ලිබ්ස්ටර් ලෙසර්,

 

Wir freuen uns sehr dir diee Übersetzung des ersten Kapitels von චින්තනය හා ඉරණම වොන් හැරල්ඩ් ඩබ්ලිව්. පර්සිවාල් සූර් වර්ෆගුන්ග් සූ ස්ටෙලන්. Dieses erste Kapitel ist eine Einleitung zu verschiedenen Themen des Buches. සිතීම සහ ඉරණම kann ein großes Verständnis vermitteln, zu wer und was du bist, wie du hierher gekommen bist, wo du dich befindest und warum du hier bist. දාස් බුච් හැසිරෙන ඩයිස් ඇන්ඩ් වයිල් වයිටර් තේමර් අයිනර් සෝර්ග්ෆෝල්ටිජන් ආර්ට් ඇන්ඩ් වීස්. Über all die Jahre haben uns die Leser stetig inforiert, dass diees Buch ihr Leben auf tiefgreifende Weise zum Positiven verändert hat.

 

ඩැ දාස් ඔරිජිනල් ඔෆ් එන්ග්ලිෂ් වර්ෆාස්ට් වර්ඩ්, එර්මාග්ලිච්ට් ඩයිස් ඇබර්සෙට්සුන්ග් කන්‍යා සොහොයුරිය එන්ඩ්ලිච් ඩෙන් සුගාන්ග් ෆෝ වයිල් නියු මෙන්ෂෙන් ඩර් ඩොයිෂ්චෙන් ස්ප්‍රේච්. උම් ඩෙන් ඔරිජිනලන් සින් ඩෙස් ටෙක්ස්ටෙස් ඇන්ඩ් ස්පර්සිෆිෂ් වෝර්ට්බෙඩියුටෙන්ගන් උපරිම බීසුබෙහාල්ටන්, වර්ටේන් නැටිජන් ස්ටෙලන් මිට් ෆුනොටෙන් ඩෙස් ඇබර්සෙට්සර්ස් ගියර්බිටෙට්.

 

ඩොයිෂ්: අයින්ලයිතුං වොන් ඩෙන්කන් සහ බෙස්ටිමුන්ග් (ජර්මානු)  PDF

 

 

 

KAPITEL 1

 

 

අයින්ලයිතුං

 

 

 

ඩයිසස් කපිතාල් වොන් චින්තනය හා ඉරණම[1] soll dich mit nur einigen der Themen vertraut machen, die im Buch behaviorndelt werden. Viele Themen werden dir eigenartig und erstaunlich vorkommen. වොමග්ලිච් ස්ටෙල්ස්ට් ඩු ෆෙස්ට්, දාස් සී සූ සෝර්ග්ෆල්ටිගර් බෙට්‍රාච්ටුන්ග් සහ පරාවර්තනය අයින්ලඩන්. Je vertrauter dir das Konzept wird, je mehr du dich gedanklich auf das Buch einlässt, umso deutlicher wirst du merken, dass du ein Verständnis entwickelst fr gewisse fundamentale, aber bislang අභිරහස් ග්‍රෙන්ඩ්සෙට්ස් ඩෙස් ග්‍රෙන්ඩ්සෙට්ස් ඩෙස්.

 

ඩයිසස් බුච් අර්ක්ලාර්ට් ඩෙන් සින් ඩෙස් ලෙබන්ස්. ඩයිසර් සින් බෙස්ටෙට් නිච්ට් ලෙඩිග්ලිච් ඩැරින්, ග්ලූක් සූ ෆෙන්ඩන්, ඩර් සයිට් ඩැනාච් හි වෙඩර් හයර් නොච්. Auch von der “Rettung” der eigenen Seele handelt es nicht. ඩර් වහ්රේ සින් ඩෙස් ලෙබන්ස්, වෙල්චර් වර්නන්ෆ්ට් සහ වර්ස්ටෑන්ඩ් බීෆ්‍රෙඩිග්ට්, අයිස්ට් ඩර්: දාස් ජෙඩර් වොන් අන්ස් බීම් ඩර්ච්ලූෆෙන් හෙරර් dh heißt der Natur bewusst sein I in ihr, durch sie und auch jenseits von ihr. ඩේබේ උම්ෆාස්ට් ඩයි “නටුර්” ඇලස්, ඩෙසෙන් විර් අන්ස් ඩර්ච් සින්ලිච් වහර්නෙහුන්ග් බුවස්ට් වර්ඩන් කොනන්.

 

Dieses Buch macht dich auch mit dir selbst vertraut. එස් බර්ග්ට් අයින් බොට්ස්චාෆ්ට් ෆර් ඩිච්, ඇබර් ඩිචස් දාස් මිස්ටීරියස් සෙල්බ්ස්ට්, දාස් ඩයිනන් කෝර්පර් බීවන්ට්. වොමග්ලිච් හස්ට් ඩු ඩිච් ස්ටෙට්ස් මිට් ඩිර් අල්ස් 'ඩීන් කෝර්පර්' හඳුනාගැනීමේ යන්ත්‍රය; එසේම ඩෙන්ක්ස්ට් ඩු ඩෙන් අප්පරාට් 'කෝපර්', වෙන් ඩු අ ඩිච් සෙල්බර් ඩෙන්ක්ස්ට්. ඕස් ගෙවොන්හයිට් හස්ට් ඩු වොන් ඩයිනම් කෝර්පර් මිට් “ඉච්”, “මිච්” සහ “මිර්” ගෙස්ප්‍රොචෙන්. ඩු බිස්ට් එස් ගෙවොන්ට්, අවුස්ඩ්‍රෝක් සු වර්වෙන්ඩන් වයි “අල්ස් ඉච් ජෙබොරන් වර්ඩ්” හෝ “වෙන් ඉච් ස්ටර්බේ”; und “Als ich mein Spiegelbild erblickte”, සහ “Ich ruhte mich aus”, “Ich habe mich geschnitten” und so weiter, obwohl du in Wirklichkeit von deinem Krper sprichst. Um zu verstehen was du bist, musst du zuerst den deutlichen Unterschied zwischen dir und dem Körper, den du bewohnst, erkennen. ඩයි ටැට්සාචේ, දාස් ඩු “මේන් කර්පර්” එසේ බෙරෙට්විලිග් ජෙබ්‍රාච්ස්ට් වයි ඩයි ඇන්ඩරෙන් ඇන්ජෙෆහර්ටන් අවුස්ඩ්‍රේක්, ලෙග්ට් නාහේ, දාස් ඩිර් ඩයිස් විච්ටයිජ් අන්ටර්ෂයිඩුං නිච්ට් නොබෙඩින්ට් ෆර්න්ලිග්ට්.

 

ඩු සොල්ටෙස්ට් විස්සන්, දාස් ඩු නිච්ට් ඩීන් කෝර්පර් බිස්ට්; du solltest wissen, dass dein Krper nicht du ist. ඩයිස් සොල්ටෙස්ට් ඩු විස්සන්, ඩෙන්, වෙන් ඩු එස් රෙක්ට් බෙඩෙන්ක්ස්ට්, වර්ස්ට් ඩු අර්කෙනන්, දාස් සිච් ඩීන් හියුටිගර් කෝපර් වොම් කෝර්පර් ඩයිනර් කින්හයිට්, අල්ස් එර් ඩිර් සූම් එර්ස්ටන් මල් බුවස්ට් වර්ඩ්, ස්ටාර්ක් අන්ඩර්ෂයිඩෙට්. වොහ්රෙන්ඩ් ඩර් ජහ්රේ, ඩෙනෙන් ඩු ඩිනෙන් කෝර්පර් බීවොන්ටෙස්ට්, හස්ට් ඩු වෙරෙන්ඩර්න්ගන් ඇන් ඉම් මිට්වර්ෆොල්ජන් කොනන්: ඩර් කින්හයිට්හි, ජුජෙන්ඩ් ඇන්ඩ් පුබර්ටෙට් බිස් හින් සූ සීනෙම් ගෙගන්වර්ටිජන් සුස්ටැන්ඩ් හැට් එර් ග්‍රෝස් වෙරන්ඩරෙන්ගන් ඩර්ච්ලූෆෙන්. Auch hast du bemerkt, dass sich Weltansichten und Lebenseinstellungen im Verlauf der krperlichen Reifung allmählich gewandelt haben. ඇබර් whhrend සියළුම ඩයිසර් වෙරන්ඩරුන්ගන් බිස්ට් ඩු ඊබන් du geblieben: Das heißt, du bist dir die ganze Zeit deiner selbst als desselben Selbstes, desselben Ichs, bewusst geblieben. ඩීන් පරාවර්තනය über Diee einfache Wahrheit bringt dich zur Erkenntnis, dass du bestimmt nicht dein Krper bist und auch nicht sein kannst; dass dein Krper ein physischer Organismus ist, in dem du wohnst; අයින් ලෙබෙන්ඩිගර්, නටාර්ලිචර් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, ඩෙන් ඩු බෙඩියන්ස්ට්; අයින් ටියර්, දාස් ඩු සු වර්ස්ටීන්, අබ්සුරිච්ටන් උන්ඩ් සූ බන්ඩිගන් එවැනි.

 

ඩෙල් වෙයිට් කාම් හි ඩු වෙයිට් වයි ඩීන් කෝර්පර්; aber wie du ඩයිනන් කෝර්පර් ජෙලන්ග්ට් බිස්ට්, වෙයිට් ඩු නිච්ට්. ඩු බිස්ට් අර්ස්ට් ඉයින් සයිට්ලැන්ග් නාච් ඩයිනර් ජෙබර්ට් ඉන් ඉහ් හිනින්ගෙකොමන් හි. Vielleicht erst ein oder mehrere Jahre später, aber von dieer Tatsache weißt du nichts oder nur sehr wenig, weil dein Krpergedächtnis erst dann seinen Anfang nahm, als du in deinen Krper gelangt bist. ඩු වෙයිට් අයින් වෙනිග් ඇබර් දාස් ද්‍රව්‍ය, ඕස් ඩෙම් ඩීන් සිච් ස්ටැන්ඩිග් වර්න්ඩෙන්ඩර් කෝපර් බෙස්ටෙට්, අබර් ඩු වෙයිට් නිච්ට් du බිස්ට්; du bist dir dessen nicht bewusst, විය du in deinem Krper eigentlich bist. ඩු කෙන්ස්ට් ඩෙන් නාමන්, මිට් ඩෙම් මෑන් ඩයිනන් කෝපර් වොන් ඩෙනන් ඇන්ඩරර් මෙන්ෂෙන් අන්ටර්ෂයිඩෙට් උන්ඩ් ඩු හස්ට් ඩිච් ඩරන් ගෙවන්ට්, මියගිය නාමන් අල්ස් ඩයිනන් නම සූ ඩෙන්කන්. වික්ටිග් ඉස්ට්, දාස් ඩු ඩිච් නිච්ට් අල්ස් පර්සැන්ලිච්කයිට්, සොන්ඩර්න් අච් අල්ස් ඉන්ඩිවිඩියම් වර්ස්ටෙස්ට් ඩර් ඩයිනර් සෙල්බ්ස්ට් බුවස්ට්, අබර් නොච් නිච් අල්ස් ඇන්ජෙබ්‍රොචීන් අයිඩෙන්ටයිට්, වඩා ඩෙල් බුවස්ටෙස් සෙල්බ්ස්ට්. ඩු වෙයිට්, දාස් ඩීන් කෝර්පර් ලෙබ්ට්, සහ වර්නන්ෆ්ටිගර්වීස් එර්වාටෙස්ට් ඩු, දාස් එර් ඉර්ජෙන්ඩ්වාන් ස්ට්‍රයිබ්ට්, ඩෙන් එස් ඊස්ට් ඉයින් ටැට්ෂේ, දාස් ජෙඩර් මෙන්ෂ්ලීච් කෝර්පර් අයින්ස් ටේජස් ස්ට්‍රෙබ්ට්. ඩීන් කෝර්පර් හැට් අයිනෙන් අන්ෆැන්ග්, උන් එර් වර්ඩ් අයින් එන්ඩේ හබන්; und von Anfang bis Ende ist er den Gesetzen von Naturphänomenen, Veränderung und Zeit unterworfen. ඇබර් du bist nicht auf die gleiche Art und Weise jenen Gesetzen unterworfen, die deinen Krper beeinflussen. Obwohl sich die Materie, aus der dein Krper besteht, häufiger wechselt als du deine Kleidung, bleibt deine Identität ඩීසල්බේ. ඩු බිස්ට් ඉමර් නොච් du.

 

වොහ්රෙන්ඩ් ඩු ü බර් ඩයිස් වහර්හයිටන් ප්‍රත්‍යාවර්තක, ස්ටෙල්ස්ට් ඩු ජෙඩොච් ෆෙස්ට්, දාස් ඩු ඩිර් සෙල්බ්ස්ට් බීම් බෙස්ටෙන් විලන් නිච්ට් වෝර්ස්ටෙලන් කන්ස්ට්, දාස් ඩු ජෙමල්ස් එන්ඩෙන් වර්ස්ට්, ජෙනෝසෝ වෙනිග් වයි ඩු ඩර් වෝර්ස්ටෙලන් කන්ස්ට්, බිස් ඩුන් ජෙන්ස්. Das kommt daher, dass deine Identität ohne Anfang und Ende ist; das echte Ich, das Selbst, das du spürst, ist unsterblich und unveränderlich, auf ewig außerhalb der Reichweite von Veränderung, Zeit und Tom. ඇබර් ඩයිස් ජෙහයිම්නිස්වෝල් අයිඩෙන්ටයිට් අයිස්ට්, වෙයිට් ඩු නිච්ට් ය.

 

Wenn du dich fragst “was bin ich mit Gewissheit?”, Wird dich deine Identität dazu bringen ungefähr so ​​zu antworten: “auch immer ich bin, ich weiß, dass ich zumindest bewusst bin; ich bin in jedem Fall meines Bewusstseins bewusst ”. ගෙස්ට් ඩු වොන් ඩීසෙම් පන්ක් අවුස් වයිටර්, සාග්ස්ට් ඩු වයිලෙයිච්ට්: “එසේම බින් ඉච් මිර් ඩෙසන් බෙවුස්ට්, දාස් ඉච් මයිනර් සෙල්බ්ස්ට් බුවස්ට් බින්. ඩැරබර් හිනස් බින් ඉච් මිර් ඩෙසන් බෙවුස්ට්, දාස් ඉච් මම බඳුන; und dass ich kein anderer bin. ඉච් බින් මිර් ඩෙසන් බෙවුස්ට්, ඩස් ඩයිස් මයින් මිර් බෙවුස්ට් බින්, අයිනෙම් සුස්ටැන්ඩ් ෆෝට්වෙහ්‍රෙන්ඩර් වෙරෙන්ඩෙරුං සූ සේන් ස්කයින්ට්. ”හයර්වොන් අවුස්හෙන්ඩ් සාග්ස්ට් ඩු ඩැන් වියෙලිච්ට්:“ ඉච් වී නොච් නිච්ට් මිය ගියේ අබිරහස්, නොවරදින 'ඉච්' ඉස්ට්; ඇබර් ඩීසෙම් මෙන්ෂ්ලිචෙන් කෝර්පර්, ඩෙසෙන් ඉච් මිර් වොචෙම් සුස්ටැන්ඩ් බෙවුස්ට් බින්, බින් ඉච් මිර් එට්වාස් බෙවුස්ට්, ෆෝල්ට්, බෙජර්ට් උන්ඩ් ඩෙන්ක්ට්, සිච් ජෙඩොච් නිච්ට් ඇන්ඩර්ට්; ein bewusstes Etwas, das dieen Krper zu Handlungen animiert, ohne jedoch der Krper zu sein. ඔෆෙන්සිච්ට්ලිච් බින් ඉච් ඩයිස් එට්වාස්, ඉච් එස් සයින් මැග් විය. ”

 

Indem du so denkst, nimmst du dich nicht mehr als einen Krper mit einem Namen und anderen bestimmten Eigenschaften wahr, sondern als bewusstes Selbst im Krper. ඩීසෙම් හි බුච් හෙයිට් දාස් බුවස්ටේ සෙල්බ්ස්ට් ඉම් කර්පර් ඩර් ශරීරයේ කරන්නා[2]. ඩර් ශරීරයේ කරන්නා ist jenes Thema, mit dem sich diees Buch insbesondere befasst. බෙයිම් ලෙසන් වර්ස්ට් ඩු එස් ඩෙසල්බ් හිල්ෆ්‍රයිච් ෆෙන්ඩෙන්, වෙන් ඩු ඩිච් සෙල්බ්ස්ට් අල් අයින් “කර්පර්ලිච් හැන්ඩෙල්ඩස් වෙසන්” (මූර්තිමත් කරන්නා) verstehst; als unsterbliches Wesen in einem menschlichen Krper. වෝරෙන්ඩ් ඩු ලර්න්ස්ට්, ඩිච් අල්ස් හැන්ඩෙල්ඩෙස් වෙසන් සූ වර්ස්ටීන්, අල්ස් ඩෙන් කරන්නා ඩයිනෙම් කෝර්පර් හි, වර්ස්ට් ඩු ඩර් ලූසුන් ඩෙස් රොට්සෙල්ස් um das eigene sowie um das Selbst anderer einen Schritt nher gekommen sein.

 

 

 

නිච් නූර්, කෝපර්ස් බිස්ට් ඩු ඩිර් බෙවුස්ට්, සොන්ඩර්න් මිට් ඩර් ක්‍රාෆ්ට් ඩයිනර් සින් අච් ඩෙසන්, වොන් ඩර් නටූර් හෙරහර්ට් ය. නූර් ඩර්ච් ඩයි කර්පර්ලීචේ සින්නස්වාර්නෙහුන්ග් කන්ස්ට් ඩු ඉන් ඩර් භෞතික විද්‍යාව වෙල්ට් ඇබර්හවුප් වර්කන්. ඩබෙයි වර්ක්ස්ට් ඩු ඉන්ඩෙම් ඩු ඩෙන්ක්ස්ට්. ඩීන් ඩෙන්කන් wird von deinem Finemhlen und deinem Begehren angestoßen. කෝර්පර්ලිචර් අක්ටිවිටාට් හි ඩීන් ෆුලන්, බෙගෙරෙන් සහ ඩෙන්කන් මැනිෆෙස්ටරීන් සිච් අවුස්නාම්ස්ලොස්; kperrperliche Aktivitäten sind lediglich der Ausdruck, die Veräußerlichung[3] deiner inneren Aktivitäten. මිට් ඩෙන් සින්නන් ඉස්ට් ඩීන් කෝර්පර් දාස් මෙවලම, ඩර් යාන්ත්‍රිකයස්, ඩර් වොන් ඩයිනෙම් ෆුලෙන් සහ බෙගෙරන් අයින් ඇන්ට්‍රිබ් එර්හෝල්ට්; der Körper ist deine eigene natürliche Maschine.

 

ඩීන් සින් සින් ලෙබෙව්සන්; unsichtbare අයින්හයිටන් නටාර්ලිචර් මැටරි; sie erzeugen Kräfte, die die gesamte Struktur, Krpers durchlaufen; sie sind Entitäten, die auch ohne Intelligenz, als Funktionen, Bewusstsein besitzen. ඩීන් සින් ඩයිනෙන් අල්ස් සෙන්ට්‍රන්, අල්ස් වර්මිට්ලර් වොන් අයින්ඩ්‍රෝකන් ස්විස්චෙන් ඕබ්ජෙක්ටන් ඩර් නටුර් උන් ඩර් මැන්ෂ්ලිචෙන් මැෂින්, ඩයි ඩු බෙඩියන්ස්ට්. ඩයි සින් සින් බොට්ස්චැෆ්ටර් ඩර් නටූර් ඩයිනම් හොෆ්. ඩීන් කෝර්පර් සහ ඩෙසෙන් සින්න බෙසිට්සෙන් සෙල්බ්ස්ට් කයින් ක්‍රාෆ්ට් ෆෝ ඩයි අවුස්ෆුරුං විල්කාර්ලිචර් හෑන්ඩ්ලුන්ගන්; genauso wenig wie ein Handschuh, durch den du die Welt betastest und beeinflusst. විල්මේහර් බිස්ට් ඩු ඩී ක්‍රාෆ්ට්, ඩර් බෙඩියනර්, දාස් බෙවුස්ටේ සෙල්බ්ස්ට්, ඩර් මූර්තිමත් කරන්නා.

 

ඕන් ඩිච්, ඩෙන් කරන්නා, kntnnte die Maschine nichts. මියයන්න ඩයිනි රූටිනියර්බයිට් ඩර් නටුර් ඩයිනෙම් කෝර්පර් විර්ඩ් ජෙඩොච් ස්ටැන්ඩිග් වොන් ඩයිනම් schädliche körperliche spannungen entwickelst. දමිත් ඩයි නටුර් ඩීන් කෝර්පර්මාෂයින් ඕන් ඩයි අන්ටර්බ්‍රෙචුන්ග් වොන් ඩීනන් ගෙඩෙන්කන් ඔඩර් ඉමොටොනෙන් නියු ප්ලෙගන් කෑන්, හස්ට් ඩු ඩයි මැග්ලිච්කයිට් ලොස්සුලාසන්; die Natur stellt sicher, dass sich die (Ver-) Bindung, die dein Selbst und deine Sinne zusammenhält, eine Zeitlang teilweise oder ganz lockern kann. ඩීසි එන්ට්ස්පන්නුං, ලොස්ලැසන් ඩර් සින්න, හයිට් ෂ්ලාෆ් මිය යයි.

 

වොන්ට්‍රෙන් ඩීන් කෝර්පර් ෂ්ලෆ්ට්, කොන්ටැක්ට්හි ස්ටෙහස්ට් ඩු නිච්ට් මෙහර් මිට් අයිම්; gewisser Weise bist du von ihm entfernt. ඇබර් ජෙඩෙස් මල්, වෙන් ඩු අවුෆ්වාස්ට්, බිස්ට් ඩු ඩිර් සොෆෝර්ට් ඩෙසන් බුවස්ට්, දාස් ඩු ඩැසෙල්බේ “ඉච්” බිස්ට්, දාස් ඩු වෝර්ස්ට්, බෙවෝර් ඩු ඩිනන් කෝර්පර් ඉම් ෂ්ලාෆ් වර්ලාසන් හස්ට්. Ob wach oder schlafend, dein Krper selbst ist sich keiner einzigen Sache bewusst. දාස්, සිච් බෙවුස්ට් ඉස්ට්, දාස්, ඩෙන්ක්ට්, බිස්ට් ඩු සෙල්බ්ස්ට්, ඩර් කරන්නා im කර්පර්. මිය යයි wird deutlich, wenn du bedenkst, dass du nicht denkst, während dein Krper schläft; ෆෝල්ස් ඩු වෙහ්රෙන්ඩ් ඩෙස් ෂ්ලාෆ්ස් ඩෙන්ක්ස්ට්, වේට් ඩු එස් ජෙඩන්ෆෝල්ස් නිච්ට් ඕඩර් ඩු කන්ස්ට් ඩිච් නිච්ට් මෙහර් ඩරන් එරින්නර්න්, නැච්ඩෙම් ඩු ඩයින් කෝර්පර්ලිචෙන් සින් වයිඩර් එර්වෙක්ට් හස්ට්.

 

Der Schlaf ist entweder tief oder von Träumen begleitet. ටිෆ්ෂ්ලැෆ් ඉස්ට් ජෙනර් සුස්ටැන්ඩ්, ඩෙම් ඩු ඩිච් හි ඩිච් සෙල්බ්ස්ට් සූරක්සිහ්ස්ට්, සහ ඉන් ඩෙම් ඩු නිච්ට් මෙහර් මිට් ඩයිනන් සින්නන්, වර්බින්ඩුන්ග් ස්ටෙහස්ට්; er ist jener Zustand, in dem die Sinne aufgehört haben zu funktionieren, weil sie von jener Kraft, die sie antreibt, nämlich dir, dem කරන්නා, getrennt sind. Der Traumzustand ist ein Zustand unvollständiger Entkopplung; ජෙනර් සුස්ටැන්ඩ්, ඩෙම් සිච් ඩීන් සින් වොන් ඩෙන් äußeren Objekten der Natur, die du im Wachzustand wahrgenommen hast, abwenden, um in Relation zu ihnen nach innen zu wirken. නැච්ඩෙම් ඩු අවුස් අයිනර් ටිෆෙන් ෂ්ලාෆ්ෆේස්, ඩයිනන් කෝර්පර් සූරක්කෙහර්ස්ට්, එර්වෙක්ස්ට් ඩු සොෆෝර්ට් ඩීන් සින් සහ ආරම්භක වයිඩර් ඩර්ච් සයි සූ වර්කන්, අල්ස් බුද්ධිමත් බෙඩියනර් ඩයිනර් මැෂින්, ස්ටෙට්ස් ඩෙන්කන්ඩ්, ස්ප්‍රෙචෙන්ඩ් ඇන්ඩ් හැන්ඩ්ල්ඩ් ෆී ජෙන්ස්[4], දාස් ඩු බිස්ට්. Und aus lebenslanger Gewohnheit identifizierst du dich als dein Krper und mit deinem Karper: “Ich habe geschlafen ”, sagst du; “ජෙට්ස් බින් මම wach ”.

 

ඇබර් සොවොල් ඉන්ටර්හාල්බ්, වයි අවර්හාල්බ් කෝපර්ස්, ඉමර් වයිඩර් අබ්වෙච්සෙල්න්ඩ් වොච් උන්ඩ් ස්ලැෆෙන්ඩ්, ඉම් ලෝෆ් වොන් ලෙබන් උන්ඩ් ටොඩ්, සහ සුස්ටැන්ඩන් ජෙන්සයිට් ඩෙස් ටොඩ්ස්, උන්ඩ් වොන් ලෙබන් සූ ලෙබන් ඉම් ලෝෆ් සියලු ඩයිනර් ලෙබන් අයිසෙෆ්ට් . Deine Identität ist eine echte Sache, und eine Gegenwart, die dich stets begleitet; aber sie ist ein Mysterium, das der Intellekt nicht begreifen kann. Obwohl sie nicht von den Sinnen erfasst werden kann, bist du dir ihrer Gegenwart trotzdem bewusst. ඩු බිස්ට් ඉහ්රර් අල්ස් අයින්ස් ජෙෆල්ස් බෙවුස්ට්; du hast ein Gefühl von Identität; අයින් ජෙෆෝල් ඩර් “ඉච්-හයිට්”, අයින්ස් සෙල්බ්ස්ටෙස්; du fühlst, ohne zu hinterfragen oder zu begreifen, dass du ein ganz bestimmtes Selbst mit Identität bist, das im Verlauf des Lebens fortbesteht.

 

ඩයිසස් ජෙෆෝල් ඩර් ගෙගන්වාර්ට් ඩයිනර් හැඳුනුම්පත අයිස්ට් සො කොන්ක්‍රෙට්, දාස් ඩු ඩිර් නිච්ට් වෝර්ස්ටෙලන් කන්ස්ට්, දාස් දාස් Du in deinem Krper je etwas anderes sein könnte als du selbst; du weißt, dass du immer dasselbe Selbst bist, derselbe කරන්නා. වෙන් ඩු ඩයිනන් කෝර්පර් සූර් එර්හොලුන්ග් උන් සූම් ෂ්ලාෆ් හින්ලෙග්ස්ට්, කන්ස්ට් ඩු ඩිර් නිච්ට් වෝර්ස්ටෙලන්, ඩස් ඩයින් අයිඩෙන්ටිටේට් එර්ලිෂ්ට්, නැච්ඩෙම් ඩු ඩිච් එන්ට්ස්පන්ට් උන්ඩ් ඩිච් වොන් ඩර් වර්බින්ඩුන්ග් සූ ඩයිනම් කෝපර් ජෙලස්ට් හස්ට්; du erwartest voll und ganz, dass du immer noch dasselbe Du, dasselbe Selbst, derselbe කරන්නා sein wirst, wenn du in deinem Körper wieder zu Bewusstsein kommst und in ihm einen neuen Tag der Aktivitäten beginnst.

 

වයි මිට් ඩෙම් ෂ්ලාෆ්, ඉතින් මිට් ඩෙම් ටොඩ්. ඩර් ටොඩ් ඉස්ට් නිච්ට්ස් වයිටර් අල් අයින් වර්ලන්ජර්ටර් ෂ්ලාෆ්, අයින් වෝර්බර්ගහෙන්ඩේ අවුසයිට් වොන් ඩයිසර් මෙන්ෂ්ලිචෙන් වෙල්ට්. සොල්ටෙස්ට් ඩු ඉම් ඔගන්බ්ලික් ඩෙස් ටොඩ්ස්, ජෙෆල්ස් ඩර් ඉච්-හීට්, ඩෙල්ස් සෙල්බ්ස්ටෙස්, බිවුස්ට් සයින්, වර්ස්ට් ඩු ඩිර් ග්ලීච්සෙයිටිග් ඩර් ටැට්සාචේ බුවස්ට් සයින්, ඩස් ඩර් ලැන්ජ් ෂ්ලාෆ් ඩෙස් ටොඩ්ස් ඩු වර්ස්ට් ස්පෙරන්, ඩස් ඩු ඉන් ඩර් අන්බකැන්ටෙන් සුකුන්ෆ්ට් ෆෝට්බෙස්ටෙන් වර්ස්ට්, ජෙනෝම් ලෙ ඩෙන් හි ජෙනෝසෝ වයි ඩු එස් ටග්ලිච්, දාස් නුන් සු එන්ඩේ ගෙට්, ගෙටන් හස්ට්. ඩයිසස් සෙල්බ්ස්ට්, ඩයිස් ඩස්, දාස් ඉම් ලොෆ් ඩෙබෙල්බේ සෙල්බ්ස්ට්, ඩැසෙල්බේ ඩු, දාස් ටැග් ෆෝර් ටැග් ඉම් ලොෆ් ඩයිනර් ෆ්‍රෙහෙරන් ලෙබන් අවුෆ් nhnliche Weise bewusst යුද්ධය.

 

Obwohl im Moment deine lange Vergangenheit fr dich ein Geheimnis ist, sind deine früheren Leben auf der Erde nicht weniger wundersam als dein momentanes Leben. ජෙඩන් මෝර්ගන් ස්පීල්ට් සිච් ඩර් මිස්ටීරියස් අක්ට් අබ්, බී ඩෙම් ඩු අවුස් ඩු-වයිට්-නිච්ට්-වෝ ඩයිනන් කෝර්පර් සූරක්කෙහර්ස්ට් හි; du betrittst ihn durch ඩු-වයිට්-නිච්ට්-වයි, und wirst dieer වෙල්ට් ඩර් ගෙබර්ට්, ඩෙස් ටොඩ්ස් සහ ඩර් සයිට් වයිඩර් බිවුස්ට්. ඇබර් මිය යයි ist schon so oft geschehen, ist schon so lange normal, dass es dir nicht wie ein Mysterium vorkommt; es gehört zum Alltagsgeschehen. ඇබර් එස් අන්ටර්ෂයිඩෙට් සිච් නිච්ට් වොන් ජෙනම් වෝර්ගාන්ග්, ඩර් ඇබ්ලූෆ්ට්, වෙන් ඩු ඇම් ඇන්ෆැන්ග් අයිනර් නියුන් එක්සිස්ටෙන්ස් අයින් නියූන් කෝර්පර් බෙට්‍රිට්ස්ට්, ඩෙන් ඩිර් ඩයි නේචර් හර්ගරිචෙට් තොප්පි, ඩර් ට්‍රේනියර්ට් ඉස්ට් උන් ඩර්ච් ඩියුන් eine neue Maske als Persönlichkeit.

 

අයින් පර්සොන්ලිච්කයිට් මිය යයි පුද්ගල[5], ඩයි මාස්කේ, ඩර්ච් ඩයි ඩර් කරන්නා ස්ප්රිච්ට්. Sie ist deshalb mehr als der Krper. Um eine Persönlichkeit zu sein, muss der menschliche Krper von der Präsenz des කරන්නන් in innn geweckt werden. Im fortwährenden Drama des Lebens akzeptiert und trägt der කරන්නා eine Persönlichkeit, durch die er agiert und spricht, während er die entsprechende Rolle spielt. Im Spielen einer Persönlichkeit versteht sich der කරන්නා අල්ස් ඩයි පර්සැන්ලිච්කයිට් ෂ්ලෙච්ටින්; das heißt, der maskierte Schauspieler versteht sich als die Rolle, die er spielt und vergisst, dass er ewiges Bewusstsein hinter einer Maske ist.

 

Es ist notwendig, etwas von Wiedergeburt und Bestimmung[6] zu verstehen, weil es sonst unmöglich ist, die Unterschiede menschlicher Naturen und Charaktere zu erklären. ඩයි බෙහවුප්තුං, ඩැස් ඩයි උන්ග්ලීචයිට් ස්විස්චෙන් ටොඩ් සහ ජෙබට්, රීච්ටම් සහ ආමූට්, ගෙසුන්ඩ්හයිට් සහ ක්‍රැන්කයිට් ලෙඩිග්ලිච් උන්ෆෙලන් ඕඩර් සුෆෙලන් සූ වර්ඩැන්කන් ඉස්ට්, අයිස්ට් ක්‍රේන්කුං ගෙජෙනෙබර් ගෙසෙට්ස් සහ ජෙරෙච්ටිග්කිට්[7]. Es geht auch gegen den gesunden Menschenverstand zu glauben, dass Intelligenz, Genie, Erfindungsgeist, Begabungen, Veranlagungen, Kräfte und Tugenden auf ein physisches Erbe zurückzuführen wären; ඩැසල්බේ ගිල්ට් ෆෝර් ඉග්නොරන්ස්, උන්ගෙස්චික්ලිච්කයිට්, ෂ්වාචේ, ට්‍රෝගයිට්, ස්වැන්ගාෆ්ටිගයිට් ඇන්ඩ් ඩයි ස්වර්ණාභරණ ග්‍රී ඩීසර් චරක්ටෙරෙජෙන්ෂාෆ්ටන්. දාස් අර්බේ බෙට්‍රිෆ්ට් ඩෙන් කර්පර්; aber der Charakter kommt nur durch das Denken eines Menschen zustande. ගෙසෙට්ස් උන් ජෙරෙච්ටිග්කයිට් හර්ෂෙන් ඩර් ටැට් ඇබර් ඩයිස් වෙල්ට් ඩර් ගෙබර්ට් උන්ඩ් ඩෙස් ටොඩ්ස්, ඉහ්රෙම් ලෝෆ් ෆෝර්ට්බෙස්ටෙහෙන් හි කන්ස්ට් සී නිච්ට්; මැන්ෂ්ලිචෙන් ඇන්ජලෙගන්හයිටන් හි ගෙසෙට්ස් සහ ජෙරෙච්ටිග්කයිට් සයිජන්. ඇබර් අයින් විර්කුං ෆොල්ට් නිච් ඉමර් unmittelbar auf eine Ursache. Die Ernte folgt nicht sofort auf die Saat. අවුෆ් ඩීසල්බේ වයිස් කොම්ට් එස්, දාස් ඩයි ඕස්විර්කුන්ගන් අයිනර් හෑන්ඩ්ලන්ග් ඕඩර් අයින්ස් ගෙඩෙන්කන්ස් මැන්චමල් අර්ස්ට් නැච් අයිනර් ලන්ජරන් සයිට් සූටේජ් ට්‍රෙටෙන්. විර් සින්ඩ් නිච්ට් ඉන් ඩර් ලේජ් ඇලස් වෝර්සුනෙහ්මන්, ස්විස්චෙන් අයිනෙම් ගෙඩෙන්කන්, අයිනර් හෑන්ඩ්ලුං උන්ඩ් ඉහ්රෙන් අවුස්කුන්ගන් ගෙෂීට්, එබෙන්සොවේනිග් වයි විර් ඇලස් වෝර්නෙහ්මන් කොන්නන්, ඉම් බොඩෙන් ස්විස්චෙන් සාත් උන් අර්න්ටේ; ඇබර් ජෙඩ්ස් සෙල්බ්ස්ට් ඉන් ඊනෙම් මෙන්ෂ්ලිචෙන් කෝපර් ෂ්රෙබ්ට් සයින් අයිජීනස් ගෙසෙට්ස් අල් බෙස්ටිමුන් මිට් ඩෙම්, එස් ඩෙන්ක්ට් උට් ටුට්, සෙල්බ්ස්ට් වෙන් එස් එස් ඩෙස් ෂ්‍රයිබන්ස් නිච්ට් බුවස්ට් අයිස්ට්; ක්‍රාෆ්ට් ට්‍රිට් හි උන් එස් වෙයිස් නිච්ට්, වන් දාස් ගෙසෙට්ස් අල් බෙස්ටිමුන්ග්, අයි එස් කෙන්ෆ්ටිජන් ලෙබන් අවුෆ් ඩර් අර්ඩ් හි ඩර් ගෙගන්වාර්ට් ඔඩර්.

 

Im Grunde sind ein Tag und eine Lebenszeit dasselbe; sie sind wiederkehrende Perioden einer kontinuierlichen Existenz, in der der කරන්නා seine Bestimmung herausarbeitet und seinen menschlichen Kontostand mit Leben ausgleicht. නැච්ට් උන්ඩ් ටොඩ් සින්ඩ් සිච් එබෙන්ෆෝල්ස් සෙහර් n න්ලිච්: වෝරෙන්ඩ් ඩු ෆෝට්රිෆ්ටෙස්ට්, උම් ඩයිනෙම් කෝපර් ෂ්ලාෆ් සහ එර්හොලුන්ග් සූ ගොනන්, එර්ලෙබ්ස්ට් ඩු එට්වාස්, ඩර් අර්ෆහ්රුන්ග් සෙහර් අහ්නෙල්ට්, ඩයි ඩු මැස්ට්, වෙන් ඩු ටොම් වර්ල්න්. Auch deine nächtlichen Träume sind mit Zuständen nach dem Tom Vergleichbar, die du regelmäßig durchläufst: Beide sind Phasen subjektiver Handlungen des කරන්නන්; බීඩන් ලෙබ්ස්ට් ඩු ජෙන්සයිට්ස් හි බෙවුස්ටර් ගෙඩාන්කන් සහ හැන්ඩ්ලුන්ගන්, වෙහ්රෙන්ඩ් ඩීන් සින් ඉන් ඩර් නටූර් වයිටර්හින් ෆන්ක්ටීනියන්, අසාත්මිකතා නාච් ඉනෙන් ගෙවාන්ඩ්. Und die nächtliche Phase tiefen Schlafs, dem die in Sinne nicht funktionieren - gener Zustand der Vergesslichkeit, dem es keine Erinnerungen a irgendetwas gibt - entspricht der Phase der Lere, der du auf der Schwellle der physischhen වෙල්ට්. සින්නන් වයිඩර්වරිනන් කන්ස්ට්, අයිනෙම් නියුන් කෝර්පර් අවුස් ෆ්ලයිෂ් ඇන්ඩ් බ්ලූට්: ජෙනම් සාග්ලින්ස්- ඕඩර් කින්ඩෙස්කාර්පර්, ඩර් ෆර් ඩිච් ඇන්ජෙෆර්ටිග්ට් වර්ඩ්.

 

වොහ්රෙන්ඩ් ඩු අයින් නියුස් ලෙබන් ස්ටාර්න්ස්ට්, ඉස්ට් ඩීන් බෙවුස්ටයින් වයි ඉම් නෙබෙල්. ඩු ස්පෝර්ස්ට්, දාස් ඩු අයින් ගන්ස් බෙස්ට්මෙට්ස් ඇන්ඩ් එන්ඩ්ලිචස් එට්වාස් බිස්ට්. ඩයිසස් ජෙෆෝල් ඩර් ඉචෝඩර් සෙල්බ්ස්ට්-හයිට් ඉස්ට් වෝර්ෂයින්ලිච් දාස් අයින්සිගේ, ඩෙසන් ඩු ඩිර් අයින් බීච්ලීච් සයිට්ලැන්ග් බිස්ට් බිස්ට්. Alles andere ist ein Mysterium. අයින් සයිට්ලැන්ග් බිස්ට් ඩු ඇන්ජෙසිට්ස් සොන්ඩර්බරන් නියුන් කෝර්පර්ස් සහ අර්ථ නොදක්වන උම්ෆෙල්ඩ්ස් වර්වර්ට්, වොමග්ලිච් සොගර් එට්වාස් වර්ස්විෆෙල්ට්. ඇබර් වෝරෙන්ඩ් ඩු ලර්න්ස්ට්, ඩයිනන් කෝර්පර් සහ සයින් සින්න සූ බෙනූට්සන්, නීග්ස්ට් ඩු ඩැසු, ඩිච් ඉමර් මෙහර් මිට් ඉහ්ම් සූ හඳුනාගැනීම්. අවුසර්ඩෙම් ගෙන එන ඩිර් ඇන්ඩෙරේ මෙන්ෂෙන් බී, ඩිච් සෝ සූ ෆුලන්, අල්ස් වර්ස්ට් ඩු ඩයින් කෝර්පර්; du wirst dazu gebracht zu glauben, dass du der Krper bist.

 

ජෙ මෙහර් ඩු ඩයි සින් කෝපර්ස් සූ බෙහර්ෂෙන් ලර්න්ස්ට්, ඩෙස්ටෝ මෙහර් නිම්ට් ඩීන් බෙවුස්ටයින් ඩැෆර් අබ්, දාස් ඩු එට්වාස් ජෙන්සිට්ස් ඩෙස් කෝර්පර්ස් බිස්ට්, ඩෙන් ඩු බෙසෙට්ස්ට්. Und während du aus der Kindheit herauswächst, verlierst du die Verbindung zu so ziemlich allem, was nicht durch die Sinne kommuniziert oder aufgenommen werden kann; ඩු ෆිසෙන්චෙන් වෙල්ට් හි ඩු ඩිස්ටෙස්ට් ඩිච් ජිස්ටිග් ජෙෆැන්ගන්, වෝ ඩු ඩිර් ලෙඩිග්ලිච් ෆෙනොමේන්, ඉලුසෙන්, බිස්ට් බිස්ට්. උන්ටර්ඩෙන් බ්ලෙබ්ස්ට් ඩු ඩිර් සෙල්බ්ස්ට් වොමග්ලිච් අයින් ලෙබන් ලැන්ග් අයින් මිස්ටීරියම්.

 

 

 

අයින් නොච් ග්‍රේරස් මිස්ටීරියම් ඉස්ට් ඩීන් වහ්රස් සෙල්බ්ස්ටාස් ග්‍රායර් සෙල්බ්ස්ට් අවුසර්හාල්බ් කෝපර්ස් අර්ථ දක්වයි; außerhalb dieer වෙල්ට් ඩර් ගෙබර්ට් සහ ඩෙස් ටොඩ්ස්; eine Gegenwart im allumfassenden ස්ථිර රාජධානිය[8], ඩෙන් ඩිච් ඇලන් ලෙබන් බෙග්ලයිටෙට්, ඇලන් අන්ටර්බ්‍රෙචුන්ගන් ඩෙස් ෂ්ලාෆ්ස් සහ ඩෙස් ටෝඩ්ස්. ඩයි ලෙබන්ස්ලාන්ජ් සුචේ ඩෙස් මෙන්ෂෙන් නාච් එට්වාස් බෙහ්රිඩිගෙන්ඩම් වෝහයිට් හි ස්ට්‍රෙබන් නාච් ඩෙම් වහ්රෙන් සෙල්බ්ස්ට්; nach Identität, Selbst-und Ich-heit, die jedem ein wenig bewusst ist und die jeder näher kennen und fühlen möchte. Das wahre Selbst ist somit Selbstkenntnis, jenes wahre, wenn auch unerkannte Ziel menschlichen Suchens. Es sind die Unvergänglichkeit, die Perfektion, die Erfüllung, die im menschlichen Tun und Wirken stets angestrebt, aber niemals erreicht werden. ඩෙස්විටෙරෙන් ඉස්ට් දාස් වහ්රේ සෙල්බ්ස්ට් ඩර් ස්ටෙට්ස් ඇන්වෙසෙන්ඩේ මැදිහත්කරු සහ රිච්ටර්, ඩර් අල්ස් ගෙවිසන් සහ ප්ලයිච්ට් ඉම් හර්සන් ස්ප්‍රිච්ට්, අල්ස් රෙක්ට් උන්ඩ් අනුපාතය, ගෙසෙට්ස් සහ ජෙරෙච්ටිගයිට් - ඕහ්න් ඩර් ඩර් මෙන්ෂ් කෞම් එට්වාස් ඇන්ඩර්ස් අල් ටියර් වේර්.

 

එස් ගිබ්ට් අයින් සෙල්බ්ස්ට් විසඳයි. Es ist das ට්‍රයූන් සෙල්ෆ්[9], das in dieem Buch so bezeichnet wird, da es eine unteilbare Ainheit einer තනි පුද්ගල Dreieinigkeit ist: teils wissend, teils denkend, und teils handelnd. නූර් අයින් ක්ලීනර් ටේල් ඩෙස් කරන්නන් kann den Tierkörper betreten und dieen Krper menschlich machen. ඩීසර් කර්පර්බෙහාෆ්ටෙට් ටේල් ඉස්ට් දාස්, හයර් අල් ඩර් විය ශරීරයේ කරන්නා bezeichnet wird. ජෙඩෙම් මෙන්ෂෙන් ඉස්ට් ඩර් ශරීරයේ කරන්නා ein untrennbarer Bestandteil seines eigenen ට්‍රයූන් සෙල්ෆ්ස්, das unter anderen ට්‍රයූන් සෙල්ව්ස් einzigartig ist. Die denkenden und wissenden Teile eines ට්‍රයූන් සෙල්ෆ්ස් sind im Ewigen, im ස්ථිර රාජධානිය, වෙල්ච් නොපෙනෙන මෙන්ෂ්ලීච් වෙල්ට් ඩර් ගෙබර්ට්, ඩෙස් ටොඩ්ස් සහ ඩර් සයිට් ඩර්ච්ඩ්‍රිංට්. ඩර් ශරීරයේ කරන්නා wird von den Sinnen und vom Krper beherrscht; ඩෙසල්බ් ඉස්ට් එර් නිච්ට් ඉන් ඩර් ලේජ්, සිච් ඩර් රියලිටෙට් ඩර් ස්ටැන්ඩිග් අන්වෙසෙන්ඩන් ඩෙන්කෙන්ඩන් ඇන්ඩ් විස්සෙන්ඩන් ටේල් සයින්ස් ට්‍රයූන් සෙල්ෆ්ස් bewusst zu sein. Er vermisst sie; Sinnesobjekte verblenden ihn, Fesseln aus Fleisch halten ihn Festival. Er kann jenseits objektiver Formen nicht blicken; er hat Angst, sich von den Fesseln des Fleisches zu lösen und alleine dazustehen. ඩර් ඩෙන්කර් සහ ඩර් විස්සෙන්ඩේ සින්ඩ් ස්ටෙට්ස් බෙරෙට්, ඩෙන් ශරීරයේ කරන්නා auf seinem Weg zur Selbstkenntnis mit Licht zu versorgen, sofern er sich bereitwillig zeigt, auf Glanz und Illusionen der Sinne zu verzichten. අවුෆ් සීනර් සුචේ නාච් ඩෙම් ඩෙන්කර් සහ ඩෙම් විස්සෙන්ඩන් සුචට් ඩර් ශරීරයේ කරන්නා ඩර් අවුන්වෙල්ට් හි. ඩයි අයිඩෙන්ටිටේට්, ඔඩර් දාස් වහ්රේ සෙල්බ්ස්ට්, යුද්ධයට ඩෙන්කෙන්ඩේ මැන්ෂෙන් ජෙඩර් සිවිලයිසේෂන් ෂෝන් ඉමර් ඉයින් මිස්ටීරියම්.

 

 

 

ප්ලේටන්, වොමග්ලිච් ඩර් රුම්රයිච්ස්ටෙ සහ රෙප්‍රෙසෙන්ටිටිව් ඩර් ග්‍රිචිචෙන් දාර්ශනිකයා, අර්ලෙග්ට් සීනන් ෂූලර්නින් ඩර් ඇකඩමි, සීනර් ෂූලේ ඩර් ෆිලොසොෆි, අයින් ජෙබොට් අවුෆ්: “අර්කෙන් ඩිච් සෙල්බ්ස්ට්” -gnothi seauton. සීනෙන් ෂ්රිෆ්ටන් නාච් සූ උර්ටෙලීන් ස්කයින්ට් එර් දාස් වහ්රේ සෙල්බ්ස්ට් වර්ස්ටැන්ඩන් සූ හබන්, ඕබ්වොල් ඉම් එන්ග්ලිස්චෙන් කයිනර් සීනර් බෙග්‍රිෆ් ජෙනුවර් අල් මිට් “සීලේ” ü බර්සෙට් වර්ඩ්. Um das wahre Selbst ausfindig zu machen, bediente sich Platon einer Methodde des Fragens. ඩර් ඔප්ටැලන් වර්වෙන්ඩුං ඩීසර් ටෙක්නික් හි, ඩර් හෙරූෆ්බෙස්වරුං සේනර් ඩ්‍රාමාටිස්චෙන් එෆෙක්ටේ, බොරු අයින් ග්‍රෝස් කුන්ස්ට්. ප්ලැටෝන මෙතෝඩ් ඩර් ඩයලෙක්ටික් අයිස්ට් අයින්ෆාච් සහ ටිෆ්ග්‍රීෆෙන්ඩ්. ඩර් ජිස්ටිග් ෆවුල් ලෙසර්, ඩර් ඩයි උන්ටර්හාල්තුං ඩෙම් විස්සෙන්සර්වර්බ් වෝර්සිහ්ට්, විර්ඩ් ප්ලේටන් හච්ස්ට්වාර්ෂෙන්ලිච් අල්ස් ලැන්ග්වෙරිග් එම්ෆින්ඩෙන්. සීන් ඩයලෙක්ටිස් මෙතෝඩ් වර්ඩ් ඔෆෙන්සිච්ට්ලිච් කොන්සිපියර්ට්, um den Verstand zu trainieren und zu befähigen, einen rationalen Kurs zu verfolgen, sowie die Fragen und Antworten im Dialog nicht zu vergessen; ansonsten w inre niemand in der Lage, die Schlussfolgerungen, die er in seiner Argumentation zieht, zu bewerten. ප්ලේටන් හැට් සිචර්ලිච් නිච්ට් ඩයි අබ්සිච්ට්, සීනෙන් ෂෝලර් මිට් අයිනර් ග්‍රොසෙන් විසෙන්ස්මෙන්ගේ සූ කොන්ෆ්‍රන්ටියරන්. Es ist wahrscheinlicher, dass er den Verstand im Denken trainieren wollte, damit das eigene Denken zur Erleuchtung fhre und Wissen um einen Gegenstand erworben wrde. ඩීසී සොක්‍රටිස් මෙතෝඩ් ස්ටෙල්ට් අයින් ඩයලෙක්ටිස් පද්ධති බුද්ධිමත් ෆ්‍රැගන් ඇන්ඩ් ඇන්ට්වෝර්ටන් ඩාර්, දාස් ඕන් ස්වීෆෙල් හිල්ෆ්ට්, දාස් ඩෙන්කන් සූ එර්ලර්නන්, සොෆර්න් මෑන් සයි ඇවෙන්ඩෙට්; woöglich hat kein anderer Lehrer so viel für die Erziehung des Verstandes im klaren Denken geleistet wie Platon. Uns sind alerdings keine Schriften überliefert worden, denen er uns verrät හි ඩෙන්කන් ඔඩර් වර්ස්ටෑන්ඩ් සින්ඩ්; oder was das wahre Selbst ist, oder wie man die erfährt. මිනිසා හින්ස්චවුන් විස්මයට පත් කරයි.

 

මිය යන්න uralte Lehre aus Indien lässt sich kryptisch zusammenfassen als “das bist du” (tat tvam asi). Die Lehre erläutert jedoch nicht, “das” හෝ “du” genau ist; auch nicht inwiefern “das” und “du” verwandt sind, oder wie sie zu identifizieren wären. සොල්ටන් ඩයිස් වර්ට් අසාත්මිකතා බෙඩියුටුන් ට්‍රැගන්, ඩෑන් සොල්ටන් සයි මිට් ඇල්ජෙමීන් වර්ස්ටැන්ඩ්ලිචෙන් බෙග්‍රිෆන් එර්ක්ලාර්ට් වර්ඩන්. වේගවත්ම මිනිසා මිය යයි aus der er entspringt, eins ist; und außerdem, dass diees තනි පුද්ගල එට්වාස්, ඩීසර් ශරීරයේ කරන්නාඕඩර්, වයි එර් ඉන් ඩෙන් හොප්ට්ලෙහ්රන් ජෙනන්ට් වර්ඩ්, අට්මාන් හෝ පිරූෂාLedlediglich durch einen Schleier us Sinneswahrnehmung, මායා, වොම් යුනිවර්සෙලන් එට්වාස් ගෙටරන්ට් අයිස්ට්, ඩෙන් විය කරන්නා im Menschenkörper dazu verleitet, sich als abgeschnitten, als Individuum wahrzunehmen; die Lehrer hingegen erklären, dass es keine Individualität gibt, die vom großen Universityellen Etwas, Brahman genannt, abgetrennt wäre.

 

ඩෙස්විටෙරන් විර්ඩ් ජෙලෙහර්ට්, දාස් ඇලේ කර්පර්බෙහාෆ්ටෙන් ස්ප්ලිටර් ඩෙස් යුනිවර්සෙලන් බ්‍රාහ්මණ ඩර් මැන්ෂ්ලිචෙන් එක්ිස්ටෙන්ස් ඇන්ඩ් එන්ට්ස්ප්‍රෙචෙන්ඩම් ලීඩ් අන්ටර්වර්ෆෙන් සයින් කොන්නන්, ගන්ස් ඕන් අයින් බෙවුස්ටයින් ෆර් ඩයි වර්මූටෙං බ්‍රම්බල්ඩුන් සුම්; gefesselt ans Rad der Geburten, Tode und Wiedergeburten in der Natur, bis nach vielen Zeitaltern allmählich alle Fragmente mit dem විශ්වීය බ්‍රාහ්මණ වයිඩර්වෙයින්ට් වර්ඩන්. ඇලර්ඩින්ග්ස් විර්ඩ් වෙඩර් උර්ෂාචේ, නොට්වෙන්ඩිග්කයිට් නොච් ඇන්සෙන්ලිච්කයිට් මිය යයි. Es wird auch nicht erklärt, inwiefern der angeblich perfekte විශ්වීය බ්‍රාහ්මණ අයින් වෝර්ටයිල් ඩාවොන් තොප්පිය හෝඩර් හබන් කන්; auch nicht, inwiefern seine Splitter oder die Natur dadurch einen Vorteil erfahren. මිය යන්න gesamte menschliche Existenz scheint eine nutzlose Anglegenheit zu sein ohne Sinn oder Zweck.

 

Es wird immerhin auf einen Weg hingewiesen, wie ein ausreichend සුදුසුකම් බින්ඩුන්ග් ඩයි නේචර් සචට්. Freiheit, so heißt es, erlangt man durch die Praxis von Yoga; denn - so heißt es - durch Yoga wird das Denken derart diszipliniert, dass der අට්මාන්, ඒ පිරූෂාඕඩර් ශරීරයේ කරන්නාඕලර්න්ට්, සීන් ජෙෆෙල් උන් සයින් සෙහ්සන්ටේ සූ අන්ටර්ඩ්‍රෝකන් ඔඩර් ගාර් සූ සර්ස්ටරන් උන් ඩයි ඉලුෂෙන් ඩර් සින්න අවුෆ්සුලෙසන්, ඩයි සේන් ඩෙන්කන් ලෙන්ජ් වර්විකෙල්ට් යුද්ධය; auf diee Weise von der Notwendigkeit fortwährender menschlicher Existenz befreit, wird er in den විශ්වීය බ්‍රාහ්මණ ෂ්ලීලීච් වයිඩර් aufgenommen.

 

ඇලෙඩෙම් ගිබ්ට් එස් ස්පූරන් වොන් වහර්හයිට් සහ ඩැමිට් වීල් නට්ස්ලිචෙස්. ඩර් යෝගි ලර්න්ට් ටැට්සච්ලිච්, සීනෙන් කෝර්පර් සූ බෙහර්ෂෙන් සහ සයින් ජෙෆෙල් සෝවි සේන් සෙහෙන්ෂෙචේ සූ බන්ඩිගන්. Womöglich lernt er seine Sinne So genau zu beherrschen, dass er sich nach Belieben in Bewusstseinszustände versetzen kann, in denen er Zustände der Materie wahrnimmt, die wiederum den alltäglichen Zuständen innewohn ඩර් ලේජ් සයින්, නටුර්සුස්ටැන්ඩේ සූ එර්ෆෝර්ෂෙන් උන් එර්ෆහ්රන්, ඩයි ඩෙන් මීස්ටන් මෙන්ෂෙන් වර්ච්ලොසන් බ්ලීබන්. ඩෙස් ලැටෙජ් හි ඩෙස්විටෙරෙන් ඉස්ට් එර් වොමග්ලිච්, බෙහෙර්ෂුන්ග් එට්ලිචර් නටුර්ක්‍රෆ්ට්, එර්හෙබ්ලිකෙම් මායි සූ මෙස්ටර්න් හි. සියළුම දාස් හෙබට් මිය යයි තනි පුද්ගල ඕම් ස්වීෆෙල් වොන් ඩර් ග්‍රොසෙන් මාසේ undisziplinierter කරන්නා ab. ඩෙනොච්: අවුච් වෙන්න් ඩයි කුන්ස්ට් ඩෙස් යෝගස් බීබ්සිච්ටිග්ට්, දාස් කර්පර්බෙහාෆ්ටෙට් සෙල්බ්ස්ට් වොන් ඩෙන් ඉලුෂෙන් ඩර් සින්න සූ “බෙෆ්‍රියන්” ඔඩර් සූ “අයිසොලියරන්”, ෂෙයින්ට් එස් ඇෆෙන්සිච්ට්ලිච්, දාස් දාස් යෝගා නියමන්ඩෙන් Nat බර් ඩයි. අයින් සොල්චේ ෆෙහ්ලානාහ්ම් වෝර් ෂ්ලිච්ට් ඇන්ඩ් එර්ග්‍රීෆෙන්ඩ් අවුෆ් ඊයින් ෆෙහ්ලාන්නහ්මේ ඇබර් ඩෙන් වර්ස්ටෑන්ඩ් සුරාක්සුෆුරන්.

 

ඩර් වර්ස්ටෑන්ඩ්[10], der beim Yoga geschult wird, ist der Verstand der Sinne, der Intellekt. Er ist jenes besondere Instrument des කරන්නන්, der auf künftigen Seiten als der Krperverstand (body-mind) beschrieben wird, der hier von zwei anderen Arten von Verstand unterschieden wird, die bisher noch nicht näher bestimmt wurden: die Verstandsarten für das Fhlen und Bege කරන්නන්. ඩර් කෝර්පර්වර්ස්ටෑන්ඩ් ist das einzige Mittel, mit dem der ශරීරයේ කරන්නා durch seine Sinne funktionieren kann. Das Funktionieren des Krperverstands ist stark auf die Sinne beschränkt, und somit auch stark auf die Natur. ඩර්ච් ඉහ්න් වර්ඩ් සිච් ඩර් මෙන්ෂ් ඩෙස් යුනිවර්සම්ස් බුවස්ට්, අසාත්මිකතා නූර් මිට් හින්බ්ලික් අවුෆ් ඩෙසන් නේචර්චයිනුන්ගන්: ඩයි වෙල්ට් ඩර් සයිට්, ඩර් ඉලුෂෙන්. Obwohl der Schüler durchaus seinen Intellekt schärft, ist es gleichzeitig offnsichtlich, dass er noch von seinen Sinnen abhängig ist, imer noch in die Natur eingebunden, eingefangen von der Notwendigherle. ඉතින් ගෙකොන්ට් අයින් කරන්නා als Bediener seiner Krpermaschine auch ist, er kann sich nicht von der Natur abkoppeln oder befreien, er kann kein Wissen über sich oder sein wahres Selbst erlangen, indem er nur mit seinem Krperverstand arbeitet; denn solche Themen bleiben dem Intellekt f imr imer ein Geheimnis, und lassen sich nur durch die richtige Coordination von Körperverstand mit den Verstandsarten des Fühlens und Begehrens erschließen.

 

Es scheint jedoch als ob östliche Denksysteme die Verstandsarten des Fühlens und Begehrens berücksichtigt haben. ඩර් බෙලෙග් හියර්ෆාර් කන් ඉන් ඩෙන් වීර් බුන්ඩන් වොන් පතංජලිස් යෝග-ඇෆොරිස්මන් sowie in verschiedenen Kommentaren zu dieem uralten Werk gefunden werden. පතංජලී ist wahrscheinlich der berühmteste und repräsentativste aler indischen Philosophen. සයින් වර්ක් සින්ඩ් ටිෆ්ග්‍රීෆෙන්ඩ්. ඇබර් එස් ෂෙයින්ට් නොච් වෝර්ෂයින්ලිච්, දාස් සේන් ටැට්සච්ලීච් ලෙහ්රේ එන්ට්වෙඩර් වර්ලෝරන් ගිං ඕඩර් ගෙහයිම් ගෙහාල්ටන් වර්ඩ්; denn die sorgfältig subtilen 'Sutren', die seinen Namen tragen, scheinen eher zu destrieren oder gar daran zu hindern, wozu sie scheinbar geschaffen wurden. වයි අයින් සොල්චර් වයිඩර්ස්ප්‍රූච් ජහර්හුන්ඩර්න් හි හින්ටර්ෆ්‍රැග්ට් බෙස්ටීන් කොන්ටේ, ෂෙයින්ට් නූර් ඉම් ලිචේ ඩෙසන් එර්ක්ලාර්බාර්, ඩීසෙම් ඇන්ඩ් ස්පෙටරන් කපිටෙල්න් ඇබර් මැන්චලීස් ෆියුලන් සහ බෙගෙරන් එර්ක්ලාර්ට් වර්ඩ්.

 

ඩයි ඔස්ට්ලීච් ලෙහ්රේ, වයි ඇන්ඩෙර් දාර්ශනිකයා, බෙෆාස්ට් සිච් මිට් ඩෙම් මිස්ටීරියම් ඩෙස් බෙවුස්ටෙන් සෙල්බ්ස්ටෙස් ඉම් මැන්ච්ලචෙන් කෝපර් සෝවි මිට් ඩෙම් මිස්ටීරියම් ඩර් රිලේෂන් ස්විස්චෙන් සෙල්බ්ස්ට්, කෝර්පර්, නටුර් උන් ඩෙම් ගෙසම්ටන් යුනිවර්සම්. ඇබර් ඉන්ඩිස් ලෙහර් ලාසන් නිච්ට් ඉරාහෙන්, දාස් සී වොස්ටන්, දාස් බුවස්ටේ සෙල්බ්ස්ටෙර් අට්මාන්, ඒ පිරූෂා, ඩර් ශරීරයේ කරන්නා denn ist, als etwas von der Natur Unterscheidbares: zwischen dem ශරීරයේ කරන්නා und dem Körper der Natur wird nicht klar unterschieden. ඩර් ග්‍රුන්ඩ්, වෙෂාල්බ් මෑන් ඩයිසෙන් අන්ඩර්ෂයිඩ් වෙඩර් ගෙසෙන් නොච් අවුෆ්සෙජිට් තොප්පිය, අයිස්ට් ඕෆෙන්බාර් අවුෆ් දාස් යුනිවර්සෙල් මිස්වර්ස්ටැන්ඩ්නිස් වොන් ෆුලෙන් සහ බෙගෙරෙන් සූරක්සුෆුරෙන්. එස් අයිස්ට් ඩයිසර් ස්ටෙල් නොට්වෙන්ඩිග්, දාස් දාස් ෆුලෙන් සහ බෙගෙරන් (ආශාව) erläutert werden.

 

 

 

මිට් ඩර් බෙරොක්සිචිගුන් වොන් ෆෙහ්ලන් සහ බෙගෙරන් විර්ඩ් ඉයින්ස් ඩර් විච්ටිග්ස්ටන් සහ ටිෆ්ග්‍රැන්ඩිග්ස්ටන් තේමන් ඉම් බුච් වෝර්ගෙස්ටෙල්ට්. ඩෙසන් විචිග්කිට් සහ වර්ට් සින්ඩ් නිච්ට් සූ අන්ටර්ස්චැට්සන්. දාස් වර්ස්ටැන්ඩ්නිස් උන් ඩර් ජෙබ්රාච් වොන් ෆුලන් සහ බෙගෙරන් කන්ට් ඩෙන් වෙන්ඩෙපන්ක්ට් ඉන් ඩර් ෆෝටෙන්ට්වික්ලුං ඩෙස් මෙන්ෂෙන් සහ ඩර් මෙන්ෂීට් බෙඩියුටන්; es knnte මැරෙන්න කරන්නා වොම් ෆාල්ෂෙන් ඩෙන්කන්, ෆාල්ෂෙන් ග්ලෝබන්, ෆාල්ෂෙන් සීලන්, මිට් ඩෙනන් සී සිච් සෙල්බ්ස්ට් ඉන් ඩර් ඩන්කල්හයිට් ජෙෆැන්ගන් ජෙහාල්ටන් හෙබන්, බෙෆ්‍රියන්. එස් වෝඩ්ලෙග්ට් අයිනන් ෆාල්ෂෙන් ග්ලෝබන්, ඩර් ලැන්ජ් සයිට් අන්ධයන් ඇන්ජෙනොමන් වර්ඩ්; ein Glaube, der nun so tief im Denken der Menschen verwurzelt ist, dass scheinbar niemand daran denkt, ihn zu hinterfragen.

 

Er ist folgendes: Jeder wird dazu gebracht zu glauben, dass es fünf körperliche Sinne gibt und, dass das Fühlen einer von ihnen ist. වයි මිය යයි බුච් හැසිරීම, සින්ඩ් අයින්හයිටන් ඩර් නටූර්, එලිමෙන්ටාර්වෙසන්, වඩා ihre Funktionen bewusst aber nicht බුද්ධිමත්. එස් ගිබ්ට් නූර් වීර් සින්: සෙහෙන්, හෙරන්, ෂ්මෙකන් සහ රිචන්; und für jeden davon gibt es ein spezielles Organ; ඇබර් එස් ගිබ්ට් කෙයින් ස්පෙසියෙල්ස් ෆර්ලන්, වෙල් ෆුලෙන් ඕබ්වොල් එස් ඩර්ච් ඩෙන් කර්පර් ෆෝල්ට්නිච් සූම් කෝර්පර්, නිච්ට් සර් නටුර් ගෙහාර්ට්. මිය යයි ist einer von zwei Eigenschaften des කරන්නන්. Auch Tiere fühlen und begehren, aber Tiere sind Modifikationen des Menschen, später erklärt wird.

 

ඩැසෙල්බේ මස්ච් ඕච් ෆෝර්ස් බෙගෙරන් ජෙල්ටන්, ඩයි ඇන්ඩරේ අයිජන්ස්චාෆ්ට් ඩෙස් කරන්නන්. Fühlen und Begehren mssen stets gemeinsam berücksichtigt werden, denn sie sind unzertrennlich; keines kann ohne das andere පැවැත්ම; sie sind wie zwei Pole im elektrischen Strom, zwei Seiten einer Medaille. Dieses Buch gebraucht deshalb die zusammengesetzte Bezeichnung: ෆුලන්-උන්ඩ්-බෙගෙරන්.

 

දාස් ෆුලෙන්-උන්ඩ්-බෙගෙරන් ඩෙස් කරන්නන් ist jeneelligent Kraft, durch die die Natur und die Sinne bewegt werden. ඩස් ෂැප්ෆෙරිස්චෙන් එන්ර්ජි හි දාස් ෆුලෙන්-උන්ඩ්-බෙගෙරන් බොරු කියන්න, මිය යන්න සියලු ohne Fühlen-und-Begehren würde alles Leben aufhören zu ಅಸ್ತಿತ್ವ. ෆුලෙන්-උන්ඩ්-බෙගෙරන් ඉස්ට් ජීන් ටෙක්නික් ඕන් වර්ගන්ගන්හයිට් ඔඩර් සුකුන්ෆ්ට්, මිට් ඩර් ඇල ඩිංග් වහර්ගොනොමන්, එර්ෂාෆෙන්, ජෙෆෝම්ට්, හර්වෝර්ජ්බ්‍රැක්ට් ඇන්ඩ් බෙහර්ෂර්ට් වර්ඩන්, ඕබ් ඩර්ච් ඩයි බුද්ධිමත් ගෙහෙරන්. ඇලී බුද්ධිමත් හෑන්ඩ්ලුන්ගන් ගෙහෙන් අවුස් ඩෙම් ෆුලෙන්-උන්ඩ්-බෙගෙරන් හර්වර්.

 

Fühlen-und-Begehren ist im menschlichen Krper jene bewusste Kraft, die diee einzigartige Maschine der Natur steuert. Nicht einer der vier Sinne—fühlt. දාස් ෆුලන්, ජීන් උදාසීන අයිජන්ෂාෆ්ට් ඩෙස් කරන්නන්, ist das, was im Krper fühlt, den Körper selbst fühlt und die Eindrücke, die durch die vier Sinne in den Kerper gelangen, als Sensationen empfindet. අවර්ඩෙම් ඉස්ට් එස් ඩර් ලේජ්, අබ්වෙච්සෙල්ඩම් මායි ඇබර්සින්ලිච් අයින්ඩ්‍රෝක් වෝර්සුනේහ්මන්, වයි ස්ටිම්මුන්ගන්, ඇට්මොස්ෆරන්, වෝරාහුන්ගන්; es fühlt, was richtig und falsch ist, und fühlt, wenn das Gewissen Warnungen ausspricht. දාස් බෙගෙරන්, ඩයි ඇක්ටිව් අයිජන්ස්චාෆ්ට්, ඉස්ට් ජීන් බෙවුස්ටේ ක්‍රාෆ්ට්, ඩයි ඩෙන් කෝර්පර් බෙවෙට්, වෝරෙන්ඩ් එර් ඩෙන් ස්වෙක් ඩෙස් කරන්නන් erfüllt. ඩර් කරන්නා ඊජන්ස්චාෆ්ටන් හි දිලීර ග්ලීච්සෙටිග්: එසේම ගෙට් ජෙඩේ බෙගියර්ඩ් අවුස් අයිනෙම් ජෙෆල් හර්වෝර්, සහ ජීන්ස් ජෙෆෙල් මුන්ඩෙට් අයින් බෙජියර්ඩ් හි.

 

ඩු වර්ස්ට් අයිනන් වික්ටිගන් ෂ්රිට් අවුස්ෆරන් ඕෆ් ඩෙම් වෙග් සූම් විස්සන් උන් සූර් කෙන්ට්නිස් වොම් බියුස්ටෙන් සෙල්බ්ස්ට් ඉම් කර්පර්, වෙන් ඩු ඩිච් අල්ස් බුද්ධිමතුන් , die dein Blut durchströmt, aber selbst kein Blut ist. ෆුලෙන්-උන්ඩ්-බෙගෙරන් සොල්ට් ඇලෙ වීර් සින් සමමුහුර්ත. අයින් වර්ස්ටැන්ඩ්නිස් වොන් ඩර් ෆන්ක්ෂන් ඇන්ඩ් ඩෙම් ස්ටෙලන්වර්ට් ඩෙස් ෆුලෙන්-උන්ඩ්-බෙගෙරන්ස් මාකියර්ට් ඩයි අබ්කෙහර් වොන් ග්ලෝබෙන්සොට්සන්, ඩයි ඩයි කරන්නා මැන්චෙන් හි ජෙහර් දසු ජෙබ්‍රාච්ට් හබන්, සිච් අල්ස් නිච්ට්ස් වයිටර් අල්ස් ස්ටර්බ්ලීච් වෝර්සුනේහ්මන්. මිට් ඩයිසෙම් වර්ස්ටැන්ඩ්නිස් ඩෙස් ෆුලෙන්-උන්ඩ්-බෙගෙරන්ස් ඉම් මෙන්ෂෙන්, කොනෙන් විර් මිට් ඩර් ඉන්ඩිස්චෙන් ෆිලොසොෆි අන්ටර් ඊනෙම් නියුන් බ්ලික්වින්කල් ෆෝට්ෆහරන්.

 

 

 

ඩයි ඔස්ට්ලීච් ලෙහ්ර් අර්කෙන්ට්, ඩස් මෑන් සිච් වොන් ඩෙන් ඉලුෂෙන් ඩර් සින්න බෙෆ්රීන් මස්, වෙන්න් අයින් වර්ස්ටැන්ඩ්නිස් වොම් බෙවුස්ටෙන් සෙල්බ්ස්ට් ඉම් කෝර්පර් සෝවි වොම් ෆාල්ෂෙන් ඩෙන්කන් සහ හැන්ඩෙල්නාස් දාස් ඩහර් රෝර්ට්, ඩස් මෑන් සීන්ස් ඇබර් අවුච් ඩයි ඔස්ට්ලීච් ලෙහ්රේ ෆෝල්ට් ඩර් ඇල්ජෙමිනන් ෆෙහ්ලානාහ්ම් ඔම් ඔපර්, දාස් දාස් ෆුලෙන් අයිනර් ඩර් කර්පර්ලිචෙන් සින් අයිස්ට්. ඩයි ලෙහර් හැසිරීම, දාස් දාස් ටස්ටන් බෙසිහුන්ග්ස්වයිස් දාස් ෆුලන් අයිනන් ෆන්ෆ්ටන් සින් ඩාර්ස්ටෙල්ට්; dass ද දාස් බෙගහ්රෙන් වොම් කෝර්පර් හෙරහර්ට්; und, dass sowohl Fühlen als auch Begehren Naturerscheinungen im Krper sind. එන්ට්ස්ප්‍රෙචෙන්ඩ් ඩයිසර් හයිපොතීස් විර්ඩ් ආර්ජියර්ට්, දාස් ඩයි පිරූෂා, ඕඩර් ඩර් අට්මාන්ඕඩර් ශරීරයේ කරන්නාෆුලන්-උන්ඩ්-බෙගෙරන්ඇසීන් ජෙෆෙල් වොල්ස්ටැන්ඩිග් උන්ටර්ඩ්‍රකන් උම් ඇම් එන්ඩේ දාස් බෙගහෙරන් “අවුස්ට්‍රොටන්”, සර්ස්ටරන් මුස්.

 

හින්සිච්ට්ලිච් ඩෙසන්, හියර් ඉම් බෙසුග් අවුෆ් ෆුලෙන්-උන්ඩ්-බෙගෙරෙන් අවුෆ්සෙජිට් වර්ඩ්න් අයිස්ට්, ෂෙයින්ට් එස්, අල්ස් ඕබ් ඩේ ලෙහ්රෙන් අවුස් ඩෙම් ඔස්ටන් එට්වාස් උන්ග්ලිච්ස් ෆෝඩර්න් ය. Das unzerstörbare, unsterbliche Selbst im Krper kann sich selbst nicht zerstören. Wre es dem menschlichen Krper möglich, ohne Fhlen-und-Begehren weiterzuleben, ඉතින් wäre er nichts weiter als ein stumpfer Atemapparat.

 

අබ්ගීසෙන් වොන් ඩෙන් මිස්වර්ස්ටැන්ඩ්නිසන් ඇබර්ස් ෆුලන්-උන්ඩ්-බෙගෙරන්, ලිෆර්න් ඩයි ඉන්ඩිස්චෙන් ලෙහර් කයිනන් බෙලෙග් ඩැෆර්, දාස් සී එට්වාස් වොම් ට්‍රයූන් සෙල්ෆ් වොස්ටන්. Bei der unerklärten Äußerung “du bist das” müssen wir davon ausgehen, dass das angesprochene “du” der atman, die purusha - das individualuelle, körperbehaftete Selbst ist; und dass jenes “das”, dem das “du” zugeordnet wird, alsiverseelles Selbst, als Brahman, gilt. ස්විස්චෙන් ඩෙම් කරන්නා und seinem Körper wird kein Unterschied gemacht; und es fehlt gleichermaßen eine Unterscheidung zwischen dem විශ්වීය බ්‍රාහ්මණ සහ ඩර් විශ්වීය නටුර්. ඩෑන්ක් ඩර් ඩොක්ට්‍රින් විශ්වීය බ්‍රාහ්මණ අල් උර්කුවෙල් සහ එන්ඩ්සියෙල් ඇලර් කර්පර්ලිචෙන් ඉන්ඩිවිඩුවාන්, විස්සන් මිලියන් වොන් ඩෝර්න් nichts von ihrem wahren Selbst; und noch mehr, sie erwarten, ja sie streben geradezu danach, imiverseellen Brahman das Allerkostbarste zu verlieren, man jemals besitzen kann: die wahre Identität, das eigene einzigartige, große Selbsten unelreen.

 

Obwohl es recht offnsichtlich ist, dass die Lehren des Ostens dazu neigen, den කරන්නා a die Natur zu ketten und im Unwissen um das wahre Selbst verharren, scheint es höchst unahrscheinlich, dass diee Lehren dummen Köpfen entstammten; oder, dass man sie mit der Absicht der Unterjochung bewusst aufrecht erhielt, um die Wahrheit vor den Menschen zu verbergen. Vielmehr scheinen sie lediglich die rudimentären Überreste eines viel älteren Systems zu sein, das von einer verschollenen und fast vergessenen Zivilisation stammt: eine Lehre, die momöglich wahre Erleuchtung bringen konnte; die mglicherweise das Fhlen-und-Begehren als den unsterblichen කරන්නා im Körper erkannte; ඩයි ඩෙම් කරන්නා den Weg zum Wissen um das eigene wahre Selbst wies. All allgemeinen Eigenschaften der existingierenden Überlieferungsformen legen eine solche Mglichkeit ziemlich nah; dass im Laufe der Jahrhunderte die ursprüngliche Lehre unmerklich der Doktrin eines විශ්වීය බ්‍රාහ්මණ විච්, සෝවි ඇන්ඩරෙන් පැරඩොක්ස් ඩොක්ට්‍රිනන්, ඩයි දාස් ෆුලෙන්-උන්ඩ්-බෙගෙරන් වර්වර්ෆෙන්.

 

Es gibt einen Schatz, der nicht vollständig verborgen liegt: මිය යන්න භගවාද් ගීතා, das kostbare Juwel Indiens, eine indische Perle, die mit keinem Preis zu belegen ist. ඩයි වහර්හයිටන්, ඩයි ක්‍රිෂ්නා අර්ජුන වර්මිටෙල්ට්, සින්ඩ් එර්හබෙන්, වුන්ඩර්ෂාන් උන්ඩ් ඊවිග්. ඇබර් ඩයි වයිට් සූරක්ලීජෙන්ඩේ එපෝචේ, ඩර් ඩයිස් ඩ්‍රාමා සිච්ට් එන්ට්ෆල්ටෙට් ඇන්ඩ් ස්ටැට්ෆින්ඩෙට්, සහ වෙල්චර් යූරල්ට් වෙඩිෂ් ඩොක්ට්‍රිනන් වර්හාල්ට් සහ වර්ච්ලෙයාර්ට් ලෙජන්, අර්ෂ්වර්ට් අයින් වර්ස්ටැන්ඩිස් ඩාවොන්, මිය ගියේ චරක්ටෙරේ, zum Amt des anderen in Relation steht, internalhalb oder außerhalb des Krpers. Die Lehre aus dieen erhabenen Zeilen ist voller Bedeutung, und könnte von großem Wert sein. Aber sie ist so sehr durchsetzt mit und verzerrt von uralter Theologie und schriftlichen Doktrinen, dass ihre Bedeutung fast vollständig verborgen bleibt und man ihren wahren Wert entsprechend geringer einschätzt.


ඕෆ්ග්‍රන්ඩ් අයින්ගෙමිනන් මැන්ගල්ස් ඩර් ඔස්ට්ලිචෙන් ෆිලොසෆි සෝවි ඩර් ටැට්ෂේ, දාස් සී අල් අන්ලයිතුං සූම් විස්සන් උම් දාස් වහ්රේ සෙල්බ්ස්ට් ඉම් කර්පර් විඩර්ස්ප්‍රච්ච්ලිච් අර්ෂින්ට්, වර්ක්ට් ඩයි යූරල් උල්වෙල්ෆ්ලෙෆ්. මෑන් කෙහර්ට් ද ජෙනරල් වෙස්ටන් ය.

 

 

 

වාස් දාස් ක්‍රිස්ටෙන්ටම් බෙට්‍රිෆ්ට්: ඩර් වහ්රේ උර්ස්ප්‍රන්ග් උන්ඩ් ඩයි වහ්රේ ගෙස්චිචෙට් ඩෙස් ක්‍රිස්ටෙන්ටම්ස් ලයිජන් ඉම් වර්බර්ජෙන්. Aus Bemühungen, die ursprünglichen Absichten seiner Lehren oder aber die Lehren selbst zu erklären, ist über Jahrhunderte hinweg eine Unmenge a Literatur entstanden. සීට් ෆ්‍රෙස්ටෙන් සයිටෙන් වර්ඩ් අයි ඩොක්ට්‍රින් ජෙලහර්ට්; aber keine Schriften wurden überliefert, die ein Wissen um die ursprünglichen Absichten und Lehren des Christentums ermöglichen.

 

පැරබෙල්න් ඇන්ඩ් ස්ප්‍රිච්වර්ටර් ඩර් එවැන්ජලියන් ලාසන් ග්‍රොසාර්ටිග්කයිට්, අයින්ෆාචයිට් සහ වහර්හයිට් එර්බ්ලිකන්. ඇබර් සෙල්බ්ස්ට් ඩයි, ඩයි ඩයි නියු බොට්ස්චාෆ්ට් අල් ඇලරෙස්ටෙ එම්පිෆෙන්ගන්, ස්කයිනෙන් සයි නිච් වර්ස්ටෙන්ඩන් සූ හබන්. ඩයි ෂ්රිෆ්ටන් සින්ඩ් ඩිරෙක්ට් උන්ඩ් හෙගන් කයින් ටූෂුංසාබ්සිච්ටන්; aber gleichzeitig behaviorupten sie, dass eine tiefer liegende Bedeutung zu finden ist; eine geheime Lehre, die nicht fr alle, sondern nur für “diejenigen, die glauben wollen” beabsichtigt wurde. ඩයි ෂ්රිෆ්ටන් සින්ඩ් ඕන් ස්වීෆෙල් වොලර් ගෙහයිම්නිස්; und wir müssen annehmen, dass sie eine Lehre überdecken, die nur wenigen vermittelt und offenbart wurde. ඩර් වෝටර්, ඩර් සොන් උන් ඩර් හෙලිගේ ගීස්ට්: එස් සින්ඩ් මිස්ටීරියන්. මිස්ටරියන් සින්ඩ් ඕච් ඩයි unbefleckte Empfängnis sowie die ගෙබර්ට් උන් දාස් ලෙබන් ජේසු ක්‍රිස්ටි; ebenfalls seine Kreuzigung, sein Tom und seine Wiederauferstehung. මිස්ටීරියන් සින්ඩ් එබෙන්ෆෝල්ස් ඔහ්න් ස්වීෆෙල් හිම්මෙල් උන්ඩ් හෝල්, උන්ඩ් ඩර් ටියූෆෙල්, උන්ඩ් දාස් කනිග්‍රීච් ගොට්ස්; denn es ist kaum wahrscheinlich, dass diee Themen je unmittelbar verstanden werden sollten, sondern sie galten als Symbole. ඩෙස්විටරන් සින්ඩ් ඇලන් ෂ්රිෆ්ටන් ස්ප්‍රිච්වර්ටර් සහ බෙග්‍රිෆ්, ඩයි ෂ්ලිච්ට් ඇන්ඩ් එර්ග්‍රීෆෙන්ඩ් නිච්ට් වර්ට්ලිච්, සොන්ඩර්න් ඉම් මිස්ටිස්චෙන් සින් වර්ස්ටැන්ඩන් වර්ඩන් සොල්ටන්; und andere könnten nur für einige wenige Gruppen Bedeutung tragen. අවුසර්ඩම් ඉස්ට් ඩයි ඇනාහ්මර්වර්න්ෆ්ටිග්, දාස් ඩයි පැරබෙල්න් ඇන්ඩ් වුන්ඩර් අල් බුච්ස්ටබ්ලිච් වහ්හයිටන් ජෙල්ටන් සොල්ටන්. Überall Geheimnisse - aber nirgends werden sie gelüftet. හැට් එස් මිට් ඔක්කොම මැරුණා ගෙහයිම්නිසන් අවුෆ් සිච්?

 

ඩර් ලෙහ්රෙ වොම් වර්ස්ටීන් සහ ෆුරන් ඉනෙන්ස් ලෙබන්ස් හි ඩර් ඕෆෙන්සිච්ට්ලීච් සින් සහ ස්වෙක් ඩර් එවැන්ජලියන් බොරු; eines inneren Lebens, das den menschlichen Krper regenerieren lässt, somit den ටොඩ් බෙසිග්ට්, ඩෙන් භෞතික විද්‍යා K කර්පර් සූම් ඊවිගන් ලෙබන්, සූ ජෙනම් සුස්ටැන්ඩ් එර්නූට් බෙෆිහිට්, වොන් ඩෙම් ඩර් කෝර්පර් හෙරාබ්ෆෙලන් වයින් හෙබ්‍රෙටෙල් Zu einer gewissen Zeit gab es mit Sicherheit ein eindeutiges System von Anweisungen, das genau aufzeigte, wie man ein derartiges inneres Leben führt, wie man so das Wissen vom eigenen wahren Selbst erlangt. ෆ්‍රෙහෙන් ක්‍රිස්ට්ලිචෙන් ඇබර්ලීෆෙරුන්ගන් සීනිජර්ට් මෑන් ඩයි එක්සිස්ටෙන්ස් අයිනර් සොල්චෙන් ගෙහයිම්ලෙහ්රේ, ඉන්ඩෙම් මෑන් සිච් අවුෆ් ගෙහයිම්නිස් සහ මිස්ටීරියන් බෙසීට්. අවුසර්ඩෙම් ෂෙයින්ට් එස් ඇෆෙන්සිච්ට්ලිච්, ඩස් ඩයි පැරබෙල්න් සින්බිල්ඩර්, ග්ලීච්නිස් සින්ඩ්: බෙෂෙඩීන් අර්සාහුලන්ගන් ඇන්ඩ් ස්ප්‍රිච්වෝටර්, ඩයි සූර් වර්මිට්ලුං නිච් නූර් සදාචාරවාදියා ඇලර්ඩින්ග්ස් ෆෙහෙල්ට් එස් ඩෙන් එවැන්ජලියන් ඉහ්රර් හියුටිජන් ඩෙන් සුසමෙන්හෙන්ගන්, ඩයි නොට්වෙන්ඩිග් වොරන්, um ein solches System zu formulieren; was überliefert worden ist, ist nicht genug. Und, was die Geheimnisse betrifft, in die solche Lehren angeblich eingehüllt wurden, ist weder ein Schlüssel noch ein Code bekannt, der uns ermöglichen knnte, sie zu entschlüsseln oder zu verstehen.

 

ඩර් ෆෙහිග්ස්ටේ සහ අයින්ඩියුටිස්ටේ අර්ක්ලරර් ෆ්‍රෙහර් ඩොක්ට්‍රිනන්, ඩෙන් විර් කෙනන්, පෝල්ස් ය. ඩයි වර්ට්, ඩයි එර් ජෙබ්රාච්ට්, සොල්ටන් ෆෝ ජීන් නූර් සින් එර්ගෙබෙන්, ඩයි සයි ඕච් ජෙරිච්ටෙට් වරෙන්; aber nun müssen seine Schriften nach Standards der Gegenwart අර්ථකථන වර්ඩන්. “Der erste Brief des Paulus a die Korinther” macht im 15. කපිටල් ඇන්ස්පියලුන්ගන් අවුෆ් සහ එර්නිනර්ට් ඩෙන් ලෙසර්ට හොඳම ලෙහ්රන්, බෙස්ටයිම්ට් ඉන්ඩියුටිජ් අන්වීසුන්ගන්, ඩයි දාස් ෆුරන් ඉනෙන්ස් ලෙබන්ස් බෙට්‍රෙෆෙන්. ඇබර් විර් මෝසෙන් ඇනෙහ්මන්, දාස් ඩීස් ලෙහ්රන් එන්ට්වෙඩර් unaufgeschrieben blieben ver යනු වර්ස්ටැන්ඩ්ලිච් වේරෙඩර් ඇබර්, දාස් සී වර්ලෝරන් ජින්ජන් සහ සොමිට් ඇලන් එර්හාල්ටෙන් Überlieferungen fehlen. ජෙඩම් ෆෝල් විර්ඩ් “ඩර් වෙග්” නිච්ට් ඩාර්ගෙලෙට්.

 

වොරම් වර්ඩන් වහර්හයිටන් ෆෝම් වොන් ගෙහයිම්නිසන් ඇබර්ලීෆර්ට්? ඩර් ග්‍රුන්ඩ් කොන්ටේ සයින්, දාස් ඩයි ස්ටැට්ලිචෙන් ගෙසෙට්සෙ ඩර් ඩමාලිජන් සයිට් ඩයි වර්බ්‍රයිතුං නියුවර් ඩොක්ට්‍රිනන් වර්බොටෙන්. Die Verbreitung einer seltsamen neuen Lehre oder Doktrin war വോමොග්ලිච් මිට් ඩර් ටොඩෙස්ට්‍රාෆ් බෙලෙට්. මිය යන්න ලෙජෙන්ඩේ ඉමහර්හින්, දාස් ජේසුස් ඩෙන් ටොඩ් ඇම් ක්‍රියුස් ෆර් ඩයි වර්බ්‍රයිතුං සීනර් ලෙහ්රොන් වොන් වහ්හයිට්, 'ඩෙම් වෙග්' සහ ලෙබන් එර්ලයිඩන් මුස්ට්.

 

ඇබර් හියුට්, ඉතින් සාග්ට් මෑන්, ගිබ්ට් එස් රෙඩෙෆ්රෙයිහයිට්: මෑන් ඩාර්ෆ් ඩෙන් අයිජෙනන් ග්ලෝබන් ඇබර් ඩයි ගෙහයිම්නිස් ඩෙස් ලෙබන්ස් අවුස්ප්‍රෙචෙන්, ඔහ් ඩෙන් ටොඩ් බෙෆර්චෙන් සූ මුසෙන්. auch ඉම්මෙර්ගේ මිනිසා Uber Verfassung විය බැම්මේ බලය තහවුරු කරගත් බව Funktion ෙඩස් menschlichen Körpers sowie ෙඩස් bewussten Selbstes, ඩාස් ihm innewohnt, ගෝඩන් වයිස්ගේ වාර්තාවේ: Meinungen නියෝගයෙන් Wahrheiten Die, මිය මිනිසා ෂූර් Beziehung zwischen dem körperbehafteten Selbst බැම්මේ බලය තහවුරු කරගත් බව dem wahren Selbst sowie zum Pfad ඩර් Weisheit besitzt, müssen heute nicht මේහර් geheimnisvolle Worte verkleidet werden und benötigen keinen Code, um verstanden zu werden. නූතන විද්‍යාවේ දී සයිටෙන් සින්ඩ් ඇලර්ලෙයි “හින්වයිස්”, “බ්ලෙන්ඩන්”, “ගෙහයිම්නිස්” සහ “ඇන්ඩියුටුන්ගන්” යන අබිරහස් ස්ප්‍රේච් අයින් බෙලෙග් ඩර් ඉග්නොරන්ස්, ඩෙස් ඊගොයිස්මස් ඔඩර් අයින්ලෙටෙන් ක්‍රෙමර්ජිස්ට්ස්.

 

ට්‍රොට්ස් ඊනිගර් ෆෙලර් සහ අබ්ස්පල්ටුන්ගන්, ට්‍රොට්ස් සෙක්ටෙන්වෙන්සෙන්ස්, ට්‍රොට්ස් අයිනර් ග්‍රොසන් අර්ථ නිරූපණයන් වයිල්ෆෝල්ට් බෙසග්ලිච් සීනර් මිස්ටිස්චෙන් ලෙහ්රන්, හැට් සිච් දාස් ක්‍රිස්ටෙන්ටම් ඉන් ඇලන් එක්න් ඩර් වෙල්ට් වර්බ්‍රයිටෙට්. වොමග්ලිච් මෙහර් අල්ස් ජෙඩර් ඇන්ඩෙරේ ග්ලෝබ් හැට් එස් මිට් සීනන් ලෙහ්රෙන් සූර් වෙරන්ඩරූං ඩර් වෙල්ට් බීජෙට්‍රජන්. එස් මුස් වහර්හයිටන් සීනෙන් ලෙහ්රන් ජෙබන්, වයි ඕච් ඉමර් සයි වර්බෝජන් ලෙජන්. එස් සින්ඩ් ලෙහ්රන්, ඩයි සීට් ෆාස්ට් ස්විටොසෙන්ඩ් ජහ්රෙන් මෙන්ෂ්ලීච් හර්සන් එරිච්ට් ඇන්ඩ් ඩයි මැන්ස්ච්ලිච්කයිට් ඉන් ඉහෙන් එර්වෙක්ට් හෙබන්. Ewige Wahrheiten gehören zur Menschheit, jener Menschheit, die die Gesamtheit aler කරන්නා කෙන්පර්න් ඩාර්ස්ටෙල්ට් හි. ඩීසි වහ්හයිටන් ලාසන් සිච් නිච් අන්ටර්ඩ්‍රෝකන් ඔඩර් ගන්ස්ලිච් වර්ජෙසන්. ඊගල් ඔෆ් වෙල්චෙම් සයිටාල්ටර්, ඊගල් ඉන් වෙල්චර් ෆිලෝසොෆි ඕඩර් ග්ලෝබෙන්ස්බෙකෙන්ට්නිස්, වර්ඩන් ඩයිස් වහර්හයිටන් ඉමර් වයිඩර් එර්ෂයිනන්, ඕච් වෙන්න් සයි ස්ටැන්ඩිග් ඉහ්රේ ෆෝම් වෙච්සෙල්න්.

 

අයින් ෆෝම්, ඉන් ඩයි බෙස්ටයිම්ට් වහර්හයිටන් වර්පක්ට් වර්ඩන් සින්ඩ්, ස්ටෙල්ට් දාස් ෆ්‍රීමෝරෙටම් ඩාර්. Der Freimaurerorden ist so alt wie die Menschheit. එර් බර්ග්ට් ලෙහ්රෙන් වොන් ග්‍රොසෙම් වර්ට්, වයිට් ග්‍රෙයර් අල්ස් එර් වොන් ඩෙන් ෆ්‍රීමෝරර්න් සෙල්බ්ස්ට්, ඩයි අයින් ප්ලෙගන්, ගෙස්චැට්ස් වර්ඩ්. Der Orden hat uralte Fragmente wertvoller Informationen erhalten, die davon handeln, einen ewigen Krper für denjenigen zu erschaffen, der im Bewusstsein unsterblich ist. Das zentrale geheimnisumwobene Drama des Ordens handelt vom Wiederaufbau eines Tempels, der einst zerstört wurde. Dies ist sehr wichtig: Der Tempel ist nämlich das Symbol des menschlichen Krpers, den man wieder aufbauen und zu einem physischen Krper erneuern muss, der ewig und unsterblich ist; අයින් කෝර්පර්, ඩර් අල්ස් පැසෙන්ඩෙ වොහුන්ග් ෆර් ඩෙන් ඩෙරයින්ස්ට් ඉම් බෙවුස්ටයින් අස්ථාභූත කරන්නා. “දාස් වර්ට්”, දාස් “වර්ලෝරන් ගිං”, ඉස්ට් ඩර් කරන්නා, වර්ලෝරන් ඉන් සීනෙම් මෙන්ෂ්ලිචෙන් කෝර්පෙන් ඩුයිනින් අයින්ස් ප්‍රිස්ටිගන් ටෙම්පල්ස්, ඩර් සිච් අබර් වයිඩර්ෆින්ඩන් වර්ඩ්, වෝරෙන්ඩ් සිච් ඩර් කෝර්පර් එර්හෝල්ට් උන්ඩ් ඩර් කරන්නා über ihn die Kontrolle erlangt.

 

 

 

ඩයිසස් බුච් ගෙන එයි ඩිර් මෙහර් ලිච්ට්, ලිච්ට් ඉන් ඩීන් ඩෙන්කන්; ලිච්ට්, මිට් ඩෙම් ඩු ඩිනෙන් “වෙග්” ඩර්ච් දාස් ලෙබන් සොයා ගනී. දාස් ලිච්ට්, දාස් එස් ගෙන ඒම, ඉස්ට් අබර් කෙයින් නටාර්ලිච් ලිච්ට්; es ist ein neues Licht; neu, weil du es nicht gekannt hast, obwohl es die ganze Zeit bei dir war. Auf dieen Seiten wird es als das 'බෙවුස්ටේ ලිච්ට්මම ඉනර් බෙසිච්නෙට්. Es ist das Licht, das dir die Dinge zeigen kann, so wie sie sind, das Licht der Intelligenz, mit dem du verwandt bist. වෙගන් ඩර් ගෙගන්වාර්ට් ඩර් ලාජ් හි ලිචෙට්ස් බිස්ට් ඩු මිය යයි, ෂැප්ෆෙරිෂේ ගෙඩන්කන් සූ ඩෙන්කන්; ගෙඩෙන්කන්, ඩයි ඩිච් අබ්ජෙක්ට් ඩර් නටුර් බින්ඩන්, ඔඩර් ඩිච් වොන් ඔබ්ජෙක්ටන් ඩර් නටූර් බෙෆ්‍රියන්, ජෙනෝසෝ වයි ඩු එස් විල්ස්ට්. Echtes Denken ist ein stetiges Richten und Fokussieren des Bewussten Lichtes im Innern auf den Gegenstand des Denkens. Indem du denkst, erschaffst du deine Bestimmung, dein Schicksal. රිච්ටයිජස් ඩෙන්කන් ist der Pfad der Weisheit zu dir selbst. Das Licht der Intelligenz, das Bewusste Licht im Innern, kann dir den Pfad offenbaren und dich auf dieem Pfad führen. ස්පැටරෙන් කපිටෙල්න් වර්ඩ් එර්ක්ලාර්ට් හි, වයි මිය යයි ලිච්ට් ජෙබ්රාච්ට් වර්ඩන් සොල්ට්, උම් නොච් මෙහර් ලිච්ට් සූ එර්හාල්ටන්.

 

Dieses Buch zeigt, dass Gedanken echte Dinge sind, echte Wesen. දාස් අයින්සිග් එච්ටේ, ඩර් මෙන්ෂ් අර්ෂාෆ්ට්, සින්ඩ් සේන් ගෙඩන්කන් ය. ඩයිසස් බුච් සීග්ට් ඩයි මෙන්ටලෙන් වෝර්ගන්ජ් අවුෆ්, ​​ඩර්ච් ඩයි ගෙඩන්කන් අර්ෂාෆන් වර්ඩන් උන්ඩ්, ඩස් වයිල් ගෙඩෙන්කන් ලෙන්ජර් ෆෝට්ඩෝර්න් අල්ස් ජෙනර් කෝර්පර් ඔඩර් ජෙනස් ගෙහර්න්, වොන් ඩෙම් ඩේ ගෙඩන්කන් ක්‍රියර්ට් වර්ඩන්. Es zeigt auf, dass die Gedanken, die man denkt, jene Potentiale, Baupläne, Entwürfe und Modelle sind, von denen man die berührbaren materialiellen Dinge bezieht, mit denen man das Antlitz der Natur verändert und die eigene ebeene. ගෙඩන්කන් සින්ඩ් අයිඩියන් උන්ඩ් ෆෝර්මන්, ඕස් ඩෙනෙන් උන්ඩ් අවුෆ් ඩෙනන් සිවිලිසේෂන් අර්බාට්, එර්හාල්ටන් ඇන්ඩ් සර්ස්ටාර්ට් වර්ඩන්. ඩයිසස් බුච් එර්ක්ලාර්ට්, වයි සිච් අසිච්ට්බෙයාර් ගෙඩෙන්කන් ඩෙස් මෙන්ෂෙන් අල්ස් හැන්ඩ්ලුන්ගන්, ඔබ්ජෙක්ට් ඇන්ඩ් එරිග්නිස් සයින්ස් තනි තනිව සහ කොලෙක්ටිවන් ලෙබන්ස් අවුස්ඩ්‍රකන්, වයි සයි සේන් බෙස්ටිමුන්ග් සහ උන් නාච් සීනම් ලෙබන් අවුෆ් ඩර් අර්ඩ්. Aber es erklärt auch, wie man denkt, ohne Gedanken zu erschaffen, und so die eigene Bestimmung kontrolliert.

 

 

 

Das Wort Verstand (මනස) wird h wufig benutzt, um alerlei Arten des Denkens gleichermaßen mit einzuschließen. මෑන් නිම්ට් ඉම් ඇල්ගේමිනන් ඇන්, ඩස් ඩර් මෙන්ෂ් නූර් අයින් වර්ස්ටෑන්ඩ් තොප්පිය. ඇබර් එස් වර්ඩන් ටැට්සච්ලිච් ඩ්‍රයි වර්චීඩීන්, බෙස්ටයිම්ට් වර්ස්ටැන්ඩේ ෆෝමන් ඩෙස් උම්ගැන්ග්ස් මිට් ඩෙම් බෙවුස්ටන් ලිච්ටෝම් ශරීරයේ කරන්නා verwendet. ඩීසි, වයි සූවර් එර්වන්ට්, සින්ඩ්: ඩර් වර්ස්ටෑන්ඩ් ඩෙස් කෝර්පර්ස්, ඩර් වර්ස්ටෑන්ඩ් ඩෙස් ෆියුලන්ස් සහ ඩර් වර්ස්ටෑන්ඩ් ඩෙස් බෙගෙරන්ස්. ඩර් වර්ස්ටෑන්ඩ් ist das Wirken බුද්ධිමත් ද්‍රව්‍ය. Damit hat ein Verstand keine Funktion, die vom කරන්නා unabhängig ist. වයි ජෙඩර් වර්ස්ටෑන්ඩ් විර්ක්ට්, හොන්ග් වොම් කර්පර්බෙහාෆ්ටෙටෙන් ෆුලෙන්-උන්ඩ්-බෙගෙරන්, වොම් කරන්නා, ඇබ්.

 

ඩර් කෝර්පර්වර්ස්ටෑන්ඩ් ඉස්ට් දාස්, මිනිසා හූෆිග් අල්ස් ඩෙන් වර්ස්ටෑන්ඩ් ෂ්ලෙච්ටින්, ඩෙන් ඉන්ටෙලෙක්ට්, බෙසිච්නෙට් ය. Er ist das Wirken des Fühlen-und-Begehrens als Beweger der physischen Natur, als Bediener der menschlichen Krpermaschine, und so wird er hier Körperverstand genannt. Er ist der einzige Verstand, der auf die Sinne des Körpers eingestimmt ist und durch sie wirkt. Er ist das Instrument, durch das sich der කරන්නා der physischen වෙල්ට් බෙවුස්ට් ඉස්ට්, මිට් ඉහ්ර්, ඉර් උර් ඩර්ච් ඉහ්ර් මැටරි විර්කන් කන්.

 

ඩර් වර්ස්ටෑන්ඩ් ඩෙස් ෆුලන්ස් සහ ඩර් වර්ස්ටෑන්ඩ් ඩෙස් බෙගෙරන්ස් සින්ඩ් වයිඩරම් දාස් වර්කන් වොන් ෆෙහ්ලෙන්-උන්ඩ්-බෙගෙරන්, වර්බින්ඩුන්ග් සූර් භෞතික විද්‍යා වෙල්ට් හි ඇබ්ගෙකොපෙල්ට් වොන් ඕඩර්. ඩයිසෙ බීඩන් වර්ස්ටැන්ඩ් සින්ඩ් අක්ටුවෙල් බී ෆාස්ට් ඇලන් ඩෝර්න් ලයිඩර් ෆාස්ට් වොල්ස්ටැන්ඩිග් ඉම් කෝර්පර්වර්ස්ටෑන්ඩ් ඊංගෙබෙටෙට් ඇන්ඩ් වර්ඩන් වොන් අයිම් කොන්ට්‍රොලියර්ට් ඇන්ඩ් ඩොමිනියර්ට්. Deshalb ist so gut wie alles menschliche Denken auf das Denken des Krperverstands abgestimmt, der den කරන්නා a die Natur bindet und ihn daran hindert, sich selbst als etwas vom Krper Unabhängiges wahrzunehmen.

 

දාස්, මිනිසාගේ මනෝවිද්‍යා මනෝ විද්‍යා n යෙක්, ist keine Wissenschaft. නවීන මනෝවිද්‍යාව වර්ඩ් ඩිෆිනියර්ට් අල්ස් දාස් ස්ටුඩියම් මෙන්ෂ්ලිචෙන් වර්ල්ටෙන්ස්. මෑන් මස් මිය යයි වර්ස්ටීන්, දාස් සී ඩයි අයින්ඩ්‍රෝක් වොන් නටාර්ලිචෙන් ඔබ්ජෙක්ටන් උන් ක්‍රොෆ්ටන්, ඩයි ඩර්ච් ඩයි සින්න අවුෆ් ඩෙන් මෙන්ෂ්ලිචෙන් අප්පරාට් අයින්වර්කන්, සෝවි ඩයි රෙක්ටෙන්ටෙන් ඩෙස් මැන්ස්චිචෙන් අප්පේට්ස් අවුෆ් ඩයිස් අයින්ඩ්‍රක්, අන්ටර්සුච්ට්. ඇබර් දාස් ඉස්ට් කයින් මනෝවිද්‍යාව.

 

Es kann keine මනෝවිද්‍යා als විසෙන්ෂාෆ්ට් ජෙබන්, බිස් මෑන් ඩයි මනෝ, ඩෙන් වර්ස්ටෑන්ඩ්, ඩයි රියලිසියුරුන් වොන් ගෙඩන්කෙන්ගන්ගන්, ඩයි වර්කුන්ග් ඩෙස් වර්ස්ටැන්ඩස් සෝවි ඩයි උර්ෂචෙන් සහ එර්ග්බ්නිස් ඩයිසර් විර්කුං වර්ස්ටෙට්. මනෝවිද්‍යා g ගෙස්ටීන්, ඩස් සී නිච්ට් විස්සන්, ඩයිස් ඩිංග් සින්ඩ් විය. බෙවෝර් ඩයි මනෝවිද්‍යා වෝර්හාෆ්ට් අයින් විසෙන්ෂාෆ්ට් වර්ඩන් කන්, මුස් මෑන් වර්ස්ටීන්, වයි ඩයි ඩ්‍රයි වර්ස්ටැන්ඩෙ ඩෙස් කරන්නන් වෙචෙල්විර්කුන්ග් ස්ටීවන් හි මයිටිනැන්ඩර්. ඩයිස් ස්ටෙල්ට් දාස් ෆන්ඩමන්ට් ඩාර්, auf dem eine echte Wissenschaft des Verstandes und menschlicher Interaktionen entwickelt werden kann. Auf dieen Seiten wird demonstriert, wie Fühlen und Begehren unmittelbar mit dem Geschlecht zusammenhängen. එස් වර්ඩ් එර්ක්ලාර්ට්, වයි ඉම් මෑන් දාස් ෆුලන් ඇබර්ස් බෙගෙරෙන් උන්ඩ් ඉන් ඩර් ෆ්‍රෝ දාස් බෙගෙරෙන් ඇබර්ස් ෆුලන් ඩොමිනියර්ට්; und, dass in jedem Menschen der nunmehr domine Krperverstand auf das eine oder andere mehr eingestimmt ist, je nachdem, Geschlecht der Körper, ඩෙම් එර් වර්ක්ට්, බෙසිට්ස් හි වෙල්ක් කරයි. ඩෙස්විටෙරෙන් විර්ඩ් අවුච් ගෙසිග්ට්, දාස් ඇලෙ මෙන්ෂ්ලිචෙන් බෙසිහුන්ගන් වොම් විර්කන් මන්ලිචර් සහ වයිබ්ලිකර් කෝර්පර්වර්ස්ටැන්ඩේ රිලේෂන් සුයිනැන්ඩර් අබන්ගන්.

 

නූතන මනෝවිද්‍යා be බෙවෝර්සුගන් එස්, දාස් වර්ට් සීල zu vermeiden, obwohl es in der deutschen Sprache seh Jahrhunderten allgemein gebraucht worden ist. ඩර් ග්‍රුන්ඩ් හියර්ෆර් අයිස්ට්, ඩස් ඇලස්, මිය ගියේ සීල්, අයිර් විර්කන් ඕඩර් ඉහ්රන් ස්වේක් බෙට්‍රිෆ්ට්, බිස්ලැන්ග් සූ යුනෙන්ඩියුටිග්, සූ ස්වේෆෙල්හාෆ්ට් ඇන්ඩ් වර්වර්රෙන්ඩ් ගෙවෙන්සන් අයිස්ට්, අල්ස් ඩස් ඉයින් විස්සෙන්ෂාෆ්ට්ලි අන්ටර්සුචුච් ඩෙස් තේමාස්. Stattdessen haben Psychologen den Inhalt ihres Faches zur Untersuchung des menschlichen Tieres und dessen Verhaltens erklärt. ඇලර්ඩින්ග්ස් සිරස් අතට මැන්ෂෙන් සීට් ජෙහර් අයින්වර්නෙම්ලිච් සහ ඇල්ගෙමයින් ඩයි ඇන්සිච්ට්, ඩස් ඩර් මෙන්ෂ් අවුස් “කෝර්පර්, සීලේ සහ උන් ජිස්ට්” බෙස්ටෙට්. නියමන්ඩ් ස්වීෆෙල්ට් ඩරන්, දාස් ඩර් කර්පර් අයින් ටියරිෂර් ඕර්ගනිමස් ඉස්ට්; ඇබර් යනු ඩෙන් ජිස්ට් ඇන්ඩ් ඩයි සීල් බෙට්‍රිෆ්ට් ය, එබැවින් හැට් එස් වීල් අන්ගෙවිෂයිට් සහ ස්පෙකියුලේෂන් ගෙජෙබෙන්. ඩයිසස් බුච් හැසිරීමට පුපුරන සුලු ඩයිස් unerlässlichen Themen.

 

Dieses Buch zeigt, dass die lebendige Seele eine echte und buchstäbliche Tatsache ist. Es zeigt, dass sie unzerstörbar ist, dass ihr Sinn und ihr Wirken fr denelellen Plan von größter Bedeutung sind. එස් වර්ඩ් එර්ක්ලාර්ට්, දාස් දාස්, විර් සීල් නෙනන්, අයින් නටාර්ලිච් අයින්හයිට් එට්වාස් එලිමෙන්ටරේස්, ඩයි අයින්හයිට් අයින්ස් එලිමෙන්ටෙස් අයිස්ට්; und, dass diee bewusste aber unintelligente Entität die fortgeschrittenste aler Natureinheiten im Krper ist: Sie ist die höchste elementare අයින්හයිට් ඉන් ඩර් සංවිධානය ඩෙස් කෝර්පර්ස්, und ist erst nach langen Lehrjahren in Myriaden niedrigerer. අල්ස් සුමේ ඇලර් නටුර්ගෙට්සෙ, වර්ෆට් ඩයිස් අයින්හයිට් ඇබර් දාස් රෙක්ට්, අල්ස් ඔටෝමැටිෂර් ගෙස්චාෆ්ට්ස්ෆුරර් ඉම් මෙන්ෂ්ලිචෙන් කර්පෙරප්පරත් සූ වර්කන්; ඩීසර් තුළ රෝල් ඩෙන්ට් සයි ඩෙම් අස්ථාභිෂේන් කරන්නා im Laufe seiner Wiedergeburten, indem sie regelmäßig einen neuen Krper aus Fleisch und Blut bildet, in den der කරන්නා eintreten kann. Sie hält dieen Krper so lange im Stande, wie es die Bestimmung des කරන්නන්අයිඩි ඩර් කරන්නා wiederum mit seinem ඩෙන්කන් erschafft - erfordert.

 

ඩීසි අයින්හෙයිට් විර්ඩ් අල් Atem-Form bezeichnet. ඩයි ඇක්ටිව් අයිජන්ස්චාෆ්ට් ඩර් ඇටෙම්-ෆෝම් ist der Atem; ඩර් ආටෙම් ඉස්ට් දාස් ලෙබන්, ඩර් ගීස්ට්, එර් ඉස්ට් ඩෙස් කර්පර්ස්; er durchdringt seine ganze Gestalt. ඩයි ඇන්ඩරෙ අයිජන්ස්චාෆ්ට් ඩර් ඇටෙම්-ෆෝම්, ඩයි නිෂ්ක්‍රීය අයිජන්ෂාෆ්ට්, අයිස්ට් දාස් මොඩෙල්, දාස් මාස්ටර්, ඩයි ගුස්ෆෝම්, නැච් ඩර් ඩයි භෞතික විද්‍යාව ස්ට්‍රක්ටුර් ඩර්ච් ඩෙන් ආටෙම් සූ අයිනර් සිච්ට්බරන්, රසබන් එක්සිස්ටෙන්ස් අවුස්ටල්ටෙට් වර්ඩ්. ඒ නිසා සිරස් අතට ඇති බීඩ් අයිජන්ස්චාෆ්ටන් ඩර් ආටෙම්-ෆෝම් දාස් ලෙබන් උන්ඩ් ඩයි ෆෝම්, ඩර්ච් ඩයි ඩයි නටුර් පැවැත්ම.

 

සොමිත් කන් ඩයි අවුසේජ්, දාස් ඩර් මෙන්ෂ් ඕස් කෝර්පර්, සීලේ උන්ඩ් ගීස්ට් බෙස්ටෙට්, අයින්ෆාච් සෝ ඉන්ටර්ප්‍රෙටියර්ට් වර්ඩන්, දාස් ඩර් භෞතික විද්‍යාව කෝපර් ඕස් රොහ්මෙටෙරි බෙස්ටෙට්; dass der Geist das Leben des Krpers, der lebende Atem, der Atem des Lebens, ist; und, dass die Sele die innere Form, das unsterbliche Modell der sichtbaren Struktur ist; und, dass die lebendige Sele somit die ewige Atem-Form ist, die den fleischernen Körper des Menschen formt, erhält, repariert und neu konstruiert.

 

විර්කුන්ග්ස්මෝඩි ෂ්ලයිට් ඩයි අටෙම්-ෆෝම් දාස් අයින්, මිය ගියේ මනෝවිද්‍යා das Unterbewusstsein und das Unbewusste nennt. ඩයි ඇටෙම්-ෆෝම් ස්ටුවර්ට් දාස් ශාකමය ස්නායු පද්ධතිය. ඩයිසර් අවුෆ්ගාබේ ෆන්ජියර්ට් සයි හි සමමුහුර්තකරණය මිට් ඩෙන් අයින්ඩ්‍රෝකන්, ඩයි සයි වොන් ඩර් නටුර් එර්හෝල්ට්. Sie führt auch die freiwilligen Bewegungen des Körpers aus, wie es das Denken des ශරීරයේ කරන්නා vorschreibt. Sie fungiert so als Puffer zwischen der Natur und dem unsterblichen Gast im Krper; ein Automat, der blindlings auf die Eindrücke von Naturobjekten und -kräften reagiert sowie auf das Denken des කරන්නන්.

 

ඩීන් කෝර්පර් ist buchstäblich das Ergebnis ඩෙන්කන්ස් අර්ථ දක්වයි. වස් අවුච් ඉමර් ෆර් ගෙසුන්ඩ් ඔඩර් ක්‍රැන්කේ අර්ෂයිනුන්ගන් අවුෆ්විස්ට්, ඩු ඉර්ෂාෆ්ස්ට් සයි ඩර්ච් ඩීන් ඩෙන්කන්, ෆුලන් උන්ඩ් බෙගෙරන්. ඩීන් මොමන්ටනර් කෝර්පර් ඕස් ෆ්ලයිෂ් ඇන්ඩ් බ්ලූට් ඉස්ට් ඊජෙන්ට්ලිච් අයින් ඕස්ඩ්‍රක් ඩයිනර් අස්ථිර බ්ලීචන් සීලේ, ඩයිනර් ඇටෙම්-ෆෝම්; er ist die äußere Erscheinung von Gedanken aus vielen vergangenen Leben. Er ist eine sichtbare Akte deiner Gedanken und Taten als කරන්නා බිස් ඉන් ඩයි ගෙගන්වාර්ට් හයිනින්. ඩයිසර් තුළ ටැට්සාචේ ලයිට් ඩර් කෙයිම් ඩර් පර්ෆෙක්ටීනියර්බාර්කයිට් සහ අන්ස්ටර්බ්ලිච්කයිට් ඩෙස් කෝර්පර්ස්.

 

 

 

Heute ist die Vorstellung, dass der Mensch dereinst bewusste Unsterblichkeit erreichen wird, nicht weiter seltsam; dass er allmählich einen Zustand der Perfektion wieder erreichen wird, von dem er ursprünglich herabgestürzt ist. වේගයෙන් වාඩි වන්න zweitausend Jahren ist im Westen eine solche Lehre in abwechselnden Formen geläufig. ඩීසර් තුළ සයිට් හැට් සයි සිච් ඇබර් ඩයි ගන්ස් වෙල්ට් අවුස්බ්‍රෙබිටෙට්, සෝඩාස් හුන්ඩර්ට්මිලියන් කරන්නා, die über Jahrhunderte auf Erden wiedergeboren wurden, mit dieer Vorstellung als internallich erlangter Wahrheit immer wieder in Kontakt treten. Obwohl sie immer noch wenig verstanden wird, und obwohl kaum jemand darüber nachdenkt; obwohl sie verzerrt wurde, um das Fühlen und Begehren verschiedener Menschen zu befriedigen; und obwohl sie heute allseitig mit Gleichgültigkeit, Leichtsinnigkeit oder staunender Ehrfurcht aufgefasst wird, ist diee Vorstellung ein Bestandteil allgemeiner Denkmuster in der heutigen Menschheit und verdient somit großee.

 

එට්ලීච් අවුසගන් ඩීසෙම් බුච් වර්ඩන් මිට් සිම්ලිචර් ගෙවිෂීට් සෙල්ට්සෑම්, සොගර් ස්කුරිල් එර්ෂයිනන්, බිස් මෑන් ජෙනග් über sie nachgedacht hat. Zum Beispiel: die Vorstellung, dass der physische Krper des Menschen unzerstörbar, ewig ist; dass er erneuert und in einen perfekten Zustand des ewigen Lebens gebracht werden kann, aus dem ihn der කරන්නා vor langer Zeit hinabstürzte; und desweiteren, die Vorstellung, dass der Zustand der Perfektion und des ewigen Lebens nicht nach dem Tom, nicht in irgendeinem nebulösen Jenseits, sondern in der physischen වෙල්ට් සූර් ලෙබන්ස්සයිට් වයිඩරර්ලන්ග් වර්ඩන් සොල්. මිය යයි wird tatsächlich sehr seltsam, aber bei näherer Beleuchtung nicht weiter unvernünftig erscheinen.

 

Unvernünftig ist, dass der physische Krper des Menschen sterben muss; noch unvernünftiger ist die Proposition, dass man nur ewig leben kann, indem man stribt. Obwohl sie nicht vorschlagen, wie es zu vollbringen wäre, sprechen Wissenschaftler neuerdings davon, dass nichts dagegen spräche, dass das Leben des Krpers ins Unendliche erweitert werden knnte. නටාර්ලිච්, මෙන්ෂ්ලීච් කෝපර් වරන් ෂෝන් ඉමර් ඩෙම් ටෝඩ් ගෙවිට්; aber sie sterben, weil sich niemand vernünftig um ihre Erneuerung bemüht hat. ඩීසෙම් බුච්, ඉම් කපිටෙල් ඩර් ග්‍රෝස් පෆඩ්, wird beschrieben wie der Körper erneuert, wie er in einen Zustand der Perfektion wiedergebracht und zu einem Tempel für das vollständige ට්‍රයූන් සෙල්ෆ් ausgebaut werden kann.

 

Die Macht von Sex ist ein weiteres Rätsel, das es zu lösen gilt. Sie soltte ein Segen sein. Stattdessen, macht sie der Mensch sich häufig zum Feind, zu seinem Teufel, der stets in ihm ist und dem er nicht entkommen kann. ඩයිසස් බුච් සීග්ට්, වයි මෑන් සී ඩර්ච් ඩෙන්කන් අල්ස් ඩයි ග්‍රොසාර්ටිජ් මැක්ට් අයින්සෙට්සන් කන්, ඩයි සයි සයින් සොල්ට්; බැම්මේ බලය තහවුරු කරගත් බව wie මිනිසා ඉම්මෙර්ගේ fortschrittlicherem ශ්රේණියේ ෙඩස් Erfolgs verwirklichen kann දී Verständnis බැම්මේ බලය තහවුරු කරගත් බව Selbstbeherrschung ගුහාවේ Körper regenerieren බැම්මේ බලය තහවුරු කරගත් බව මරුට eigenen Ziele බැම්මේ බලය තහවුරු කරගත් බව Ideale durch.

 

ජෙඩර් මෙන්ෂ් ist ein doppeltes Mysterium: das Mysterium seines Selbstes und das Mysterium des Krpers, den er bewohnt. Er hat und ist Schlüssel und Schloss doppelten Mysteriums මිය යයි. Der Körper ist das Schloss und der Mensch ist der Schlüssel im Schloss. ඩර් ස්වෙක් මිය යයි බුචෙස් බෙස්ටෙට් ඩැරින්, දාස් ඩු එර්ෆහර්ස්ට්, වයි ඩු ඩිච් අල්ස් ෂ්ලැසෙල් සූම් මිස්ටීරියම් සෙල්බ්ස්ටෙස් වර්ස්ටීන් කන්ස්ට්; wie du dich in deinem Körp finden kannst; wie du dein wahres Selbst finden und als Selbst-Wissen erkennen kannst; wie du dich selbst als Schlüssel benutzen kannst, um das Schloss aufzuschließen, das dein Krper ist; und wie du durch deinen Krper die Geheimnisse der Natur verstehen kannst. ඩු බිස්ට් ඉන් උන්ඩ් බෙඩියනර් වොන් ඩර් අයින්සිගාර්ටිගන් කෝර්පර්මාෂයින් ඩර් නටූර්; sie agiert und reagiert auf und in Relation zur Natur. වෙන් ඩු දාස් ගෙහයිම්නිස් සෙල්බ්ස්ටෙස් අල් කරන්නා ඩෙල්ස් සෙල්බ්ස්ට්-විස්සෙන්ස් සහ අල් බෙඩියනර් ඩයිනර් කෝර්පර්මාස්චයින් ජෙලෆ්ටෙට් හස්ට්, වර්ඩ් ඩු විස්සන් j ජෙඩර් අයින්සෙල්හයිට් සහ ඉන්සෙගම්ටාස් ඩැස් ඩයි ෆන්ක්ටෙන් ඩයිනර් කෝර්පෙරීන්හයිටන් නටුර්ගෙට්සෙ සින්ඩ්. ඩු වර්ස්ට් ඩෑන් ඩයි බෙකන්ටෙන් සෝවි ඩයි නොබෙකාන්ටෙන් ගෙසෙට්සෙ ඩර් නටුර් කෙනන්, ඩර් ලේජ් සයින් හි උඩු රැවුල, හර්මෝනි හි මිට් ඩර් ග්‍රොසෙන් මැෂින් ඩර් නටුර්, හර්මෝනි සූ ආර්බයිටෙන් ඩර්ච් ඉර් තනි පුද්ගල කෝර්පර්මාෂයින්, ඩර් ඩු ඩිච් හි හොඳම.

 

අයින් වයිට්රෙස් ගෙහයිම්නිස් ඉස්ට් ඩයි සයිට්. Die Zeit ist stets gegenwärtig als gewöhnliches Gesprächsthema; doch wenn man über sie nachdenkt und versucht zu erklären, was sie wirklich ist, werden die Dinge abstrakt, unbekannt; sie lässt sich nicht felhalten, man hat sie nicht im Griff; sie weicht aus, entkommt und liegt jenseits von einem selbst. Sie ist, ist nicht erklärt worden.

 

ඩයි සයිට් ඉස්ට් ඩයි වෙරන්ඩරූං වොන් අයින්හයිටන් ඔඩර් කොලෙක්ටිවන් වොන් අයින්හයිටන්, ඉහර් රිලේෂන් සූයිනැන්ඩර් හි. Diese einfache Definition lässt sich überall und in jeder Lage oder Verfassung anwenden, aber sie muss zuerst erdacht und angewandt werden, bevor man sie verstehen kann. ඩර් කරන්නා muss die Zeit im wachen Zustand verstehen, während er sich im Krper befindet. ඇන්ඩෙරන් වෙල්ටන් සහ සුස්ටැන්ඩන් ඇන්ඩර්ස් සූ සයින් හි සයිට් ස්කයින්ට් මිය යන්න. F denr den bewussten කරන්නා scheint die Zeit im Traum anders zu sein als die Zeit im Wachzustand, oder während er Festival schläft, oder der Körper stimbt, oder während er die Stufen nach dem ටොඩ් ඩර්ච්ලූෆ්ට්, oder während er auf die Knstrukine und w Geburtö. auf Erden bewohnen wird. ජෙඩර් ඩයිසර් සයිටාබ්ස්නිට් හැට් අයින් “ඉම් අන්ෆැන්ග්”, අයින් ෆෝර්ට්ස්ච්‍රයිටන් සහ අයින් එන්ඩේ. වොහ්රෙන්ඩ් ඩර් කින්හයිට් ෂෙයින්ට් ඩයි සයිට් ඩහින්සුක්‍රිචෙන්, වැහ්රෙන්ඩ් ඩර් ජුජෙන්ඩ් සූ රාසෙන් උන්ඩ් බිස් සූම් ටෝඩ් ඩෙස් කෝර්පර්ස් ඉමෝර්ෆෝර්ට් බෙෂ්ලූනිග්ට් සූ වර්ඩන්.

 

Die Zeit ist ein Netz der Veränderung, gesponnen vom Ewigen zum sich verändernden menschlichen Krper. ඩර් වෙබ්ස්ටූල්, අවුෆ් ඩෙම් ඩෙට්ස් නෙට්ස් ගෙස්පෝනන් වර්ඩ්, අයිස්ට් ඩයි ඇටෙම්-ෆෝම්. ඩර් වර්ස්ටෑන්ඩ් ඩෙස් කෝර්පර්ස් ඉට් ඩර් ෂොපර් සහ බෙඩියනර් ඩෙස් වෙබ්ස්ටූල්ස්, ඩර් ස්පින්නර් ඩෙස් නෙට්සෙස් සහ වෙබර් ඩර් ෂ්ලියර්, ඩයි මෑන් “වර්ගන්ගන්හයිට්”, “ගෙගන්වාර්ට්” හෝ “සුකුන්ෆ්ට්” නෙන්ට්. දාස් ඩෙන්කන් මච්ට් ඩෙන් වෙබ්ස්ටූල් ඩර් සයිට්, එස් ස්පින්ට් දාස් නෙට්ස් ඩර් සයිට්, වෙබ්ට් ඩෙන් ෂ්ලෙයර් ඩර් සයිට් සහ ඩර් කෝර්පර්වර්ස්ටෑන්ඩ් ෆුර්ට් දාස් ඩෙන්කන් අවුස්.

 

 

 

හිතාමතා[11] ist ein weiteres Mysterium, das größte und tiefgründigste aler Mysterien. දාස් වර්ට් විඥානය ist einzigartig. Kein anderen Sprache හි Es ist eine englische Wortschöpfung und sein Äquivalent erscheint. සීන් හොච්ස්ට් විච්ටිගර් වර්ට් ඇන්ඩ් සේන් බෙඩියුතුං විර්ඩ් ජෙඩොච් නිච් ඇන්ජෙමසෙන් ගුවර්ඩිග්ට්. ඩර් වර්වෙන්ඩුං ඩෙස් වෝර්ටෙස් සූ ෆෙන්ඩෙන් මිය යයි. ම්ම් einige gänginge Beispiele für ගුහාවේ Fehlgebrauch ෙඩස් Wortes සූ nennen: Es නිතර Äußerungen verwendet දී, "Bewusstsein සින්" tierisches Bewusstsein බැම්මේ බලය තහවුරු කරගත් බව menschliches Bewusstsein, නියෝගයෙන් physisches, psychisches නියෝගයෙන් wird wie "මේන් Bewusstsein" බැම්මේ බලය තහවුරු කරගත් බව, බැම්මේ බලය තහවුරු කරගත් බව andere kosmisches අර්ටන් වොන් බෙවුස්ටයින්. Und es ist beschrieben als normales Bewusstsein oder größeres, oder tieferes Bewusstsein, oder höheres und tieferes, oder inneres und äußeres oder volles and partielles Bewusstsein. Es wird genauso ber den Beginn des Bewusstseins und der Veränderung des Bewusstseins gesprochen. මැන්චේ හෝර්ට් මෑන් සාජන්, දාස් සී අයින් වොච්ස්ටම්, අයින් අර්වෙයිටෙරුං ඔඩර් අයින් අවුස්ඩෙහුන් ඩෙස් බෙවුස්ට්සයින්ස් එර්ලෙබට් ඔඩර් වර්චාච්ට් හේබන්. අයින් සෙහර් ගන්ගිගේ ෆෙල්බෙනුට්සුං ඩෙස් වෝර්ටස් සොල්චෙන් කොන්ස්ට්‍රක්ටෙන්න් වයි: බෙවුස්ටයින් වර්ලියරන්, බී බෙවුස්ටයින් සයින්, බෙවුස්ටයින් වයිඩරර්ලැන්ගන්, නට්සන් ඕඩර් එන්ට්විකල්න්. Und man hört desweiteren von verschiedenen Bewusstseinszuständen, Ebenen, Graden und Konditionen von Bewusstsein. Bewusstsein ist zu großartig um es derart zu kategorisieren, ordnen oder einzuschränken. අවුෆ්ග්‍රන්ඩ් ඩීසර් ටැට්ෂේ වර්වෙන්ඩෙට් දාස් බුච් ඩෙන් අවුස්ඩ්‍රක්: sich etwas bewusst sein, හෝ bewusst als, oder bewusst in. Zur Erläuterung: imer bewusst ist, ist entweder bestimmter Dinge bewusst, oder dessen bewusst was es ist, oder dessen bewusst zu einem bestimmten Grade bewusst zu sein.

 

Bewusstsein ist die ultimative, die finale Realität. Bewusstsein ist das, durch dessen Gegenwart alle Dinge bewusst sind. දාස් මිස්ටීරියම් ඇලර් මිස්ටීරියන්, ජෙන්සිට්ස් ඩෙස් වර්ස්ටීන්ස්. ඔහ්න් එස් කන් නිච්ට්ස් බෙවුස්ට් සයින්, කයිනර් කොන්ටේ ඩෙන්කන්, කෙයින් සයින්, කීන් වෙසන්, කයින් ක්‍රාෆ්ට්, කයින් අයින්හයිට් කන්ට් ඉර්ජෙන්ඩින් ෆන්ක්ෂන් අවුබෙන්. ඩෙනොච් ඇබ්ට් බෙවුස්ටයින් සෙල්බ්ස්ට් කයින් ෆන්ක්ෂන් අවුස්: එස් හැන්ඩෙල්ට් නිච්ට් ඉන් ඉර්ජෙන්ඩිනර් වයිස්, එස් ඊස්ට් ගයින්වාර්ට්, අයින් ප්‍රෙසෙන්ස්, ඇබෙරල්. Und es ist dieer Präsenz zu verdanken, dass alle Dinge bewusst sind in welchem ​​Grad auch immer. Bewusstsein ist keine Ursache. ඉර්ජෙන්ඩයිනර් ඇන්ඩරෙන් වයිස් වොන් ඉර්ජෙන්ඩෙට්වාස් බීන්ෆ්ලස්ට් වර්ඩන් හි එස් කන් කනිච් බෙවෙට් ඔඩර් ජෙනට්ස්ට් වර්ඩන් ඕඩර්. Bewusstsein ist nicht die Folge von irgendetwas und es hängt auch von nichts ab. Es erhöht oder verringert sich nicht, expandiert nicht und zieht sich nicht zusammen, inerndert und variiert sich in keiner Weise. Obwohl es unzählige Maße gibt, wie man in etwas bewusst sein kann, gibt es keine Grade von Bewusstsein: keine Ebenen, keine Beschaffenheiten, keine Stufen, keine Klassen oder sonstige Variationen irgendeiner Art. ඇලන් ඩිංගන්, වොන් ඩර් uranfänglichen Natureinheit zur Höchsten Intelligenz හි Es ist das gleiche überall und. Bewusstsein hat keine Eigenschaften, keine Qualitäten, keine Attribute, es besitzt nicht und kann nicht besessen werden. Bewusstsein beginn nie und kann nicht aufhören zu sein. බෙවුස්ටයින් අයිඑස්ටී.

 

සියළුම ඩයිනෙන් ලෙබන් අවුෆ් ඩර් අර්ඩ් වෝර්ස්ට් ඩු සියෙලෝස් අවුෆ් ඩර් සුචේ උන්ඩ් හස්ට් එට්වාස් ඔඩර් ජෙමන්ඩන් එර්වාටෙට් සහ එට්වාස් ගෙසුච්ට්, ෆෙල්ටේ විය. ඩු ස්පෝර්ස්ට් වේජ්, දාස් වෙන් ඩු ඩයිසස් ගෙසුචේ නූර් ෆින්ඩන් වර්ඩෙස්ට්, ඩන් වර්ස්ට් ඩු ග්ලොක්ලිච් සහ බෙෆ්‍රෙඩිග්ට්. වර්ඩුන්කෙල්ට් එරින්නරුන්ගන් වර්ගන්ජනර් සයිටල්ටර් ස්ලැගන් අවුෆ්; sie sind die gegenwärtigen Gefühle deiner vergessenen Vergangenheit; sie induzieren einen ständig wiederkehrenden Weltverdruss angesichts der ewig mahlenden Mühle von Erfahrungen, Leere und Vergeblichkeit menschlicher Bemühungen. වියෙලීච්ට් හස්ට් ඩු වර්චුට්, මිය යයි ජෙෆෝල් සූ වර්ට්රිබෙන් මිට් ෆැමිලි, ඊහී, කින්ඩර්ක්‍රීගන්, ෆ්‍රොන්ඩෙන් ඕඩර් මිට් අර්වර්බ්ස්ටැටිග්කිට්, වර්මෙගන්, අබෙන්ටෙයර්, එන්ටෙඩුකුන්ස්රයිසන්, ග්ලැන්ස්, ඔටෝරිටේට් ඇන්ඩ් මැක්ටෝඩර් මිට්ස් ඩයිනස් ඇබර් නිච්ට්ස්, සූ ඩෙන් සින්නන් ගෙහාර්ට්, කන් මිය යයි බෙගෙරෙන් ටැට්සච්ලිච් ස්ටිලන්. ඩර් ග්‍රුන්ඩ් ඩැෆර් ලයිට් ඩැරින්, දාස් ඩු වෙරිර්ටර් ඉයින් වෙරිටර් ඇබර් අන්ට්‍රෙන්බරර් බෙස්ටැන්ඩයිල් අයින්ස් බියුස්ටෙන් අස්ථායි ට්‍රයූන් සෙල්ෆ්ස් බිස්ට්. වෝර් ලැන්ගර් සයිට් හස්ට් ඩු අල්ස් ෆුලෙන්-උන්ඩ්-බෙගහ්රන්, ඩර් ඩෝර්-ටේල්, ඩයි ඩෙන්කෙන්ඩන් සහ විස්සෙන්ඩන් ටේල් ඩීන්ස් ට්‍රයූන් සෙල්ෆ්ස් verlassen. ඩු වෝර්ස්ට් ඩිර් සෙල්බ්ස්ට් වර්ලෝරන්, ඩෙන් ඕන් අයින් වර්ස්ටැන්ඩ්නිස් විස්තර කරයි ට්‍රයූන් සෙල්ෆ්ස් kannst du dich selbst, dein Begehren und dein Verirrt-Sein nicht verstehen. Deshalb hast du dich manchmal einsam gefühlt. ඩු හස්ට් ඩයි වීලන් රෝලන් වර්ජෙසන්, ඩයි ඩයිසර් ඩයිසර් වෙල්ට් ගෙස්පීල්ට් හස්ට්, අල්ස් පර්සැන්ලිච්කයිටන්; und du hast auch die wahre Schönheit und Kraft vergessen, deren du dich in der Gegenwart deneskenden und wissenden Teils im Raum der Ewigkeit bewusst warst. ඇබර් අල් කරන්නා verlangt es dich nach einer ausgewogenen Vereinigung අර්ථ දක්වන්නේ Finemhlens und Begehrens in einem perfekten Körper, damit du eines Tages wieder als ට්‍රයූන් සෙල්ෆ් ස්ථිරත්වයේ රාජධානිය bei deinen denkenden und wissenden Teilen sein kannst. ඩියුනන් මෑන් සුෆ්‍රයිඩන් යුද්ධයේදී ura ්‍රල්ඩන් ෂ්රිෆ්ටන් ගිබ්ට් එස් ඇන්ස්පියුලුන්ගන් අවුෆ් ඩෙන් බිගින් ඩයිසර් රයිස් අවුස්ඩ්‍රකන් වයි “උර්සැන්ඩේ”, “ඩර් ජෙෆලීන් එන්ගල්” අල් සුස්ටැන්ඩේ. ඩර් සුස්ටැන්ඩ්, අවුස් ඩෙම් ඩු අවුෆ්ග්‍රොචෙන් බිස්ට්, කන් නිච්ට් අවුෆරන් සූ සේන්: ඩයි ලෙබෙන්ඩන් කොනෙන් ඉහ්න් වයිඩර් එරිචෙන්, නිච් අබර් ඩයි ටෝටෙන් ඉම් ටෝඩ්.

 

Du brauchst dich nicht einsam zu fühlen. ඩීන් ඩෙන්කර් සහ විස්සෙන්ඩර් සින්ඩ් බී ඩිර්. ටෙලර්න් හි ඉම් මීර් ඕඩර් ඉම් වෝල්ඩ්, ඕෆ් බර්ගන් උන්ඩ්, ඉම් ලිච්ට් ඩර් සොනේ ඕඩර් ඉම් ෂැටෙන්, මෙන්ෂෙන්මෙන්ගන් ඔඩර් ඩර් අයින්සම්කයිට්; wo auch immer du bist, dein wahrhaft denkendes und wissendes Selbst ist bei dir. ඩීන් වහ්රෙස් සෙල්බ්ස්ට් විර්ඩ් ඩිච් බෙෂ්චෙට්සන්, සොෆර්න් ඩු ඩිච් බෙෂ්චෙට්සන් ලොස්ට්. ඩීන් ඩෙන්කර් සහ විස්සෙන්ඩර් සින්ඩ් ෆෝ රයින්කෙහර් ස්ටෙට්ස් වෝර්බෙරයිටෙට්, වයි ලැන්ගු අවුච් ඉමර් බ්‍රෝච්ස්ට්, um den Weg zu finden und bei ihnen als ට්‍රයූන් සෙල්ෆ් wieder zuhause zu sein.

 

ඩර් ස්විස්චෙන්සයිට් වර්ස්ට් ඩු මිට් නිච්ට්ස් වෙනිගර් අල් සෙල්බ්ස්ටර්කෙන්ට්නිස් සුෆ්රිඩන් සයින්. අල්ස් ෆුලන්-උන්ඩ්-බෙගෙරන් බිස්ට් ඩු ඩර් වෙරන්ට්වර්ට්ලීච් කරන්නා අර්ථ දක්වයි ට්‍රයූන් සෙල්ෆ්ස්; und von dem, was du dir selbst als Bestimmung erschaffen hast, musst du die zwei großen Lektionen lernen, die alle Lebenserfahrungen vermitteln. Diese Lektionen sind:

 

 

 

මිනිසා ටූන් සොල්ට් ද;

හා

මිනිසා නිච් ටූන් සොල්ට් ද?

 

 

 

ඩු කන්ස්ට් ඩයිස් ලෙක්ටෙන්න් ü බර් සෝ වීල් ලෙබන් හින්වෙග් හිනූසෝගර්න්, වයි එස් ඩිර් ජෙෆෝල්ට් ඔඩර් සයි ඕච් සෝ ස්චනෙල් ලර්නන්, වයි ඩු විල්ස්ටේ ඩයි එන්ට්ෂෙයිඩං ලෙග්ට් බී ඩිර්; aber im Laufe der Zeit wirst du sie lernen.[1] ඇබර්ස්. ඩෙන්කන් සහ බෙස්ටිමුන්ග්

[2] Übersetzt 'ඩර් හැන්ඩෙල්න්ඩෙ-ඉම්-කර්පර්'. Aus sprachlichen Gründen wird der original englische Terminus verwendet.

[3] මුල් පිටපත: බාහිරකරණය (Veräußerlichung).

[4] මුල් “හැඟීම සහ ආශාව”

[5] ලතින් පුද්ගල = මැස්කේ මිය යන්න

[6] මුල් “දෛවය”

[7] මුල් “නීතිය සහ යුක්තිය”

[8] ඇබර්ස්. රීච් ඩර් එවිග්කිට්

[9] ඇබර්ස්. das dreieinige Selbst

මුල්: “මනස”. ෂ්වෙරිග් සූ übersetzen, a මනස mehr ist als der deutsche Verstand oder der Geist.

[11] වි ness ානය ~ බෙවුස්ටයින් / බෙවුස්ටෙට්