වර්ඩ් පදනම
මෙම පිටුව බෙදා ගන්න


එම

වචනය


ප්‍රකාශන හිමිකම 1913 HW PERCIVAL විසිනි

මත්වීම්