වර්ඩ් පදනම

මිනිසා සහ කාන්තාවක් සහ ළමා

හැරල්ඩ් වෝල්ඩ්වින් පර්සිවල්