වර්ඩ් පදනම

එම

වචනය


ප්‍රකාශන හිමිකම, 1906-1907, HW PERCIVAL විසිනි.

රාශි චක්‍රය.