigite de la neceso de plua homa ekzistado, eventi eventuale sorbiĝas en la Universityalan Brahmon.

එන් ĉio ei ekzistas spuroj de vereco, kaj tial multaj bonaĵoj. ජොගානෝ ජෙස් ජර් ලර්නාස් රෙජි සියාන් කෝර්පොන් කජ් විනයගරුක සියාජ් සෙන්ඩෝජන් කජ් ඩෙසිරෝජන්. එබල් ලි ලර්නාස් රෙජි සියාන් සෙන්සොජන් ටියොම්, කේ ලි පොවාස් ලාඕවෙල් කොන්සි ලා ස්ටැටොජ්න් ඩි මැටීරියෝ ඉන්ටර්නාජ් අල් ටියූජ් පර්සෙප්ටාටාජ් ඩි නෙක්ලෙරිගිටාජ් හෝමාජ් සෙන්සොජ්, කජ් ටියෙල් එක්පෝවි එස්ප්ලෝරි කජ් එක්කෝනි ස්ටැටෝජ් ප්ලොජොජ් ක්‍රෝම්, li eble atingos altan gradon de majstreco pri iuj fortoj de la naturo. Ĉio ĉi sendube apartigas lin de la granda amaso da sentisciplinaj farantoj. Sed kvankam la sistemo de jogo asertas “liberigi” aŭ “izoli” la enkorpiĝintan memon disde la iluzioj de la sensoj, ŝajnas klare, ke evektive ĝi neniam kondukas onin preter la limoj de la naturo. Klare tio okazas pro miskompreno pri la menso.

La menso klerigita per la jogo estas la sensomenso, la intelekto. Tio estas la specialiĝinta instruo de la faranto, kiun nomas postaj paĝoj la korpomenso, ĉi tie distingata de du aliaj mensoj ĝis nun ne distingitaj: mensoj por la sentado kaj la dezirado de la faranto. La korpomenso estas la sola perilo, per kiu la enkorpiĝinta faranto povas funkcii per siaj sensoj. ලා ෆන්ක්සියාඩෝ ඩි ලා කෝර්පොමෙන්සෝ ස්ට්‍රයික් ලිමියාස් අල් ලා සෙන්සොජ්, කජ් ටියාල් අල් ලා නැටුරෝ. පර් ටියෝ, ලා හෝමෝ කොන්සියස් ප්‍රි ලා යුනිවර්සෝ එන් නූර් ෆියානෝමා ඇස්පෙකෝ: ලා මොන්ඩෝ ඩි ටෙම්පෝ, ඩි ඉලුසියොජ්. ටියල්, ක්වාන්කම් ලා ඩිසිප්ලෝ ජෙස් අක්‍රිගාස් ලා ඉන්ටෙලෙක්ටන්, සම්ටෙම්පෙ එවිඩන්ස්, කේ ලි අන්කෝරා ඩිපෙන්ඩස් ඩි සියාජ් සෙන්සොජ්, ඇන්කෝරා ඉම්ප්ලිකිටා එන් ලා නැටුරෝ, නෙ ලිබරිගිටා ඩි ලා නෙක්සෝ ඩි ප්ලූජ් රීක්සිස්ටඩෝජ් එන් හෝමාජ් කෝර්පොජ්. සුමේ, කියොම් අජ්න් ලර්ටාස් ෆැරන්ටෝ කීල් ෆන්ක්සිස්ටෝ ඩි සියා කෝර්පා මැසිනෝ, poi පොවාස් සින් නෙක් ඉසොලිසි නෙක් ලිබෙරීසි ඩි ලා නැටුරෝ, පොවාස් ගජ්නි සයන් නෙක් ප්‍රි සි මෙම් නෙක් ප්‍රියා සියා වේරා මේමෝ, පර් ලා පෙන්සාඩෝ නූර් ඩි සියා කෝර්පෝමස්; tar tiaj subjektoj ĉiam estas misteroj al la inteleko, kaj povas kompreniĝi nur per ĝuste kunordigita funkciado de la korpomenso per la mensoj de sentado kaj dezirado.

නෙ ŝjnas, ke pri la mensoj de sentado kaj de dezirado responseas la Orientaj sistemoj de pensado. Evidentaĵo de tio troviĝas en la kvar libroj de la අෆොරිස්මොජ් ඩි ලා ජෝගෝ (යෝගසත්‍රා) ද පටානාලෝ (පටාජලි), kaj en la diversaj komentaroj pri tiu antikva verko. Patanĝalo verŝajne estas la plej estimata kaj reprezenta el la filozofoj de Hindio. Liaj skribaĵoj estas profundaj. Sed verŝajnas, ke lia vera instkcio estas aŭ perdita aŭ sekretigita; Laar la delikate subtilaj sutroj kiuj portas lian nomon ŝajne vanigas aŭ malebligas la veran celon kiun ili laŭpretende intenciĝas.

ලා ඔරියන්ටා ඉන්ස්ට්‍රූසියෝ, කීල් අලියාජ් ෆිලෝසොෆියොජ්, ටෙමාස් ප්‍රි ලා මිස්ටෙරෝ ඩි ලා කොන්සියා මේමෝ එන් ලා හෝමා කෝර්පෝ, කජ් ප්‍රි ලා මිස්ටෙරෝ ඩි ලා රිලාටෝ ඉන්ටර් ටියූ මේමෝ කජ් සියා කෝර්පෝ, කජ් ලා නැටුරෝ සහ ලා යුනිවර්සෝ එන් ටූටෝ. සෙඩ් ලා හින්ඩාජ් ඉන්ස්ටූක්සිස්ටොජ් නෙ මොන්ට්‍රාස්, කෙ ඉලි ස්කියාස්, කියෝ එස්ටාස් ටියූ කොන්ෂියා මේමෝ - ලා ඇට්මෝ, ලා පිරූනෝ, ලා එන්කෝර්පින්ටා ෆැරන්ටෝ - කීල් ඩිස්ටිංගිටා ඩිස් ලා නැටුරෝ: ෆාරියාස් නෙනියූ ක්ලාරා ඩිස්ටිංගෝ ඉන්ටර් ලා ෆැරන්ටෝ-එන්-ලා-කාජෝ estas el la naturo. Ke ili nek vidas nek parolas pri tiu distingo, evidenceen okazas pro laiverseala miskonceptado aŭ miskomprenado pri la sentado kaj dezirado. Necesas, ke la sentado kaj dezirado nun klariĝu ĉi tie.

Konsidero pri sentado kaj dezirado enkondukas iun el la plej gravaj kaj entenaj subjektoj esprimataj en tiu ĉi libro. බැඳීම් graveco kaj valoro estas ne trotakseblaj. ලා කොම්ප්‍රෙනඩෝ කජ් උසාඩෝ ඩි සෙන්ඩාඩෝ කජ් ඩෙසිරාඩෝ එබල් සිග්නිෆෝස් ලා ටර්නොපන්ක්ටන් එන් ලා ප්‍රෝග්‍රෙසෝ ඩි ලා තනි පුද්ගල කජ් ඩි ලා හෝමාරෝ; tio povas liberigi farantojn de malvera pensado, malveraj kredoj, falsaj celoj, per kiuj ili sin tenis en mallumo. Tio malpruvas malveran kredon longe blinde akcepitan; kredo nun tiel profunde radikita en la pensado de homoj, ke ŝajne neniu konsideris prin pridemandi.

ජෙන් ටියෝ: අල් අයි අජ්න් ඉන්ස්ට්‍රක්සිස් ක්‍රෙඩි, කෙ ලා සෙන්සොජ් ඩි ලා කෝර්පෝ හවාස් ලා නොම්බ්‍රොන් ක්වින්, කජ් කේ සෙන්ඩාඩෝ (ටූඩාඩෝ) එස්ටාස් උනු එල් ලා සෙන්සොජ්. ලා සෙන්සොජ්, කීල් අසර්ටාටාජ් එන් ටියූ ලිබ්‍රෝ, එස්ටාස් නේචරෝජ්, එලේන්ටාජ් එස්ටාඕජ්, කොන්සියාජ් කීල් siaj funkcioj sed neinteligentaj. Ekzistas nur kvar sensoj: vidado, aŭdado, gustumado, and flarado; kaj por ĉiu senso ekzistas organo speciala; sed ne ekzistas organo speciala por sentado, sentar sentado - kvankam ĝi sentadas per la korpo - ne estas de la korpo, ne de la naturo. Esti estas unu el la du aspektoj de la faranto. Ankaŭ bestoj havas sentadon kaj deziradon, sed bestoj estas modifaĵoj de la homo, kiel poste klarigota.

එකම ඔනි දේවාස් පාරෝලි ප්‍රි ඩෙසිරාඩෝ, ලා අලියා ඇස්පෙක්ටෝ ඩි ලා ෆරාන්ටෝ. සෙන්ටඩෝ කජ් ඩෙසිරාඩෝ දේවාස් ĉiam kune konsideriĝi, ĉar ili estas neapartigeblaj; neniu povas ekzisti sen la alia; ili similas la du polusojn de elektra kurento, la du flankojn de monero. Tial tiu ĉi libro uzas la kunmetitan terminon: sentado-kaj-dezirado.

සෙන්ටඩෝ-කජ්-ඩෙසිරාඩෝ ඩි ලා ෆැරන්ටෝ එස්ටාස් ටියූ ඉන්ටෙලිජෙන්ටා පොටෙන්කෝ, පර් කියු මොවියාස් ලා නැටුරෝ කජ් ලා සෙන්සොජ්. Esti estas en la kreema energio ĉie ĉeestanta; sen ĝi ĉesus la tuta vivo. සෙන්ටැඩෝ-කජ්-ඩෙසිරාඩෝ එස්ටාස් ටියූ සෙන්කොමෙන්කා සහ සෙන්ෆිනා ක්‍රීමා ආර්ටෝ, එක් කියු ඔනි අයිජුන් ඇෆෙරෝජන් පර්සෙප්ටාස්, කොන්සෙප්ටාස්, ෆෝමැස්, ක්‍රියාස්, කජ් රෙගස්, peru per la agado de farantoj en homaj korpoi, La ĉ Peru per la grandaj Inteligentecoj. සෙන්ටඩෝ-කජ්-ඩෙසිරාඩෝ එස්ටාස් එන් ලා ටූටෝ ඩි ඉන්ටෙලිගෙන්ටා ඇක්ටිවෙකෝ.

එන් ලා හෝමා කෝර්පෝ, සෙන්ඩාඩෝ-කජ්-ඩෙසිරාඩෝ එස්ටාස් ටියූ කොන්සියා පොටෙන්කෝ, කියු ෆන්ක්සිගාස් ටියුන් ĉi තනි පුද්ගල නටුරෝමාසිනොන්. Neniu el la kvar sensoj - sentas. සෙන්ටාඩෝ, ලා පැසිවා ඇස්පෙක්ටෝ ඩි ලා ෆැරන්ටෝ, එස්ටාස් ටියෝ, කියෝ එන් ලා කෝර්පෝ සෙන්ඩාඩාස්, කියෝ සෙන්ඩාඩාස් ලා කෝර්පොන් කජ් සෙන්ඩාඩාස් ලා ඉම්ප්‍රෙසොජන් ට්‍රාන්ස්ඩොනිටාජ් අල් ලා කෝර්පෝ ඩි ලා ක්වාර් සෙන්සොජ්, කීල් සෙන්සොජොන්. ක්‍රෝම්, ලා ඩිවර්සාජ් ග්‍රඩොජ්, poi පොවාස් පර්සෙප්ටි සුපර්සෙන්සාන් ඉම්ප්‍රෙසොජන්, එක්සම්පල් හුමරෝන්, ඇට්මොස්ෆෙරෝන්, එස්ටොන්ටෙකන් සයන්; Poi povas senti tion, kio pravas, kaj tion, kio malpravas, kaj ĝi povas senti la avertojn de la konscienco. ඩෙසිරාඩෝ, ලා අක්ටිවා ඇස්පෙක්ටෝ, එස්ටාස් ටියූ කොන්සියා පොටෙන්කෝ, කියු මොවාස් ලා කෝර්පොන් අල් ඇටින්ගෝ ඩි සෙලෝ ඩි ෆැරන්ටෝ. La faranto funkciadas samtempe en ambaŭ aspektoj: tiel ĉiu deziro leviĝas el sento, kaj ĉiu sento levas deziron.

Vi faras gravan paŝon en la vojo al sciado de la konscia mem en la korpo, kiam vi pripensos pri vi mem kiel la inteligenta sentado, kiu ĉeestas tra via vola navosistemo, distingita disde la korpo en kiu vi sentadas, kaj samtempe සැන්ගෝ, කියෝ ටමෙන් නෙ එස්ටාස් ලා සැන්ගෝ හරහා ඩි ඩෙසිරාඩෝ ෆෝටේ ෆ්ලැන්ටා ට්‍රා. සෙන්ටඩෝ-කජ්-ඩෙසිරාඩෝ සින්ටෙසු ලා ක්වාර් සෙන්සොජන්. කොම්ප්‍රෙනඩෝ ප්‍රි ලා රෝලෝ සහ ෆන්ක්සියෝ ඩි සෙන්ඩාඩෝ-කජ්-ඩෙසිරාඩෝ එස්ටාස් ලා කොමෙන්කෝ ඩි වෙටුරාඩෝ සඳහා ඩි ටියූජ් ක්‍රෙඩෝජ්, කියුජ් ඩම් මල්ටාජ් එපෝකොජ් කාසිස් කේ ලා ෆැරන්ටොජ් එන් හෝමොජ් සින් ප්‍රිපෙන්සු නූර් මෝර්ටෙමූලෝජන්. පර් ටියූ කොම්ප්‍රෙනඩෝ ප්‍රි සෙන්ඩාඩෝ-කජ්-ඩෙසිරාඩෝ එන් ලා හෝමෝ, ඔනි පොවාස් ඩැරිගි ලා ෆිලෝසොෆියොන් ඩි හින්ඩියෝ කුන් නෝවා අපරෙසෝ.

 

ලා ඔරියන්ටා ඉන්ස්ටියුසියෝ රෙකෝනාස් ටියුන් ෆැක්ටන්, කේ පෝර් අටිංගි සයන් ප්‍රයි ලා කොන්සියා මේමෝ එන් ලා කෝර්පෝ, එක් දේවාස් ලයිබෙරී ඩිස්ඩේ ලා ඉලුසියෝජ් ඩි ලා සෙන්සොජ්, කජ් ඩිස්ඩේ ලා මැල්වෙරා පෙන්සාඩෝ කජ් ලා ෆල්සා ඇගඩෝ, කියුජ් රෙසුල්ජියා ඩි ප්‍රෝජි. Sed tio ne transcendas la Universityalan miskoncepton, ke sentado estas unu el la sensoj de la korpo. කොන්ට්රේස්, ලා ඉන්ස්ටූක්සිස්ටොජ් ඩෙක්ලරාස්, කෙ ටුඩාඩෝ ඒ සෙන්ඩාඩෝ එස්ටාස් ක්විනා සෙන්සෝ; ke dezirado estas ankaŭ de la korpo; kaj ke kaj sentado kaj dezirado estas aferoj de la naturo en la korpo. ලා ටියූ හිපොටෙසෝ, ඔනි තර්ක, කෙ ලා puruŝo, aŭ atmo—La enkorpiĝinta faranto, sentado-kaj-dezirado - devas tute subpremi la sentadon, kaj devas entute detrui, “tute mortigi,” la deziradon.

එන් ලා ලුමෝ ඩි ටියෝ, කියෝ ටයි ටයි මොන්ට්‍රිසිස් ප්‍රි සෙන්ඩාඩෝ-කජ්-ඩෙසිරාඩෝ, අජ්නාස් කේ ලා ඉන්ස්ටියුසියෝ ඩි ලා ඔරියන්ටෝ කොන්සිලස් අයන නීබ්ලාන්. La nedetruebla senmorta mem en la korpo ne povas sin detrui. සේ එබ්ලස් ලා හෝමා කෝර්පෝ ප්ලූ විවාඩි සෙන් සෙන්ඩාඩෝ-කජ්-ඩෙසිරාඩෝ, ලා කෝර්පෝ එස්ටස් නූර් සෙන්සෙන්ටා ස්පිරෝමෙකනිස්මෝ.

ක්‍රොම් සියා මිස්කොම්ප්‍රෙනඩෝ ප්‍රි සෙන්ඩාඩෝ-කජ්-ඩෙසිරාඩෝ, ලා හින්ඩාජ් ඉන්ස්ටූක්සිස්ටොජ් ෆරාස් නෙනියුන් ඉන්ඩිකොන්, කෙ ඉලි ඉම් හැවිස් සයන් ඒ කොම්ප්‍රෙනොන් ප්‍රයි ලා ට්‍රයූනුවා මේමෝ. En la neklarigita aserto: “ci estas tio,” oni devas supozi, ke la “ci” adresata estas la atmo, la puruŝo - la individualua enkorpiĝinta memo; kaj ke la “tio” kun kiu la “ci” tiel identiĝas estas la විශ්වාලෝ මේමෝ, බ්‍රහ්මෝ. නෙ ෆාරියාස් ඩිස්ටිංගෝ ඉන්ටර් ලා ෆැරන්ටෝ කජ් ලා කෝර්පෝ; simile ekzistas korelativa nefaro, distingi inter la විශ්වාල බ්‍රහ්මෝ කජ් ලා විශ්ව නටුරෝ. පර් ලා ඩොක්ට්‍රිනෝ ඩි යුනිවර්සලා බ්‍රාහ්මෝ කීල් ෆොන්ටෝ සහ ෆිනෝ ඩි ෂියූජ් එන්කෝර්පිසින්ටාජ් තනි පුද්ගල මතක සටහන්, නෙටක්සෙබ්ලාජ් මිලියොනොජ් ඩා ෆැරන්ටොජ් එස්ටාස් ටෙනටාජ් එන් නෙසියෝ ප්‍රියා සියාජ් වේරාජ් මේමොජ්; kaj krome atendas, eĉ aspiras, perdi en laiverseala Brahmo tion, kio estas la plej kara estaĵo, kion iu ajn povas havi: sian propran identecon, sian propran individuan grandan Memon, inter aliaj individuaj senmortaj Memoj.

ක්වාන්කම් එස්ටාස් ක්ලෙයාර්, කේ ලා ඔරියන්ටා ෆිලෝසොෆියෝ ඉමාස් ටෙනි ලා ෆැරන්ටන් ලිගිටාන් අල් ලා නැටුරොන්, කජ් එන් නෙසියෝ ප්‍රියා සියා වෙරා මේමෝ, අජ්නාස් සෙන්රෙසෝන් කජ් සෙන්ප්‍රොබබල්, කේ ටියූජ් ඉන්ස්ටොක්සියෝ කොන්සෙප්ටියස් එන් නෙස්සියෝ; ke ili disvastiĝus kun la intenco teni homojn for de la vero kaj tiel en subpremado. Anstataŭe, estas tre probable, ke la ekzistantaj formoj, kiel ajn antikvaj ili estas, estas nur spuraj restaĵoj de multe pli malnova sistemo, kiu devenis de civilizo malaperinta kaj prekaŭ forgesita: instlciom veiu; kiu kredeble rekonis sentadon-kaj-deziradon kiel la senmorta faranto-en-la-korpo; kiu montris al la faranto la vojon al sciado pri sia vera Memo. ලා ĝeneralaj trajtoj de la ekzistantaj formoj sugestas tian probablecon; kaj ke en la kurso de la epokoj, la Origina instucio nepercepteble cedis al la doktrino de විශ්වාල බ්‍රහ්මෝ කජ් ලා පැරඩොක්සාජ් ඩොක්ට්‍රිනොජ්, කියුජ් ෆෝපෙලස් ලා සෙන්මෝර්ටන් සෙන්ඩඩොන්-කජ්-ඩෙසිරඩොන් කීල් අයියෝ මැලප්‍රොබින්ඩා.

Ekzistas trezoro ne tute kaŝita: ලා බගවාඩ්ගිටෝ (භගවත්ගත්ත), la plej kara el la juveloj de Hindio. පෝර් හින්ඩියෝ, ටියෝ එස්ටා ලා පර්ලෝ නෙටක්සෙබ්ලා. La veraĵoj parolitaj de Kriŝno al Arjuno estas sublimaj, belegaj, kaj iam dŭraj. සෙඩ් ලා මැල්ප්‍රොක්සිමා හිස්ටෝරියා ආවර්තිතා, එන් කියු ලා ඩ්‍රාමෝ ඔකාසාස් කජ් වොල්වියාස්, කජ් ලා ඇන්ටික්වාජ් වෙදජ් ඩොක්ට්‍රිනොජ් එන් කියුජ් ĝ ඉයාජ් වෙරාජොජ් එස්ටාස් වලිටාජ් කජ් අබ්කුරිගිටාජ්, ට්‍රෝ මැල්ෆසිලිගස්, කේ නයි කොම්ප්‍රස් ටියොන්; kiel ili interrilatas; kio estas la ofico de ĉiu al la alia, enu en ĉu ekster la korpo. ලා ඉන්ස්ටූක්සියෝ එන් ටියූජ් ප්‍රව් හොනරාටාජ් වර්සොජ් එස්ටාස් ප්ලෙනා ඩා සිග්නිෆෝ, කජ් පොවස් එස්ටී ට්‍රෙ වොලෝරා. Sed ĝi tiom miksiĝas kun ombriĝas de arkaika teologio kaj Religiaj doktrinoj, ke ia signifo estas prekaŭ tute kaŝita, kaj ia vera valoro estas lae malaprezata.

Pro la ererala manko de klareco en la Orienta filozofio, kaj la fakto, ke ĝi ŝajnas esti sin-kontraŭdira kiel gvidilo al sciado pri onia mem en la korpo kaj pri onia vera Memo, la antikva ŝ ede ede ede ඔනි රිවෙනස් අල් ලා ඔක්සිඩෙන්ඩෝ.

 

ප්‍රි ලා ක්‍රිස්ටනිස්මෝ: ලා එෆෙක්ටිවාජ් ඔරිජිනොජ් කජ් හිස්ටෝරියෝ ඩි ලා ක්‍රිස්ටනිස්මෝ එස්ටාස් අබ්කුරාජ්. ග්‍රැන්ඩෙගා සාහිත්‍යකරු ක්‍රෙස්කිස් එල් ලා ජාර්සෙන්ටොජ් ඩි පෙන්ඩෝ ක්ලැරිගි ලා ඉන්ස්ටොක්සියොජන්, ඒ ටියූජ්න්, කියුජ් ඔනි ඔරිජින් ඉන්ටෙන්සිස්. ඩි ලා ප්ලෙජ් ෆ්‍රූජ් ටෙම්පොජ් එක්සිස්ටිස් මල්ටේ ඩා ඉන්ස්ටියුරෝ ඩි ඩොක්ට්‍රිනෝ; sed neniuj skribaĵoj devenis, kiuj montris scion de tio, kion oni originine intencis kaj instrukiis en la komenco.

ලා පැරබොලොජ් කජ් පැරොලොජ් ලා එවැන්ජලියොජ් montras grandecon, simplecon, kaj veron. ටමෙන් ඊ ටියූජ්, අල් කියුජ් ලා නෝවා මෙසාඕ කොමෙන්ස් ඩොනිස්, ŝajne ne komprenis ĝin. ලා ලිබ්‍රොජ් එස්ටාස් රෙක්ටාජ්, නෙ ඉන්ටෙන්කාටාජ් මිස්කොන්ඩුකාඩි; sed samtempe ili asertas, ke ekzistas interna signifo kiu estas por la elektitoj; sekreta signifo destinita ne por ĉiuj, sed por “tiu ajn, kiu kredos.” Certe, la libroj estas plenaj da misteroj; kaj oni devas supozi, ke ili kaŝas misteron konatan al malmultaj inicitoj. ලා පැට්රෝ, ලා ෆිලෝ, ලා සන්ක්ටා ස්පිරිටෝ: ටියූජ් එස්ටාස් මිස්ටරොජ්. මිස්ටරොජ් එස්ටාස් අන්කා ලා සෙන්මකුල කොන්සිපිනෝ කජ් ලා නස්කිඕ කජ් විවෝ ඩි ජෙසුවෝ; එකම ලියාජ් කෘකුමෝ, මෝටෝ, කජ් රිලීවෝ. මිස්ටරොජ් සෙන්ඩියුබ් එස්ටාස් පැරඩිසෝ කජ් ඉන්ෆෙරෝ, කජ් ලා ඩයබ්ලෝ, කජ් ලා රෙග්නෝ ඩි ඩියෝ; Apar apenaŭ probablas, ke oni intencis, ke oni komprenu tiujn subjektojn laŭ la sensoj, sed anstataŭe kiel simboloj. ක්‍රෝම්, ට්‍රා ලා ලිබ්‍රොජ් එක්සිස්ටාස් ෆ්‍රසෝජ් කජ් ටර්මිනොජ්, කියුජ් ක්ලාරේ ඔනි නෙ කොම්ප්‍රෙනු ලාවෝර්ට්, සෙඩ් ඇන්ස්ටාටේ එන් මිස්ටිකා සෙන්කෝ; kaj aliaj klare povus havi signifon nur por elektitaj grupoj. ක්‍රෝම්, නෙ එස්ටාස් රේසි සුපොසි, කේ ඔනි නෙ පොවස් පාරෝලි ප්‍රි ලා පැරබොලොජ් කජ් මිරකොලොජ් කීල් ෆක්ටාජ් වෙරාජොජ්. Ĉie misteroj - sed nenie malkaŝiĝas la misteroj. Kio estas ĉio ĉi da misteroj?

ලා ට්‍රේ එවිඩෙන්ටා සෙලෝ ඩි ලා එවැන්ජලියොජ් estas instrocii la komprenadon kaj vivadon de interna vivo; interna vivo, kiu regenerus la homan korpon kaj tiel konkerus la morton, restaŭrante la fizikan korpon al eterna vivo, la stato de kiu oni laŭdire falis ĝ ia “falo” estante “la origina peko, devatespera. instuciciado, kiu klarigus ĝuste tion, kiel oni vivu tian Internan vivon: kiel oni povus, per tia farado, atingi la scion pri onia vera Memo. ලා එක්සිස්ටන් ඩි ටියා සේක්‍රෙටා ඉන්ස්ටියුසියෝ සුගෙස්ටාස් ලා ෆ්‍රූජ් ක්‍රිස්ටනාජ් ස්ක්‍රිබාජොජ් පර් රීෆරෙන්කොජ් අල් සේක්‍රෙටොජ් කජ් මිස්ටරොජ් ක්‍රෝම් ŝ අජ්නාස් එවිඩෙන්, කෙ ලා පැරබොලොජ් එස්ටාස් ඇලෙගොරියෝජ්, සිමිලාජොජ්: සිම්ප්ලාජ් රකොන්ටොජ් කජ් පැරොලොෆිගුරොජ්, කියුජ් සර්වාස් කීල් වෙහික්ලොජ් පෝර් ට්‍රාන්ස්ඩෝනි නෙ නූර් මොරජන් එක්සෙම්ප්ලොජ් කජ් එටිකාජ්න් ඉන්ටර්කියාජෝජ් සර්ජ් ඉන්ටර්කානාජ් ටමෙන්, ලා එවැන්ජලියොජ්, kiel ili nuntempe ekzistas, malhavas tiujn ligojn, kiujn oni bezonus por formuli sistemon; tio, kio devenas al ni ne sufiĉas. කජ්, ප්‍රි ලා මිස්ටෙරොජ්, එන් කියුජ් ටියාජ් ඉන්ස්ටොක්සියෝජ් ලාසුපොසේ කාෂිස්, නෙනියූ කොනාටා ඔලෝසිලෝ අŭ කොඩෝ අල් නි ඩොනිස්, පර් කියු නි ඉලින් මැලෝලෝසස් ක්ලාරිගස්.

ලා ප්ලෙජ් කපබ්ලා කජ් සෙන්ඩූබා ක්ලැරිගිස්ටෝ ඩි ලා ෆ්‍රූජ් ඩොක්ට්‍රිනොජ්, කියුන් නි කෝනාස්, එස්ටාස් පැලෝ. ලී ඉන්ටෙන්සිස්, කෙ ලා ෆ්‍රසෝජ්, කියුජ්න් ලි උසිස්, ක්ලාරිගස් ලියාන් සිග්නිෆොන් අල් ටියූජ්, අල් කියුජ් ඉලි ඇඩ්‍රෙසියාස්; sed liajn skribaĵojn nun oni devas interpti laŭ la nuna tempo. “ලා උනුවා එපිස්ටෝලෝ ඩි පැලෝ අල් ලා කොරින්ටනොජ්,” ලා ඩෙක්විනා ĉapitro, aludas kaj memoryorigas certajn instkciojn; certajn difinitajn instkciojn pri la vivado de interna vivo. සෙඩ් ඔනි දේවාස් සුපොසි, කේ ටියූජ් ඉන්ස්ටොක්සියොජ් අ නෙ ෆික්සිස් ස්ක්‍රිබයිට් - කියෝ ŝajnas kompreble - aŭ cetere ke tiuj instrucioj ellasiĝis el la skribaĵoj kiuj herediĝis. ඉයුඕකේස්, “ලා වොජෝ” නෙ එස්ටාස් මොන්ට්‍රාටා.

Kial tiujn veraĵojn oni donadas en formo de misteroj? එබල් ලා කාසෝ එස්ටාස්, කෙ ලා ලෙනොජ් ඩි ටියු ආවර්තිතා මැල්පර්මෙසිස් ලා ඩිස්වාස්ටිගොන් ඩි නොවාජ් ඩොක්ට්‍රිනොජ්. ලා සර්කියුලිගාඩෝ ඩි ස්ට්‍රැන්ගා ඉන්ස්ටොක්සියෝ ඒ ඩොක්ට්‍රිනෝ එබල් එස්ටස් පූනෙබ්ලා මෝටිගෝ. ෆක්ටේ ලා ලෙජෙන්ඩෝ එස්ටාස්, කේ ජෙසුවෝ සුෆෙරිස් මෝටිගොන් පර් ක්‍රුකුමෝ ප්‍රෝ සියා ඉන්ස්ටොක්සියෝ ප්‍රි ලා වෙරෝ කජ් ලා වොජෝ කජ් ලා විවෝ.

Sed nuntempe, onidire, ekzistas libreco de parolado: oni rajtas aserti sen timo de mortigo tion, kion oni kredas pri la misteroj de la vivo. ටියොන්, කියොන් අයි අජ්න් අදහස් aŭ scias pri la konstitucio kaj funkciado de la homa korpo, kaj de la konscia mem en ĝi loĝanta, la veron aŭ opinioniojn kiujn oni eble havas pri la rilato inter la enkorpiĝinta memo kaj vojo al sciado i tiujn oni ne devas kaŝi, nuntempe, en vortoj misteraj postulantaj ŝlosilon aŭ kodon por ilin kompreni. එන් ලා මොඩර්නා ටෙම්පෝ, අයිජ් “අළුඩෝජ්” කජ් “අන්ධයිගිලොජ්,” අයිජ් “සේක්‍රෙටොජ්” කජ් “ඉනිසියොජ්,” එන් ස්පෙෂියලා මිස්ටෙරා ලින්ග්වෝ, එස්ටූ එවිඩෙන්ටොජ් ඩි නෙස්සියෝ, ඊගොයිස්මෝ, අ නාසිගා කොමර්සිස්මෝ.

මැල්ග්‍රාස් එරරොජ් කජ් ඩිවයිඩොජ් කජ් සෙක්ටෙමෙකෝ; malgraŭ granda variado de interrettoj pri siaj misikaj doktrinoj, la Kristanismo disvastiĝis en ĉiujn partojn de la mondo. Eble pli ol iu ajn alia Religio, iaiaj instkcioj helpis ŝanĝi la mondon. දේවාස් එක්සිස්ටි වෙරාජොජ් එන් ලා ඉන්ස්ටොක්සියෝජ්, කීල් අජ්න් ඉලි කෂිස්, කියුජ් ඩම් ප්‍රෙස්කා ඩුමිල් ජරොජ් එටෙන්ඩිසිස් එන් හෝමාජ් කොරෝජන් කජ් වේකිස් එන් ඉලි ලා හියුමනෙකොන්.

 

Ĉiamdaŭraj veraĵoj estas imanentaj en la Homaro, en ti Homaro, kiu estas la tuta aro da ĉiuj la farantoj en homaj korpoj. Tiujn veraĵojn oni povas nek subpremi nek tute forgesi. En iu ajn epoko, en iu ajn filozofio aŭ Religio, la veraĵoj aperados kaj reaperados, en kiuj ajn ŝanĝiĝantaj formoj.

Unu formo, en kiu certaj el tiuj vei veraĵoj esprimiĝas, estas la Framasonismo. ලා ෆ්‍රමසොනා ඕර්ඩෙනෝ එස්ටාස් ටියොම් ආනා, කියොම් ලා හෝමාරෝ. Ĝiaj instrocioj havas grandan valoron; fakte multe pli grandan ol aprezas la Framasonoj, kiuj ilin gardas. ලා ඕර්ඩෙනෝ කෝර්සර්විස් ඇන්ටික්වාජ්න් පෙකොජ්න් ඩි සෙන්ප්‍රෙසාජ් ඉන්ෆොමෝජ් ප්‍රි ලා රෙකොන්ස්ට්‍රුවාඩෝ ඩි ඉයම් ඩයාරා කෝර්පෝ පෝර් අයි, කියු එස්ටාස් කොන්සි සෙන්මෝර්ටා. Centia centra misterodramo temas pri la rekonstruo de templo detruita. Tio estas tre signifa. ලා ටෙම්ප්ලෝ එස්ටාස් සිම්බොලෝ ඩි හෝමා කෝර්පෝ, කියුන් ලා හෝමෝ දේවාස් රෙකොන්ස්ට්‍රුයි, රෙජෙනේරි, අල් ෆිසිකා කෝර්පෝ, කියු එස්ටොස් එටර්නා, ෂියාම් ඩාරා; korpo kiu estos taŭga loĝejo por la tiam konscie senmorta faranto. “ලා වෝර්ටෝ” කියු එස්ටාස් “පර්ඩිටා” එස්ටාස් ලා ෆැරන්ටෝ, පර්ඩිටා එන් සියා හෝමා කෝර්පෝ - ලා රූයිනොජ් ඩි ඉයාම් ග්‍රෑන්ඩ් ටෙම්ප්ලෝ; sed kiu sin trovos dum la korpo regeneriĝas kaj la faranto ĝin ekregas.

 

ටියූ ĉi ලිබ්‍රෝ අල් වී වෙනිගස් ප්ලී ඩා ලුමෝ, ප්ලී ඩා ලුමෝ අල් පෙන්සාඩෝ හරහා; Lumo por trovi vian “Vojon” tra la vivo. ලා ලුමෝ කියු වෙනස් ටමෙන් නෙ එස්ටාස් ලුමෝ ඩි ලා නැටුරෝ; Esti estas nova Lumo; nova ĉar, kvankam ĝi estis kaj estas ĉe vi, vi ĝin ne konas. එන් ටියූජි පැජොජ් නොමියාස් ලා කොන්සියා ලුමෝ ඉන්ටර්නා; Esti estas tiu Lumo kiu povas montri al vi afterojn kiel ili estas, la Lumon de la Inteligenteco al kiu vi rilatas. Pro la ĉeesto de tiu Li Lumo, vi povas pensadi en la kreado de pensoj; pensoj por vin ligi al objektoj de la naturo, aŭ por vin liberigi disde objektoj de la naturo, laŭ via elekto kaj volo. Vera pensado estas la neŝanŝiĝema tenado kaj koncentrado de la Konscia Lumo interna sur la subjekton de la pensado. පෙන්සාඩෝ හරහා, vi faradas vian destinon. Prava pensado estas la vojo al scio pri vi mem. ටියෝ, කියෝ පොවාස් මොන්ට්‍රි අල් වී ලා වොජොන්, කජ් කියෝ පොවාස් වින් කොන්ඩුකි එන් වොජෝ, එස්ටාස් ලා ලුමෝ ඩි ලා ඉන්ටෙලිගෙන්ටෙකෝ, ලා කොන්සියා ලුමෝ ඉන්ටර්නා. En postaj itapitroj, oni eksplikas, kiel tiu Li Lumo estu uzata por havi pli da Lumo.

ලා ලිබ්‍රෝ මොන්ට්‍රාස්, කේ පෙන්සොජ් එස්ටාස් රාලාඕජ්, රීලාජ් එස්ටාඕජ්. ලා සොලාජ් රීලාජොජ්, කියුජ්න් ක්‍රියාස් ලා හෝමෝ, එස්ටාස් සියාජ් පෙන්සොජ්. ලා ලිබ්‍රෝ මොන්ට්‍රාස් ලා මෙන්සාන් ක්‍රියාපටිපාටිය, එක් කියුජ් ක්‍රෙයාස් පෙන්සොජ්; kaj ke multe da pensoj plu longe daŭras ol la korpo aŭ cerbo, per kiuj ili kreiĝas. Ĝi මොන්ට්‍රාස්, කෙ ලා පෙන්සොජ්, කියුජ් හෝමෝ පෙන්සාස්, එස්ටාස් ලා පොටෙන්කොජ්, ලා ප්ලැනොජ්, ලා ඩෙසෙග්නොජ්, ලා මොඩෙලොජ්, එල් කියුජ් ලි කොන්ස්ට්‍රුවාඩාස් ලා පැල්පෙබ්ලාජ් මැටීරියාජොන්, පර් කියුජ් ලි ŝanĝadis ලා ෆැකොන් ඩි ලා නියුරෝ, කජ් ලියා ශිෂ්ටාචාරය. පෙන්සොජ් එස්ටාස් ටියූජ් අයිඩියොජ් අ ෆෝමෝජ්, එල් කියුජ් කජ් සුර් කියුජ්, ශිෂ් iz ාචාරී කොන්ස්ට්රූයාස්, සබ්ටීනියාස්, කජ් ඩෙට්‍රූයාස්. ලා ලිබ්‍රෝ ක්ලැරිගස්, කීල් ලා නෙවිඩටාජ් පෙන්සොජ් ඩි ලා හෝමාරෝ එක්ස්ටීරියාස්, කීල් ලා ඇගෝජ් කජ් ඕබ්ජෙක්ටොජ් කජ් ඉන්වෙන්ටොජ් ඩි සියා තනි පුද්ගල කජ් කොලෙක්ටිවා විවෝ, ක්‍රේන්ටේ සියාන් ඩෙස්ටිනොන් එන් වීවෝ පෝස්ට් වීවෝ සර් ලා ටෙරෝ. Sed i montras ankaŭ, kiel la homo povas lerni pensi sen krei pensojn, kaj tiel regi sian propran destinon.

 

ලා වෝර්ටෝ menso, kiel kutime uzata, estas la ion-inkluda termino, kion one aplikas al iaiaj specoj de pensado, sendistinge. ඔනි ĝenerale supozas, ke la homo havas nur unu menson. Efektive tri malsamajn kaj distingitajn mensojn, tio estas, tri manierojn por pensi per la Konscia Lumo, uzas la enkorpiĝinta faranto. Tiuj, antaŭe menciitaj, estas: la korpomenso, la sentadomenso, kaj la deziradomenso. මෙන්සෝ එස්ටා ලා ෆන්කියාඩෝ ඩි ඉන්ටෙලිගෙන්ටෝ-මැටීරියෝ. මෙන්සෝ ටියල් නෙ ෆන්කියාස් සෙන්ඩෙපෙන්ඩෙ ඩි ලා ෆැරන්ටෝ. ලා ෆන්ක්සියාඩෝ ඩි අයි එල් එල් ට්‍රයි මෙන්සොජ් ඩිපෙන්ඩස් ඩි ලා එන්කෝර්පිසින්ටා සෙන්ඩාඩෝ-කජ්-ඩෙසිරාඩෝ, ලා ෆැරන්ටෝ.

ලා කෝර්පොමෙන්සෝ එස්ටාස් ටියෝ, කියොන් ඔනි ඕඩිනාරේ ප්‍රිපරෝලාස් කීල් ලා මෙන්සෝ, අ ලා ඉන්ටෙලෙක්ටෝ. Esti estas la funkciado de sentado-kaj-dezirado kiel la movanto de la fizika naturo, kiel la funkciisto de la homa korpomaŝino, kaj tial ĉi tie nomiĝas la korpomenso. Esti estas la sola menso, kiu Ohioiĝis al kaj agadas laŭ la fazoj de kaj per la sensoj de la korpo. ටියල් esti එස්ටාස් ලා ඉන්ස්ටූමන්ටෝ, පර් කියු ලා ෆැරන්ටෝ කොන්සියස් ප්‍රි කජ් පොවාස් අගාඩි අල් කජ් එන් කජ් පර් ලා මැටීරියෝ ඩි ලා ෆිසිකා මොන්ඩෝ.

ලා සෙන්ඩඩොමෙන්සෝ කජ් ලා ඩෙසිරාඩොමෙන්සෝ එස්ටාස් ලා ෆන්කියාඩෝ ඩි සෙන්ඩාඩෝ කජ් ඩි ඩෙසිරාඩෝ, නෙක් රෙස්පෙක්ටැන්ටේ නෙක් ලිගයිට් කුන් ලා ෆිසිකා මොන්ඩෝ. Tiuj du mensoj estas preskaŭ tute mergitaj en kaj regataj kaj subigitaj de la korpomenso. Tial prekaŭ iom da la homa pensado fariĝis konformi al al pensado de la korpomenso, kio ligas la faranton al la naturo kaj evitigas, ke ĝi sin pripensu kiel io distingita disde la korpo.

 

Tio, kion oni numtempe nomas psikologio, ne estas scienco. ලා මෝඩර්නා psikologio difiniĝas kiel la scienco pri la homa kondukado. ඔනි දේවාස් සුපොසි, කේ ටියෝ සිග්නිෆස් කේ එස්ටාස් ලා ස්කියන්කෝ ප්‍රයි ඉම්ප්‍රෙසොජ් ඩි ඕබ්ජෙක්ටොජ් කජ් ෆෝටෝජ් ඩි ලා නැටුරෝ, කියුජ් ෆාරියාස් පර් ලා සෙන්සොජ් සුර් ලා හොමන් මෙකනිස්මන්, කජ් ලා ප්‍රතිචාරෝඩා ඩි ලා හෝමා මෙකනිස්මෝ අල් ලා ඉම්ප්‍රෙටොජ් Sed tio ne estas psikologio.

Ne povas ekzisti ia ajn psikologio kiel scienco, ĝis ekzistas ia komprenado pri tio, kio estas la psiko, kaj kio estas la menso; kaj ekscio pri la pensoprocedoj, pri la funkciomanieroj de la menso, kaj pri la kaŭzoj kaj resultoj de ia funkciado. Psikologoj konfesas, ke ili ne scias, kio estas tiuj aferoj. Antaŭ ol psikologio povas estiĝi vera scienco, devas ekzisti ia komprenado pri la interrilata funkciado de la tri mensoj de la faranto. Tio estas la fundamento, sur kiun oni povas evoluigi veran sciencon pri la menso kaj pri homaj rilatoj. එන් ටියූජි පැජොජ් මොන්ට්‍රියාස්, කීල් ලා සෙන්ඩෝඩෝ කජ් ඩෙසිරාඩෝ රෙක්ටේ රිලාටාස් අල් ලා සෙක්සොජ්, ක්ලැරිගන්ටේ කේ එන් වීරෝ, ලා සෙන්ඩාඩෝ-ඇස්පෙක්ටන් ඩොමිනස් ලා ඩෙසිරාඩෝ, කජ් කේ එන් විරිනෝ, ලා ඩෙසිරාඩෝ-ඇස්පෙක්ටන් ඩොමිනාස් ලා සෙන්ඩාඩෝ; kaj ke en ĉiu homo, la funkciado de la nun domina korpomenso pli agordiĝas al iu aŭ alia el tiuj, laŭ la sekso de la korpo en kiu ili funkciadas; kaj plue montriĝas, ke iuj homaj rilatoj dependas de la funkciado de la korpomensoj de viroj kaj virinoj en siaj recrokaj rilatoj.

Modernaj psikologoj preferas ne uzi la vorton “animo”, kvankam ĝi ĝenerale uziĝas en la angla lingvo dum multaj jarcentoj. ලා කෞසෝ ඩි ටියෝ එස්ටාස්, කෙ ĉ ියෝ, කියෝ ඩිරියාස් ප්‍රියෝ ටියෝ, කියෝ එස්ටාස් ලා ඇනිමෝ ඒ ŭ කියොන් fai ෆරාස්, අ ලා ලා සෙලෝ කියුන් සර්විස්, එස්ටීස් ට්‍රෝ මැල්ක්ලෙයාර්, ට්‍රෝ ඩුබින්ඩේ කජ් කොන්ෆුස්, පෝර් ප්‍රවිගි ලා සයන්කූ ස්ටූඩොන් ප්‍රි ටියොන්. Anstataŭe, la psikologoj tial prenis kiel subjekton de sia studado la homan bestomaŝinon kaj ian kondutadon. Delonge oni tamen ĝenerale komprenas and akordas, ke la homo konsistas el “korpo, animo, kaj spirito.” Neniu dubas, ke la korpo estas besta organismo; sed pri spirito kaj animo ekzistadis multe da necerteco kaj konjektado. ප්‍රි ටියූජ් සබ්ජෙක්ටොජ්, ටියූ ලිබ්‍රෝ එක්ස්ප්ලිකස්.

ලා ලිබ්‍රෝ මොන්ට්‍රාස්, කෙ ලා විවන්ටා ඇනිමෝ එස්ටාස් එෆෙක්ටිවා කජ් රීලා ෆැක්ටෝ. Moi montras, ke ia celo kaj funkciado estas gravaj en la planoiverseala, kaj ke esti estas nedetruebla. ක්ලාරියාස් කෙ ටියෝ, කියෝ නොමිස් ලා ඇනිමෝ, එස්ටාස් සොබාදහම, මූලද්‍රව්‍ය, ඊරෝ ඩි මූලද්‍රව්‍ය; kaj ke tiu konscia sed neinteligenta ento estas la plej progresinta el ĉiuj el la natureroj en la konstitucio de la korpo: esti estas la plej aĝa elementa unuo en la korpa Organo, progresinte al tiu funkcio post longa motiog konsistigas la naturon. Tiel estante la sumo de moiuj la leĝoj de la naturo, tiu ĉi ero kvalifikiĝas agadi kiel la aŭtomata ĝenerala direktisto de la naturo en la homa korpomekanismo; pro tio, ĝi servas la senmortan faranton dum ĉiuj ĝiaj reekzistadoj, per la perioda konstruado de nova karna korpo, en kiun venu la faranto; kaj la subtenado kaj riparado de tiu korpo por la tuto de tiu tempe, kion postulas la faranto, kion fiksas la pensado de la faranto.

Tiu ero nomiĝas la spiroformo. ලා අක්ටිවා ඇස්පෙක්ටෝ ඩි ලා ස්පිරෝෆෝමෝ එස්ටාස් ලා ස්පිරාඩෝ; ලා ස්පිරාඩෝ එස්ටාස් ලා විවෝ, ලා ස්පිරිටෝ, ඩි ලා කෝර්පෝ; Trai trapenetras la tutan strukturon. ලා අලියා ඇස්පෙක්ටෝ ඩි ලා ස්පිරෝෆෝමෝ, ලා පැසිවා ඇස්පෙක්ටෝ, එස්ටාස් ලා ෆෝමෝ ඒ මොඩෙලෝ, ලා ප්ලැනෝ, ලා මෝල්ඩිලෝ, ලා කියු ලා ෆිසිකා ස්ට්‍රක්ටුරෝ එල්කොන්ස්ට්‍රූයාස් එන් වීඩිබ්ලාන්, ටුසෙබ්ලාන් එක්සිස්ටන්, පර් ලා ඇගඩෝ ඩි ලා ස්පිරාඩෝ. Tiel la du aspektoj de la spiroformo resprezentas la vivon kaj la formon, per kiuj strukturo ekzistas.

ඩූ ලා අසර්ටන්, කෙ ලා හෝමෝ කොන්සිස්ටාස් එල් කෝර්පෝ, ඇනිමෝ, කජ් ස්පිරිටෝ, ඔනි පොවාස් ටියල් කොම්ප්‍රෙනි, කේ අයි හවාස් ටියුන් සිග්නිෆොන්, කෙ ලා ෆිසිකා කෝර්පෝ ෆාරියාස් එල් මල්සුබ්ටිලා මැටීරියෝ; ke la spritio estas la vivo de le korpo, la vivanta spiro, la spiro de la vivo; kaj ke la animo estas la interna formo, la neperepova modlo, de la videbla strukturo; kaj tial la vivanta animo estas la iama spiroformo, kio formas, subtenadas, kaj rekonstruadas la karnan korpon de la homo.

ලා ස්පිරෝෆෝමෝ, එන් සර්ටාජ් ෆසොජ් ඩි සියා ෆන්ක්සියාඩෝ, ඉන්ක්ලූසිවාස් ටියොන්, කියොන් ලා සයිකොලොජියෝ නොමිස් ලා සබ්කොන්ෂියා මෙන්සෝ, කජ් ලා නෙකොන්සියෝ. Administrationi පරිපාලක ලා සෙන්වොලන් නර්වොසිස්ටෙමොන්. එන් ටියූ funi ෆන්ක්සියාඩෝ, funi funkciadas laŭ la impresoj ricevitaj de la naturo. Ani ankau efektivigas la volajn moviĝojn de la korpo, laŭ la direktado de la pensado de la faranto-en-la-korpo. Tiel funi funkciadas kiel bufro inter la naturo kaj la senmorta veturanto en la korpo; aŭtomato blinde responseanta al la efikoj de objektoj kaj fortoj de la naturo, kaj al la pensado de la faranto.

පෙන්පඩෝ හරහා කෝර්පෝ ස්ට්‍රයික් එස්ටාස් ලා රෙසුල්ටෝ ඩි හරහා. Kion ajn ĝi montras de saneco aŭ malsaneco, tion vi faradas per via pensado kaj sentado kaj dezirado. නූනා කෝර්පෝ කර්නා එෆෙක්ටිව් එස්ටා එස්ප්‍රිමෝ ඩි හරහා සෙන්මෝර්ටා ඇනිමෝ හරහා, ස්පිරෝෆෝමෝ හරහා; tial ĝi estas eksteriĝaĵo de la pensoj de multaj vivoj. Esti estas videbla kroniko de viaj pensado kaj faroj kiel faranto, nis nun. එන් ටියූ ෆැක්ටෝ සිතුස් ලා ĝermo de la perfekebleco kaj senmorteco de la korpo.

 

නුන්ටෙම්පේ එක්සිස්ටාස් නෙනියෝ ස්ට්‍රැන්ගා එන් ලා අයිඩියෝ, කෙ ලා හෝමෝ අයිම් ඇටින්ගෝස් කොන්සියන් සෙන්මෝර්ටෙකෝන්; ke li eventuale regajnos staton de perfekteco, de kiu li Origine falis. ටියා ඉන්ස්ටූක්සියෝ, එන් ඩිවර්සාජ් ෆෝමොජ්, එස්ටාස් ĝenerale aktuala en la Okcidento dum preskaŭ dumil jaroj. ඩම් ටියූ ටෙම්පෝ, ඩිස්වාස්ටිස් ට්‍රා ලා මොන්ඩෝ, ටියෙල් කේ සෙන්ටොජ් ඩා මිලියොනොජ් ඩා ෆැරන්ටොජ්, රීක්සිස්ටැන්ටේ සර් ලා ටෙරෝ ඩම් ජාර්සෙන්ටොජ්, ඩයරේ කොන්ටැක්ටාඩාස් ටියුන් අයිඩියොන් කීල් ඉන්ටර්න් ඇප්‍රෙසටාන් වෙරාසන්. ක්වාන්කම් ඇන්කෝරා එක්සිස්ටාස් ට්‍රේ මැල්මුල්ට් ඩා කොම්ප්‍රෙනඩෝ ප්‍රි අයි, කජ් ඊ මැල්ප්ලි ඩා පෙන්සාඩෝ ප්‍රි අයි; kvankam esti estas distordita por satigi la sentojn kaj dezirojn de diversaj homoj; kaj kvankam oni eble rigardas ĝin nuntempe kun indiferenteco, frivoleco, aŭ sentimentala miro, la ideo estas parto de ĝenerala pensostrukturo de la nuna Homaro, kaj tial ĝi meritas zorgeman konsideron.

ටමෙන් කෙල්කාජ් අසර්ටොජ් එන් ටියූ ලිබ්‍රෝ ŝajnos iom strangaj, eĉ fantaziaj, ĝis ili ricevas sufiĉe da penso. එක්සම්පල්: ලා අයිඩියෝ කේ ඔනි පොවාස් ෆාරි ලා හොමන් ෆිසිකන් කෝර්පන් සෙන්මෝර්ටා, ෂියාම් ඩාරා; povas ĝin rekonstrui kaj restaŭri al stato de perfekteco kaj eterna vivo, de kiu la faranto antaŭ longe ĝin faligis; kaj krome, la ideo ke oni gajnu la staton de perfekteco kaj eterna vivo, ne post morto, ne en iu malproksima nebula postmondo, sed en la fizika mondo dum la vivo. Tio eble ŝajnos ja tre අමුතු, sed kiam oni ĝin inteligente ekzamenas, nei ne ŝajnos senrezone.

ජෙස් එස්ටාස් සෙන්රසෝන්, කෙ ලා ෆිසිකා කෝර්පෝ ඩි ලා හෝමෝ දේවාස් මෝර්ටි; eĉ pli senrezona estas la propozicio, ke nur per morti, එක් povas vivi por ĉiam. Sciencistoj nove diradas, ke ne ekzistas kaŭzo, ke la vivo de la korpo ne plilongiĝu senlime, kvankam ili ne sugestas, kiel oni atingu tion. සර්ටේ හෝමාජන් කෝර්පොජ්න් රෙයාස් ලා මෝටෝ; sed ili mortas, simple farar fariĝis neniu laŭrezona klopodo, por ilin regeneri. එන් ටියූ ලිබ්‍රෝ, එන් ලා ĉapitro ලා ග්‍රැන්ඩා වොජෝ, asertiĝas kiel oni povas la korpon regeneri, restaŭri al stato de perfekteco, kaj fari al templo por la kompleta Triunua Memo.

සෙක්සොපොටෙන්කෝ එස්ටාස් ක්‍රෝමා මිස්ටෙරෝ, කියුන් ලා හෝමෝ දේවාස් සොල්වි. Esti estu beno. ඇන්ස්ටාටා, ලා හෝමෝ ඔටෙ ෆරාස් සියා මලාමිකෝ, සියා ඩයබ්ලෝ, කියු එස්ටාස් ෂියාම් කුන් ලී කජ් ද කියු ලි නෙ පොවාස් එස්කාපි. Tiu ĉi libro montras kiel, per pensado, uzi tion, kiel la grandan potencon por la bono, kio ĝi estu; kaj kiel, per komprenado kaj sinregado, regeneri la korpon kaj atingi siajn celojn kaj idealojn en ĉiam progresantaj gradoj de atingoj.

Ĉiu homo estas duobla mistero: la mistero de lia memo, kaj la mistero de la korpo en kiu li estas. ලී හවාස් කජ් එස්ටාස් ලා සේරෝ කජ් ŝlosilo por la duobla mistero. ලා කෝර්පෝ එස්ටාස් ලා සේරෝ, කජ් ලි එස්ටාස් ලා ŝlosilo en la seruro. උනු සෙලෝ ඩි ටියූ ලිබ්‍රෝ එස්ටාස් අල් වී එක්ස්ප්ලිකි, කීල් වින් කොම්ප්‍රෙනි කීල් ලා ŝlosilon por la mistero de vi mem; kiel trovi vin mem en la korpo; kiel trovi kaj koni vian veran Memon kiel Memscion; kiel vin uzadi kiel la losilon por malfermi la seruron, kio estas හරහා korpo; kaj, per via korpo, kiel kompreni kaj scii la misterojn de la naturo. Vi estas en, kaj vi estas la funkciiso de, la individua korpomaŝino de la naturo; Agi agadas kaj reagadas kun kaj rilate al la naturo. Kiam vi solvas la misteron de vi mem, kiel la faranto de via Memscio kaj la funkciisto de via korpomaŝino, vi scios - en ĉiu detalo kaj entute - ke la funkcioj de la eroj de via korpo estas leĝoj de la naturo.

ක්‍රෝමා මිස්ටෙරෝ එස්ටාස් ලා ටෙම්පෝ. ලා ටෙම්පෝ ĉiam ĉeestas kiel ordinara temo de interparolado; tamen, kiam oni penas pensadi pri ĝi සහ ekspliki, kio ĝi ĝuste estas, fari fariĝas abstrakta, nefamiliara; Esti estas netenebla, oni ne povas ĝin havi en mano; fori foriras, eskapas, kaj ekzistas pretre. නෙ eksplikiĝis, kio ĝi estas.

ලා ටෙම්පෝ එස්ටාස් ලා ĝanĝiĝado de eroj, aŭ amasoj da eroj, en recrokaj rilatoj. Tiu ĉi simpla difino aplikiĝas ĉie kaj sub ĉia stato aŭ kondiĉo, sed ĝi devas esti pripensata and aplikata, antaŭ ol oni povas in kompreni. ලා ෆැරන්ටෝ දේවාස් කොම්ප්‍රෙනි ලා ටෙම්පොන් ඩම් එන් ලා කෝර්පෝ, වේකිසින්ටා. ලා ටෙම්පෝ එස්ටාස් මල්සාමා එන් අලියාජ් මොන්ඩෝජ් කජ් ස්ටටෝජ්. අල් ලා කොන්සියා ෆැරන්ටෝ, ලා ටෙම්පෝ ŝajnas ne esti la sama dum vekiĝinteco ol dum sonĝoj, aŭ dum profunda dormo, aŭ kiam mortas la korpo, aŭ dum la pasado tra la postmortaj statoj, aŭ dum atendi la konstvaon kaj kion hei heredos sur la tero. Ĉiu el tiuj tempi temperiodoj havas komencon, sinsekvon, kaj finon. ලා ටෙම්පෝ ŝajnas rampi en la infaneco, kuri en la juneco, kaj konkursi en iam pliiĝanta rapido, lais la morto de la korpo.

ලා ටෙම්පෝ එස්ටාස් ලා රෙටෝ ඩි ŝanĝiĝo, ටෙක්සිටා ඩි ලා එටර්නෙකෝ ලා අයිස් ŝanĝiĝanta හෝමා කෝර්පෝ. ලා ටෙක්සිලෝ, සුර් කියු ටෙක්සියාස් ලා රෙටෝ, එස්ටාස් ලා ස්පිරෝෆෝමෝ. ලා කෝර්පොමෙන්සෝ එස්ටාස් ලා ෆැරන්ටෝ කජ් ෆන්ක්සිස්ටෝ ඩි ලා ටෙක්සිලෝ, කජ් ලා ටෙක්සිස්ටෝ ඩි ලා වූලෝජ් නාමිටාජ් “එස්ටින්ටෙකෝ” සහ “එස්ටැන්ටෙකෝ” සහ “එස්ටොන්ටෙකෝ”. ලා පෙන්සාඩෝ ෆරාස් ලා ටෙක්සිලෝන් ඩි ලා ටෙම්පෝ, ලා පෙන්සාඩෝ ටෙක්සාඩාස් ලා රෙටොන් ඩි ලා ටෙම්පෝ, ලා පෙන්සාඩෝ ටෙක්සාඩාස් ලා වූලෝජන් ඩි ලා ටෙම්පෝ; kaj la korpomenso faras la pensadon.

 

KONSCIECO estas kroma mistero, la plej granda kaj profunda el iuj misteroj. ලා වෝර්ටෝ “වි cious ානය” (කොන්සියෙකෝ) එස්ටාස් යුනිකා; Esti estas anglalingva neologismo; ĝia ekvivalento ne aperas en aliaj lingvoj. Ĝia ĉiom grava valoro kaj signifo tamen ne nestas aprezata. ටියොන් ilustras la uzoj al kiuj oni servigas la vorton. ජෙන් කෙල්කාජ් එක්සෙම්ප්ලොජ් ඩි ඉෂියා මිසුසාඩෝ: audi audiĝas en tiaj esprimoj, “mia konscieco,” kaj “onia konscieco”; kaj besta konscieco, homa konscieco, fizika, psika, kosma, kaj aliaj specoj ඩි කොන්සෙකෝ. කජ් ඔනි පරෝලාස් ප්‍රි නොර්මාලා කොන්සියෙකෝ, කජ් ප්ලී ග්‍රෑන්ඩ්, ප්ලී ප්‍රොෆුන්ඩා, ප්ලී ඇල්ටා, ප්ලී මලල්ටා, ඉන්ටර්නා කජ් එක්ස්ටෙරා කොන්සෙකෝ; kaj plena kaj parta konscieco. Mencion oni ankaŭ aŭdas pri la komenciĝo de konscieco, kaj pri anĝigo de konscieco. ඔනි ආඩාස් හෝමෝජන්, කියුජ් ඩිරාස්, කෙ ඉලි ස්පර්ටිස් ඒ කාසි ක්‍රෙස්කොන්, ඒ එටෙන්ඩියොන්, ඒ ප්ලග්‍රැන්ඩියොන්, ඩි කොන්සෙකෝ. Tre ofta misuzo de la vorto estas en jenaj frazoj: perdi konsciecon, teni konsciecon; regajni, uzi, evoluigi konsciecon. ඔනි ප්ලූ ඇඩාස් ප්‍රි ඩිවර්සාජ් ස්ටටෝජ්, එබෙනොජ්, කජ් ග්‍රඩොජ්, කජ් කොන්ඩිනොජ් ඩි ලා කොන්සෙකෝ. Konscieco estas tro granda, ke oni tiel ĝin karakterizu, limigu, aŭ preskribu. Pro tiu fakto, tiu ĉi libro utiligas jenan frazon: konscii de, aŭ කීල්, aŭ en. Por klarigi: tio ajn, kio konscias, estas aŭ konscia pri certaj aferoj, aŭ කීල් tio kio esti estas, aŭ konscias en certa grado de konsciado.

ලා කොන්සියෙකෝ එස්ටාස් ලා ලාස්ටා, ලා ෆින්ෆිනා රීලෙකෝ. Konscieco estas tio, per la eesto de kio, ĉiuj estaĵoj konscias. මිස්ටෙරෝ ඩි අයිජ් මිස්ටෙරොජ්, esti estas preter komprenado. සෙන් අයි, නෙනියෝ පොවස් කොන්සි; neniu povus pensi; neniu estaĵo, neniu ento, neniu forto, neniu ero, povus fari ian ajn funkcion. ටමන්, කොන්සෙකෝ මෙම් ෆරාස් නෙනියුන් ෆන්ක්සියොන්: ni නෙනියෙල් අගස්; Esti estas ĉeestado ĉie. කජ් ප්‍රෝ ĝ ඊස්ටැඩෝ, ෂියූජ් එටොජොජ් කොන්සියස් එන් ටියූ අජ්න් ග්‍රැඩෝ, ලා කියු ඉලි කොන්සියස්. Konscieco ne estas kaŭzo. Poi povas nek moviĝi nek uziĝi nek iel ajn efikiĝi de io ajn. Konscieco nek estas la rezulto de io ajn, nek dependas ĝi de io ajn. Nei nek pliiĝas, nek malpliiĝas, nek pligrandiĝas, nek etendiĝas, nek malpligrandiĝas, nek ŝanĝiĝas; nek iel ajn ප්‍රභේද. ක්වාන්කම් එක්සිස්ටාස් සෙනොම්බ්‍රාජ් ග්‍රෙඩොජ් ඩි කොන්සියාඩෝ, නෙ එක්සිස්ටාස් ග්‍රැඩෝ ඩි කොන්සියෙකෝ: නෙනියුජ් එබෙනොජ්, නෙනියූජ් ස්ටටෝජ්; neniuj gradoj, neniuj divaĵoj, neniuj variaĵoj iaj ajn; Esti estas ĉie sama, kaj en iuj estaĵoj, de ekkomenca naturero ĝis la Supera Inteligenteco. කොන්සෙකෝ හවාස් නෙනියුජ්න් ප්‍රොප්‍රොජොන්, නෙනියුජ්න් ක්වාලිටොජ්න්, නෙනියුජ්න් ඇට්‍රිබියුජන්; Nei ne posedas; Nei ne povas esti posedata. කොන්සෙකෝ නෙනියම් කොමෙන්සිස්; Nei ne povas ĉesi. ලා කොන්සිකෝ එස්ටාස්.

 

එන් ĉiuj viaj vivoj sur la tero, vi nedifineble serĉadas aŭ atendadas ion aŭ iun mankan. Vi malprecize sentas ke, se vi povas trovi tion, kion vi sopiras, vi estus kontenta, satigita. මල්ලූමාජ් මතක සටහන් ඩි ලා එපොකොජ් ලෙවියාස්; ili estas la nunaj sentoj de via estinteco forgesita; ili devigas reokazantan mondolaciĝon pri la iam severa paŝrado de spertoj, kaj de la malpleneco සහ vaneco de la homa klopodado. Eble vi penis satigi tiun sentojn per family, per edziĝo, per infanoj, inter amikoj; aŭ en komerco, riĉaĵoj, aventurado, malkovrado, gloro, aŭtoritato, kaj potenco - aŭ per io aj ajn alia kovrita sekreto de koro හරහා. Sed nenio de la sensoj povas vere satigi tian sopiron. La kaŭzo estas, ke vi estas perdita - estas perdita sed neapartigebla parto de konscie senmorta Triunua Memo. ඇන්ටා එපොකොජ්, වී, කීල් සෙන්ඩාඩෝ-කජ්-ඩෙසිරාඩෝ, ලා ෆැරන්ටා පෝර්සියෝ, අයිරිස් ෆෝ ඩි ලා පෙන්සන්ටා කජ් ස්කියාන්ටා පෝර්සියොජ් ඩි ට්‍රයූනුවා මේමෝ හරහා. ත්‍රිඅනුආ මේමෝ හරහා vi estis perdita al vi mem,, ar, sen ia komprenado pri, vi ne povas kompreni vin mem, vian sopiradon, kaj vian perditecon. Tial vi fojfoje sentis solca. Vi forgesis la multajn rolojn, kiujn vi ofte havis en tiu ĉi mondo, kiel personecoj; kaj vi forgesis la veran belecon and potencon, kiujn vi konsciis kun viaj pensanto kaj scianto en la Regno de Permanteco. Sed vi, estante faranto, sopiras ekvilibran unuiĝon de via sentado-kaj-dezirado en perfekta korpo, por ke vi denove estos kun viaj pensanta kaj scianta partoj, kiel la Triunua Memo, en la Regno de Permanenteco. En antikvaj skribaĵoj estis aludoj al tiu foriro, en tiaj frazoj, ekzemple “la Origina peko,” “la falo de la homaro,” kiel for de stato kaj regno, en kiu oni estas satigita. Tiu stato and regno, de kiu vi foriris, ne povas ĉesi estadi; Poin povas regajni la vivantoj, sed ne la mortintoj.

Vi ne devas senti solca. Viaj pensanto kaj scianto estas kun vi. Suru surceano, enu en arbaro, ĉu sur monto, ĉu sur ebenaĵo, ĉu en sunlumo, enu en ombro, enu en amaso, enu en solco; kie ajn vi estas, vere pensanta kaj scianta Memo estas kun vi හරහා. Vera Memo vin protektos tiom, kiom vi allasas vin protekiĝi හරහා. Viaj pensanto kaj scianto estas iaiam pretaj por via reveno, kiom ajn longe necesas, por ke vi trovu kaj sekvu la vojon, kaj finfine estiĝu konscie hejme kun ili, kiel la Triunua Memo.

Tis tiam, vi ne estos, vi ne povas esti, satigita per io ajn malpli ol Memscio. Vi, kiel sentado-kaj-dezirado, Estas la Respondeca faranto de via Triunua Memo; kaj de tio, kion vi faris por vi, kiel via destinon, vi devas lerni la du grandajn lecionojn, kiujn ĉiuj spertoj de la vivo instkciu. Tiuj lecionoj estas:

කියොන් ෆාරි;
කජ්,
කියොන් නෙ ෆාරි.

Vi rajtas prokrasti tiujn lecionojn dum tiom da vivoj, kiom al vi plaĉas, aŭ ilin lerni tiel baldaŭ, kiel vi volas - tion vi decidu; sed en la kurso de la tempo, vi ilin lernos.