වර්ඩ් පදනම

එම

වචනය


ප්‍රකාශන හිමිකම, 1913, HW PERCIVAL විසිනි.

තොරතුරු.